فوتبــال 11

چهارشنبه، 14 فروردین 1398 ساعت ۱۷:۴۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
فرشاد محمدی‌مهر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
روزبه چشمی 0 (0) 0 0 0 (0) 61 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میلاد زکی‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
گادوین منشا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
فرشید اسماعیلی 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 0 0 (0) 29 مدافع 0
رضا کریمی 0 (0) 0 0 0 (0) 2 هافبک 0
حامد فلاح‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
عبدالله ناصری 0 (0) 0 0 0 (0) 71 مدافع 0
ساموئل سارفو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رضا علیاری 0 (0) 0 0 0 (0) 89 مدافع 0
ابوالفضل جلالی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمدصادق بارانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
علی دشتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
امیرحسین حسین‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 54 هافبک 0
معین عباسیان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آرمان رمضانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آرش رضاوند 0 (0) 0 0 0 (0) 36 هافبک 0
رضا جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
امید دره 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
فرشاد محمدی‌مهر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روزبه چشمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد زکی‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گادوین منشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فرشید اسماعیلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا کریمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حامد فلاح‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
عبدالله ناصری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل سارفو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا علیاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ابوالفضل جلالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمدصادق بارانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی دشتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرحسین حسین‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
معین عباسیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آرمان رمضانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آرش رضاوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رضا جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امید دره 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
حسین حسینی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
فرشاد محمدی‌مهر 0 0 0 0 0 مدافع 0
روزبه چشمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد زکی‌پور 0 0 0 0 0 مدافع 0
داریوش شجاعیان 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل گنکالوس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گادوین منشا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 0 0 0 0 هافبک 0
فرشید اسماعیلی 0 0 0 0 0 هافبک 0
آرمین سهرابیان 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا کریمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
حامد فلاح‌زاده 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
عبدالله ناصری 0 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل سارفو 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا علیاری 0 0 0 0 0 مدافع 0
ابوالفضل جلالی 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمدصادق بارانی 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی دشتی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرحسین حسین‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
معین عباسیان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آرمان رمضانی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آرش رضاوند 0 0 0 0 0 هافبک 0
رضا جعفری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امید دره 0 0 0 0 0 مدافع 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
حسین حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
فرشاد محمدی‌مهر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
روزبه چشمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پژمان منتظری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میلاد زکی‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
داریوش شجاعیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آیاندا پاتوسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اسماعیل گنکالوس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گادوین منشا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مرتضی تبریزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فرشید اسماعیلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آرمین سهرابیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا کریمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حامد فلاح‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
عبدالله ناصری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ساموئل سارفو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا علیاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ابوالفضل جلالی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا اسدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمدصادق بارانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی دشتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امیرحسین حسین‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
معین عباسیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آرمان رمضانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آرش رضاوند 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رضا جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امید دره 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11