فوتبــال 11

سه شنبه، 06 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
نصیر مزراوی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مدافع 0
مانوئل داکوستا 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مدافع 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مبارک بوصوفا 0 (0) 0 0 0 (0) 74 هافبک 0
کریم الاحمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
رومان سایس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یونس بلهندا 0 (0) 0 0 0 (0) 87 هافبک 0
خالد بوطیب 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
سوفیان بوفال 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
یونس عبدالحمید 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مدافع 0
مهدی بورابیا 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
فیصل فجر 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
یوسف آیت بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 (0) 28 هافبک 0
Oussama Idrissi 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
رشید علیوی 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
استبان آندرادا 0 (0) 0 0 0 (0) 67 دروازه‌بان 0
گونزالو مونتیل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خرمن پچلا 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مدافع 0
والتر کانمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Guido Rodriguez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 0 0 (0) 56 مهاجم 0
خوان موسو 0 (0) 0 0 0 (0) 23 دروازه‌بان 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Matías Zaracho 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
Matias Suarez 0 (0) 0 0 0 (0) 34 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نصیر مزراوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل داکوستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مبارک بوصوفا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریم الاحمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رومان سایس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یونس بلهندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خالد بوطیب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سوفیان بوفال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یونس عبدالحمید 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی بورابیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فیصل فجر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوسف آیت بن‌ناصر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Oussama Idrissi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رشید علیوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
استبان آندرادا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گونزالو مونتیل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خرمن پچلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
والتر کانمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Guido Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
خوان موسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matías Zaracho 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Suarez 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاسین بونو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
نصیر مزراوی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی بن‌عطیه 0 0 0 0 0 مدافع 0
مانوئل داکوستا 0 0 0 0 0 مدافع 0
اشرف حکیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
مبارک بوصوفا 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریم الاحمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
رومان سایس 0 0 0 0 0 مدافع 0
یونس بلهندا 0 0 0 0 0 هافبک 0
خالد بوطیب 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سوفیان بوفال 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یونس عبدالحمید 0 0 0 0 0 مدافع 0
مهدی بورابیا 0 0 0 0 0 هافبک 0
فیصل فجر 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوسف آیت بن‌ناصر 0 0 0 0 0 هافبک 0
Oussama Idrissi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
رشید علیوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
استبان آندرادا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گونزالو مونتیل 0 0 0 0 0 مدافع 0
خرمن پچلا 0 0 0 0 0 مدافع 0
والتر کانمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارکوس آکونیا 0 0 0 0 0 مدافع 0
روبرتو پریرا 0 0 0 0 0 هافبک 0
لئاندرو پاردس 0 0 0 0 0 هافبک 0
Guido Rodriguez 0 0 0 0 0 هافبک 0
رودریگو دپل 0 0 0 0 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
خوان موسو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آنخل کوریا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جووانی لو سلسو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matías Zaracho 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matias Suarez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
نصیر مزراوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی بن‌عطیه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مانوئل داکوستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مبارک بوصوفا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریم الاحمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رومان سایس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یونس بلهندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خالد بوطیب 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سوفیان بوفال 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یونس عبدالحمید 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مهدی بورابیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فیصل فجر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوسف آیت بن‌ناصر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Oussama Idrissi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
رشید علیوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
استبان آندرادا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
گونزالو مونتیل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خرمن پچلا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
والتر کانمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارکوس آکونیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
روبرتو پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Guido Rodriguez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رودریگو دپل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پائولو دیبالا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
خوان موسو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
آنخل کوریا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جووانی لو سلسو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matías Zaracho 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matias Suarez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11