فوتبــال 11

چهارشنبه، 22 اسفند 1397 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Elias Rafn Olafsson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
اولیور اولسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Japhet Sery 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Patrick 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nicolas Dyhr 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Oliver Sorensen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آنتونیس مارتیس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
نیکولاس مدسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Casper Tengstedt 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جبرئیل ابوبکر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
گوستاو ایساکسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Tobias Damtoft 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مهاجم 0
Matej Kovar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Di'Shon Bernard 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 0 0 (0) 84 مدافع 0
جیمز گارنر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مهاجم 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ethan Laird 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
آنجل گومز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aliou Traore 0 (0) 0 0 0 (0) 69 هافبک 0
D'Mani Bughail-Mellor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Dylan Levitt 0 (0) 0 0 0 (0) 21 هافبک 0
Anthony Elanga 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مهاجم 0
برندن ویلیامز 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Elias Rafn Olafsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اولیور اولسن 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Japhet Sery 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolas Dyhr 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Sorensen 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
آنتونیس مارتیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس مدسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Casper Tengstedt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جبرئیل ابوبکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گوستاو ایساکسن 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Tobias Damtoft 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Matej Kovar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Di'Shon Bernard 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جیمز گارنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ethan Laird 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آنجل گومز 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Aliou Traore 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
D'Mani Bughail-Mellor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dylan Levitt 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Elanga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
برندن ویلیامز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Elias Rafn Olafsson 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
اولیور اولسن 0 0 0 0 0 مدافع 0
Japhet Sery 0 0 0 0 0 مدافع 0
Patrick 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolas Dyhr 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Sorensen 0 0 0 0 0 هافبک 0
آنتونیس مارتیس 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکولاس مدسن 0 0 0 0 0 هافبک 0
Casper Tengstedt 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جبرئیل ابوبکر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گوستاو ایساکسن 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tobias Damtoft 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matej Kovar 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Lee O'Connor 0 0 0 0 0 مدافع 0
Di'Shon Bernard 0 0 0 0 0 مدافع 0
Luca Ercolani 0 0 0 0 0 مدافع 0
جیمز گارنر 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nishan Burkart 0 0 0 0 0 مهاجم 0
تاهیت چانگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ethan Laird 0 0 0 0 0 مدافع 0
آنجل گومز 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aliou Traore 0 0 0 0 0 هافبک 0
D'Mani Bughail-Mellor 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dylan Levitt 0 0 0 0 0 هافبک 0
Anthony Elanga 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Largie Ramazani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
برندن ویلیامز 0 0 0 0 0 مدافع 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Elias Rafn Olafsson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
اولیور اولسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Japhet Sery 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Patrick 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicolas Dyhr 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oliver Sorensen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آنتونیس مارتیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکولاس مدسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Casper Tengstedt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جبرئیل ابوبکر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گوستاو ایساکسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tobias Damtoft 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matej Kovar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Di'Shon Bernard 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جیمز گارنر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ethan Laird 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آنجل گومز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aliou Traore 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
D'Mani Bughail-Mellor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dylan Levitt 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Anthony Elanga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
برندن ویلیامز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11