فوتبــال 11

چهارشنبه، 08 اسفند 1397 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ahmed Sufeyan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Abdurahman Abakar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ilias Hassani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mohammed Abdulraab 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
والنتین لازار 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mohamed Salam 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mahmoud Saad 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mohamed Razaq 0 (0) 0 0 0 (0) 52 مهاجم 0
Majed Aman Hareb Salmeen 0 (0) 0 0 0 (0) 81 هافبک 0
Abdelhadi Ameen Feheed 0 (0) 0 0 0 (0) 54 هافبک 0
Ali Kahhil Ahmed 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
عبدالعزیز انصاری 0 (0) 0 0 0 (0) 38 مهاجم 0
Charles Monsalvo 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مهاجم 0
Abdallah Hussein Ammash AL Anzi 0 (0) 0 0 0 (0) 36 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Hassan Waleed 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مهاجم 0
Ahmed Alganehi 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مدافع 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ahmed Sufeyan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdurahman Abakar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ilias Hassani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Abdulraab 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
والنتین لازار 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Mohamed Salam 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mahmoud Saad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Razaq 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Majed Aman Hareb Salmeen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Abdelhadi Ameen Feheed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Kahhil Ahmed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالعزیز انصاری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Charles Monsalvo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdallah Hussein Ammash AL Anzi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hassan Waleed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Alganehi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ahmed Sufeyan 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdurahman Abakar 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ilias Hassani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mohammed Abdulraab 0 0 0 0 0 هافبک 0
والنتین لازار 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mohamed Salam 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mahmoud Saad 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mohamed Razaq 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Majed Aman Hareb Salmeen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Abdelhadi Ameen Feheed 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ali Kahhil Ahmed 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالعزیز انصاری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Charles Monsalvo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdallah Hussein Ammash AL Anzi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 0 0 0 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 0 0 0 0 مدافع 0
Hassan Waleed 0 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 0 0 0 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 0 0 0 0 هافبک 0
Amro Abdelfatah 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی طارمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mostafa Essam Qadeera 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ولادیمیر ویس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Alganehi 0 0 0 0 0 مدافع 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ahmed Sufeyan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Abdurahman Abakar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ilias Hassani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mohammed Abdulraab 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
والنتین لازار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mohamed Salam 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mahmoud Saad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mohamed Razaq 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Majed Aman Hareb Salmeen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Abdelhadi Ameen Feheed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ali Kahhil Ahmed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عبدالعزیز انصاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Charles Monsalvo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Abdallah Hussein Ammash AL Anzi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Hassan Waleed 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mostafa Essam Qadeera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ahmed Alganehi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11