فوتبــال 11

پنجشنبه، 23 اسفند 1397 ساعت ۲۳:۳۰
Eden Arena (19,020)
( 6 - 5 )
4 - 3
AET
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Ondrej Kolar 0 (0) 0 38 1 (0) 120 دروازه‌بان 5.39
Jan Bořil 1 (0) 1 39 10 (2) 120 مدافع 7.24
Simon Deli 1 (0) 3 50 14 (9) 120 مدافع 6.81
Ondrej Kudela 0 (0) 1 43 9 (5) 120 هافبک 6.33
الکس کرال 1 (0) 4 28 13 (6) 105 مدافع 6.6
Tomas Soucek 4 (2) 2 52 14 (11) 120 هافبک 8.2
Miroslav Stoch 1 (0) 0 24 4 (0) 93 هافبک 6.37
Lukas Masopust 0 (0) 1 18 13 (4) 90 هافبک 5.94
Michael Ngadeu Ngadjui 1 (1) 0 47 12 (5) 120 هافبک 7.3
Ibrahim Traore 2 (2) 2 40 16 (10) 120 هافبک 0
Milan Škoda 0 (0) 0 16 24 (5) 77 مهاجم 7
Michal Frydrych 0 (0) 0 5 3 (0) 15 مدافع 6.15
Jaromír Zmrhal 1 (0) 2 7 5 (2) 30 هافبک 6.31
Peter Olayinka 0 (0) 1 9 14 (4) 43 مهاجم 6.73
Mick van Buren 1 (1) 0 17 5 (2) 27 مهاجم 7.33
سرخی گومز 1 (0) 2 74 20 (14) 120 مدافع 6.64
سیمون کیار 0 (0) 1 37 21 (13) 120 مدافع 6.73
کوئینسی پرومس 3 (1) 1 33 16 (12) 120 مهاجم 7.75
اور بانگا 3 (0) 0 94 7 (4) 120 هافبک 6.68
روکه مسا 0 (0) 2 40 11 (6) 74 هافبک 6.88
خسوس ناواس 0 (0) 0 56 7 (2) 120 هافبک 5.69
منیر الحدادی 3 (1) 0 23 10 (3) 90 مهاجم 7.18
ویسام بن‌یدر 3 (2) 0 28 14 (4) 104 مهاجم 6.93
پابلو سارابیا 0 (0) 0 34 9 (4) 80 مهاجم 6.36
توماش واچلیک 0 (0) 0 38 0 (0) 120 دروازه‌بان 5.7
دنیل کاریسو 0 (0) 2 76 12 (10) 120 مدافع 6.6
فرانکو وازکز 1 (1) 3 8 12 (7) 30 هافبک 6.95
ماکسیم گونالونس 0 (0) 5 21 13 (10) 46 هافبک 7.36
مارکو روگ 0 (0) 0 9 1 (0) 16 هافبک 6.17
آندره سیلوا 0 (0) 0 11 4 (3) 40 مهاجم 6.21
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Ondrej Kolar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.39
Jan Bořil 1 (0) 1 (0) 0 0 1 0 مدافع 7.24
Simon Deli 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.81
Ondrej Kudela 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.33
الکس کرال 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
Tomas Soucek 4 (2) 1 (0) 1 1 0 1 هافبک 8.2
Miroslav Stoch 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
Lukas Masopust 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.94
Michael Ngadeu Ngadjui 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.3
Ibrahim Traore 2 (2) 4 (4) 1 0 0 1 هافبک 0
Milan Škoda 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7
Michal Frydrych 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.15
Jaromír Zmrhal 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
Peter Olayinka 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 6.73
Mick van Buren 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.33
سرخی گومز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
سیمون کیار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
کوئینسی پرومس 3 (1) 4 (4) 0 1 1 0 مهاجم 7.75
اور بانگا 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.68
روکه مسا 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 6.88
خسوس ناواس 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.69
منیر الحدادی 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.18
ویسام بن‌یدر 3 (2) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 6.93
پابلو سارابیا 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
توماش واچلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
دنیل کاریسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
فرانکو وازکز 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.95
ماکسیم گونالونس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.36
مارکو روگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
آندره سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Ondrej Kolar 0 1 0 1 1 دروازه‌بان 5.39
Jan Bořil 6 6 1 4 0 مدافع 7.24
Simon Deli 7 2 3 0 0 مدافع 6.81
Ondrej Kudela 3 0 1 3 0 هافبک 6.33
الکس کرال 3 3 4 2 0 مدافع 6.6
Tomas Soucek 3 3 2 1 0 هافبک 8.2
Miroslav Stoch 0 0 0 0 0 هافبک 6.37
Lukas Masopust 1 0 1 1 0 هافبک 5.94
Michael Ngadeu Ngadjui 8 2 0 1 0 هافبک 7.3
Ibrahim Traore 2 0 2 2 0 هافبک 0
Milan Škoda 2 1 0 8 0 مهاجم 7
Michal Frydrych 0 0 0 0 0 مدافع 6.15
Jaromír Zmrhal 0 0 2 2 0 هافبک 6.31
Peter Olayinka 0 0 1 2 0 مهاجم 6.73
Mick van Buren 0 0 0 0 0 مهاجم 7.33
سرخی گومز 5 3 2 0 0 مدافع 6.64
سیمون کیار 7 4 1 1 0 مدافع 6.73
کوئینسی پرومس 1 0 1 2 0 مهاجم 7.75
اور بانگا 0 1 0 0 0 هافبک 6.68
روکه مسا 0 1 2 0 0 هافبک 6.88
خسوس ناواس 4 2 0 1 1 هافبک 5.69
منیر الحدادی 0 1 0 1 0 مهاجم 7.18
ویسام بن‌یدر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.93
پابلو سارابیا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.36
توماش واچلیک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
دنیل کاریسو 4 3 2 0 0 مدافع 6.6
فرانکو وازکز 1 0 3 1 0 هافبک 6.95
ماکسیم گونالونس 2 1 5 1 0 هافبک 7.36
مارکو روگ 1 0 0 1 0 هافبک 6.17
آندره سیلوا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.21
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Ondrej Kolar 38 (17) 45% 0 0 34 (14) 0 دروازه‌بان 5.39
Jan Bořil 39 (26) 66% 1 1 8 (5) 1 مدافع 7.24
Simon Deli 50 (27) 54% 0 0 16 (5) 0 مدافع 6.81
Ondrej Kudela 43 (31) 72% 1 0 11 (4) 0 هافبک 6.33
الکس کرال 28 (16) 57% 0 1 4 (1) 0 مدافع 6.6
Tomas Soucek 52 (33) 63% 1 1 7 (4) 0 هافبک 8.2
Miroslav Stoch 24 (17) 70% 1 5 2 (1) 0 هافبک 6.37
Lukas Masopust 18 (15) 83% 0 2 4 (3) 0 هافبک 5.94
Michael Ngadeu Ngadjui 47 (33) 70% 0 1 12 (4) 0 هافبک 7.3
Ibrahim Traore 40 (30) 75% 2 4 3 (2) 0 هافبک 0
Milan Škoda 16 (10) 62% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 7
Michal Frydrych 5 (1) 20% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.15
Jaromír Zmrhal 7 (6) 85% 0 4 2 (1) 0 هافبک 6.31
Peter Olayinka 9 (7) 77% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 6.73
Mick van Buren 17 (11) 64% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.33
سرخی گومز 74 (50) 68% 0 0 17 (4) 0 مدافع 6.64
سیمون کیار 37 (25) 67% 0 0 8 (1) 0 مدافع 6.73
کوئینسی پرومس 33 (22) 66% 1 3 3 (0) 0 مهاجم 7.75
اور بانگا 94 (72) 77% 2 11 27 (13) 0 هافبک 6.68
روکه مسا 40 (35) 87% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.88
خسوس ناواس 56 (37) 66% 2 6 17 (5) 0 هافبک 5.69
منیر الحدادی 23 (19) 82% 0 3 1 (0) 0 مهاجم 7.18
ویسام بن‌یدر 28 (18) 64% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.93
پابلو سارابیا 34 (29) 85% 0 2 2 (1) 0 مهاجم 6.36
توماش واچلیک 38 (19) 50% 0 0 22 (3) 0 دروازه‌بان 5.7
دنیل کاریسو 76 (51) 67% 0 1 19 (5) 0 مدافع 6.6
فرانکو وازکز 8 (6) 75% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.95
ماکسیم گونالونس 21 (16) 76% 1 0 2 (0) 0 هافبک 7.36
مارکو روگ 9 (6) 66% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.17
آندره سیلوا 11 (8) 72% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.21
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11