فوتبــال 11

سه شنبه، 20 فروردین 1398 ساعت ۲۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 1 (0) 3 29 6 (4) 90 مدافع 0
جلال حسینی 1 (0) 1 23 8 (4) 90 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 1 24 12 (6) 90 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 1 (1) 2 32 16 (8) 90 مدافع 0
بشار رسن 0 (0) 1 30 4 (2) 61 هافبک 0
احمد نوراللهی 2 (0) 2 42 6 (3) 90 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 2 35 6 (4) 90 هافبک 0
سیامک نعمتی 1 (0) 4 24 23 (8) 90 مهاجم 0
علی علیپور 1 (1) 2 18 11 (4) 89 مهاجم 0
مهدی ترابی 2 (1) 2 30 7 (4) 85 هافبک 0
شایان مصلح 0 (0) 1 2 2 (1) 12 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 1 0 (0) 1 هافبک 0
ماریو بودیمیر 0 (0) 0 9 2 (1) 29 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 5 47 12 (7) 90 مدافع 0
پائولو دیاز 0 (0) 3 73 15 (9) 90 مدافع 0
آدرلان سانتوس 1 (0) 2 21 8 (5) 90 مدافع 0
Saeed Al Muwallad 1 (0) 1 49 7 (4) 90 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 1 60 8 (4) 90 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 3 (1) 0 28 10 (2) 84 هافبک 0
Hussein Al Sulaimani 1 (1) 2 53 8 (7) 90 مدافع 0
Tafaris Djaniny 2 (0) 1 36 14 (8) 90 مهاجم 0
عمر سوما 2 (0) 0 10 7 (2) 90 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 1 (0) 0 23 7 (3) 68 هافبک 0
ایمن الخلیف 1 (0) 0 11 6 (2) 22 هافبک 0
مهند عسیری 0 (0) 0 3 1 (1) 13 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
علیرضا بیرانوند 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جلال حسینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد نادری 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
بشار رسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی علیپور 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 2 (1) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
شایان مصلح 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریو بودیمیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پائولو دیاز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Saeed Al Muwallad 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hussein Al Sulaimani 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Tafaris Djaniny 2 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
عمر سوما 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
ایمن الخلیف 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهند عسیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
علیرضا بیرانوند 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 3 3 3 1 0 مدافع 0
جلال حسینی 6 0 1 0 0 مدافع 0
محمد نادری 2 2 1 3 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 13 3 2 1 0 مدافع 0
بشار رسن 0 1 1 1 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 2 3 2 0 0 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 5 0 2 1 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 0 0 4 5 0 مهاجم 0
علی علیپور 1 0 2 1 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 1 1 2 0 0 هافبک 0
شایان مصلح 0 1 1 0 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماریو بودیمیر 0 0 0 1 0 مهاجم 0
محمد العویس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Abdulbaset Al-Hindi 4 1 5 2 0 مدافع 0
پائولو دیاز 1 1 3 3 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 3 4 2 1 0 مدافع 0
Saeed Al Muwallad 2 2 1 2 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 0 0 1 1 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hussein Al Sulaimani 2 1 2 0 0 مدافع 0
Tafaris Djaniny 2 0 1 0 0 مهاجم 0
عمر سوما 0 0 0 2 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 0 0 0 1 0 هافبک 0
ایمن الخلیف 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهند عسیری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
علیرضا بیرانوند 30 (13) 43% 0 0 21 (6) 0 دروازه‌بان 0
مهدی شیری 29 (26) 89% 1 0 4 (1) 0 مدافع 0
جلال حسینی 23 (17) 73% 0 0 9 (3) 0 مدافع 0
محمد نادری 24 (16) 66% 0 0 3 (0) 0 مدافع 0
شجاع خلیل‌زاده 32 (23) 71% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
بشار رسن 30 (26) 86% 0 2 1 (1) 0 هافبک 0
احمد نوراللهی 42 (30) 71% 1 0 2 (0) 1 هافبک 0
کمال کامیابی‌نیا 35 (31) 88% 0 0 2 (2) 0 هافبک 0
سیامک نعمتی 24 (18) 75% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی علیپور 18 (17) 94% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهدی ترابی 30 (20) 66% 0 4 2 (0) 0 هافبک 0
شایان مصلح 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محسن ربیع‌خواه 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماریو بودیمیر 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد العویس 21 (13) 61% 0 0 16 (8) 0 دروازه‌بان 0
Abdulbaset Al-Hindi 47 (42) 89% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
پائولو دیاز 73 (58) 79% 0 0 11 (7) 0 مدافع 0
آدرلان سانتوس 21 (18) 85% 0 1 1 (0) 0 مدافع 0
Saeed Al Muwallad 49 (39) 79% 1 4 4 (2) 0 مدافع 0
Nouh Al-Mousa 60 (52) 86% 0 1 6 (6) 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 28 (20) 71% 1 7 1 (1) 0 هافبک 0
Hussein Al Sulaimani 53 (44) 83% 2 9 6 (3) 0 مدافع 0
Tafaris Djaniny 36 (31) 86% 3 5 2 (1) 0 مهاجم 0
عمر سوما 10 (7) 70% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
عبدالرحمان غریب 23 (19) 82% 2 4 1 (0) 0 هافبک 0
ایمن الخلیف 11 (8) 72% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
مهند عسیری 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11