فوتبــال 11

سه شنبه، 30 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یوسف حسن 0 (0) 0 23 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 2 69 9 (5) 90 مدافع 0
الیاس احمد 0 (0) 0 45 5 (1) 67 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 1 48 7 (2) 90 هافبک 0
Muath Al Salemi 2 (1) 3 69 9 (6) 90 هافبک 0
عبدالعزیز حاتم 4 (2) 0 55 13 (4) 90 هافبک 0
یوسف مفتاح 0 (0) 4 55 12 (10) 90 مدافع 0
دیگو آمادو 0 (0) 1 69 7 (3) 90 هافبک 0
مهدی طارمی 2 (2) 0 32 12 (5) 90 مهاجم 0
احمد علاءالدین 2 (2) 1 27 11 (7) 90 مهاجم 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 3 49 17 (6) 71 هافبک 0
محمد عبدی منکز 0 (0) 2 14 5 (3) 23 مدافع 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 1 11 3 (3) 19 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 (0) 0 15 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 1 (1) 2 24 8 (4) 90 مدافع 0
هادی محمدی 0 (0) 1 43 10 (6) 90 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 2 24 5 (3) 90 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 (0) 0 31 11 (3) 90 مدافع 0
حمید بوحمدان 1 (0) 2 62 10 (4) 90 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 1 (1) 2 64 10 (8) 90 هافبک 0
امیرارسلان مطهری 4 (1) 4 28 15 (9) 90 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 2 (0) 1 39 7 (5) 60 هافبک 0
ماریون سیلوا 1 (0) 0 43 15 (4) 89 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 5 (2) 0 13 12 (7) 89 مهاجم 0
نیما طاهری 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
محمدرضا حسینی 0 (0) 0 16 7 (1) 30 هافبک 0
محمدرضا عباسی 0 (0) 0 2 1 (1) 1 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یوسف حسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الیاس احمد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالعزیز حاتم 4 (2) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
یوسف مفتاح 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
دیگو آمادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی طارمی 2 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 2 (2) 1 (1) 1 1 0 0 مهاجم 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد عبدی منکز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 0
هادی محمدی 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
امیرارسلان مطهری 4 (1) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 5 (2) 2 (2) 1 0 0 1 مهاجم 0
نیما طاهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا حسینی 0 (0) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
محمدرضا عباسی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یوسف حسن 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 4 0 2 2 0 مدافع 0
الیاس احمد 0 0 0 2 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 0 1 2 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 0 3 0 0 هافبک 0
عبدالعزیز حاتم 0 0 0 2 0 هافبک 0
یوسف مفتاح 2 2 4 0 0 مدافع 0
دیگو آمادو 1 3 1 0 0 هافبک 0
مهدی طارمی 0 1 0 3 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 1 1 3 4 0 هافبک 0
محمد عبدی منکز 1 0 2 0 0 مدافع 0
ولادیمیر ویس 0 0 1 0 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 2 2 2 3 0 مدافع 0
هادی محمدی 10 2 1 1 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 3 3 2 1 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 2 0 1 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 0 3 2 3 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 1 0 2 1 0 هافبک 0
امیرارسلان مطهری 2 1 4 2 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 5 1 1 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 0 1 0 2 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 0 0 0 4 0 مهاجم 0
نیما طاهری 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمدرضا حسینی 2 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا عباسی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یوسف حسن 23 (16) 69% 0 0 14 (8) 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 69 (57) 83% 0 1 13 (5) 0 مدافع 0
الیاس احمد 45 (35) 77% 0 0 2 (0) 0 هافبک 0
عثمان الیهری 48 (38) 80% 2 3 2 (2) 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 69 (59) 85% 1 0 4 (2) 0 هافبک 0
عبدالعزیز حاتم 55 (48) 88% 2 6 5 (3) 0 هافبک 0
یوسف مفتاح 55 (49) 89% 0 3 5 (3) 0 مدافع 0
دیگو آمادو 69 (60) 87% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
مهدی طارمی 32 (21) 65% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 27 (19) 70% 2 1 2 (0) 0 مهاجم 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 49 (46) 93% 1 0 2 (2) 0 هافبک 0
محمد عبدی منکز 14 (10) 71% 0 3 0 (0) 0 مدافع 0
ولادیمیر ویس 11 (5) 45% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 0
رشید مظاهری 15 (8) 53% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 24 (20) 83% 0 0 3 (0) 0 مدافع 0
هادی محمدی 43 (37) 86% 1 0 5 (0) 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 24 (15) 62% 1 1 6 (1) 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 31 (28) 90% 1 4 0 (0) 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 62 (58) 93% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 64 (52) 81% 1 3 8 (4) 0 هافبک 0
امیرارسلان مطهری 28 (18) 64% 1 0 4 (0) 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 39 (36) 92% 1 0 5 (5) 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 43 (38) 88% 0 3 5 (3) 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 13 (8) 61% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
نیما طاهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمدرضا حسینی 16 (12) 75% 1 2 0 (0) 1 هافبک 0
محمدرضا عباسی 2 (2) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11