فوتبــال 11

شنبه، 19 اردیبهشت 1394 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
دیگو لوپز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alex 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
لوکا آنتونلی 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مارکو فن خینکل 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مهاجم 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Salvatore Bocchetti 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مدافع 0
جام‌پائولو پاتزینی 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
داویده آستوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Víctor Ibarbo 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
سیدو دومبیا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 0 0 (0) 60 هافبک 0
خوان ایتوربه 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
دیگو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alex 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکا آنتونلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو فن خینکل 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Salvatore Bocchetti 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جام‌پائولو پاتزینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داویده آستوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Víctor Ibarbo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سیدو دومبیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خوان ایتوربه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
دیگو لوپز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alex 0 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل پالتا 0 0 0 0 0 مدافع 0
لوکا آنتونلی 0 0 0 0 0 مدافع 0
آندره‌آ پولی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو فن خینکل 0 0 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جاکومو بوناونتورا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Salvatore Bocchetti 0 0 0 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 0 0 0 0 مدافع 0
جام‌پائولو پاتزینی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Morgan De Sanctis 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 0 0 0 0 مدافع 0
داویده آستوری 0 0 0 0 0 مدافع 0
واسیلیس توروسیدیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 0 0 0 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 0 0 0 0 هافبک 0
میرالم پیانیچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
Víctor Ibarbo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سیدو دومبیا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جروینیو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آدم یاییچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
خوان ایتوربه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
دیگو لوپز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alex 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
لوکا آنتونلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارکو فن خینکل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Salvatore Bocchetti 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جام‌پائولو پاتزینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
داویده آستوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Víctor Ibarbo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سیدو دومبیا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خوان ایتوربه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11