فوتبــال 11

شنبه، 29 آذر 1393 ساعت ۲۳:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Maicon 0 (0) 0 0 0 (0) 81 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ماپو یانگا-ام‌بیوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خوزه هولباس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سیدو کیتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 0 0 (0) 74 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مدافع 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 0 0 (0) 9 مدافع 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 0 0 (0) 16 مهاجم 0
دیگو لوپز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنیله بونرا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کریستین زاپاتا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pablo Armero 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ریکاردو مونتولیوو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 0 0 (0) 73 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jérémy Ménez 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مهاجم 0
Alex 0 (0) 0 0 0 (0) 17 مدافع 0
سولی مونتاری 0 (0) 0 0 0 (0) 10 هافبک 0
استفان الشعراوی 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maicon 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماپو یانگا-ام‌بیوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه هولباس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سیدو کیتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیله بونرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Pablo Armero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ریکاردو مونتولیوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jérémy Ménez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alex 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سولی مونتاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Morgan De Sanctis 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Maicon 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماپو یانگا-ام‌بیوا 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه هولباس 0 0 0 0 0 مدافع 0
سیدو کیتا 0 0 0 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 0 0 0 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 0 0 0 0 هافبک 0
الساندرو فلورنزی 0 0 0 0 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جروینیو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
واسیلیس توروسیدیس 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدم یاییچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
دیگو لوپز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیله بونرا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pablo Armero 0 0 0 0 0 مدافع 0
ریکاردو مونتولیوو 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 0 0 0 0 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 0 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 0 0 0 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jérémy Ménez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alex 0 0 0 0 0 مدافع 0
سولی مونتاری 0 0 0 0 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Morgan De Sanctis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Maicon 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماپو یانگا-ام‌بیوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوزه هولباس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سیدو کیتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الساندرو فلورنزی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جروینیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
واسیلیس توروسیدیس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدم یاییچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماتیا دسترو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دیگو لوپز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
دنیله بونرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pablo Armero 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ریکاردو مونتولیوو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nigel de Jong 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jérémy Ménez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alex 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سولی مونتاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11