فوتبــال 11

یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 2 37 6 (3) 90 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 1 51 10 (2) 86 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 (0) 2 55 8 (4) 90 مدافع 0
Leonel Vangioni 0 (0) 1 40 6 (2) 69 مدافع 0
Matías Fernández 1 (0) 0 22 1 (0) 45 هافبک 0
José Sosa 1 (1) 0 61 8 (5) 88 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 1 (1) 0 40 9 (1) 90 هافبک 0
سوسو 1 (0) 1 44 11 (4) 90 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 2 10 13 (4) 90 مهاجم 0
جرارد دلوفئو 0 (0) 1 41 7 (1) 90 مهاجم 0
گوستاوو گومز 0 (0) 0 2 0 (0) 2 مدافع 0
آندره‌آ برتولاچی 1 (0) 0 19 5 (2) 45 هافبک 0
لوکاس اوکامپوس 1 (0) 1 6 2 (1) 21 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 26 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
امرسون 2 (2) 2 31 7 (6) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 4 45 11 (9) 90 مدافع 0
فدریکو فازیو 0 (0) 0 39 3 (2) 90 مدافع 0
ژوان ژسوس 0 (0) 3 38 6 (5) 90 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 59 5 (2) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 1 (1) 4 54 5 (5) 90 هافبک 0
محمد صلاح 3 (0) 1 27 9 (5) 90 مهاجم 0
راجا ناینگولان 4 (1) 2 27 7 (3) 72 هافبک 0
دیگو پروتی 3 (2) 2 20 9 (5) 60 هافبک 0
ادین ژکو 5 (2) 0 30 16 (10) 84 مهاجم 0
برونو پرس 0 (0) 0 6 0 (0) 6 مدافع 0
کلمنت گرنیر 0 (0) 0 10 2 (1) 18 هافبک 0
استفان الشعراوی 2 (2) 0 14 5 (3) 30 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Leonel Vangioni 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matías Fernández 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
José Sosa 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
سوسو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جرارد دلوفئو 0 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گوستاوو گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره‌آ برتولاچی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس اوکامپوس 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
امرسون 2 (2) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
محمد صلاح 3 (0) 4 (1) 0 1 1 1 مهاجم 0
راجا ناینگولان 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دیگو پروتی 3 (2) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
ادین ژکو 5 (2) 1 (1) 2 1 0 0 مهاجم 0
برونو پرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کلمنت گرنیر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 2 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 0 2 1 0 مدافع 0
گابریل پالتا 5 0 1 1 1 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 3 2 0 0 مدافع 0
Leonel Vangioni 1 0 1 1 0 مدافع 0
Matías Fernández 1 0 0 0 0 هافبک 0
José Sosa 3 2 0 0 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 1 1 0 1 0 هافبک 0
سوسو 0 1 1 1 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 1 0 2 5 0 مهاجم 0
جرارد دلوفئو 0 0 1 0 0 مهاجم 0
گوستاوو گومز 0 0 0 0 0 مدافع 0
آندره‌آ برتولاچی 0 1 0 1 0 هافبک 0
لوکاس اوکامپوس 1 0 1 1 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
امرسون 1 1 2 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 4 3 4 1 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 9 2 0 0 0 مدافع 0
ژوان ژسوس 5 1 3 1 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 1 8 0 2 0 هافبک 0
دنیله دروسی 1 1 4 0 0 هافبک 0
محمد صلاح 0 1 1 0 0 مهاجم 0
راجا ناینگولان 0 0 2 1 0 هافبک 0
دیگو پروتی 1 1 2 0 0 هافبک 0
ادین ژکو 1 1 0 3 0 مهاجم 0
برونو پرس 0 0 0 0 0 مدافع 0
کلمنت گرنیر 0 1 0 1 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 35 (27) 77% 0 0 9 (2) 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 37 (33) 89% 0 2 4 (3) 0 مدافع 0
گابریل پالتا 51 (43) 84% 0 0 10 (6) 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 55 (51) 92% 2 0 3 (1) 0 مدافع 0
Leonel Vangioni 40 (32) 80% 1 5 5 (1) 0 مدافع 0
Matías Fernández 22 (18) 81% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
José Sosa 61 (49) 80% 1 3 13 (12) 0 هافبک 0
ماریو پاشالیچ 40 (33) 82% 0 2 0 (0) 0 هافبک 0
سوسو 44 (37) 84% 4 4 3 (3) 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 10 (8) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جرارد دلوفئو 41 (36) 87% 0 11 1 (1) 0 مهاجم 0
گوستاوو گومز 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آندره‌آ برتولاچی 19 (16) 84% 2 0 3 (2) 0 هافبک 0
لوکاس اوکامپوس 6 (5) 83% 1 1 1 (1) 1 مهاجم 0
وویژیک شزنی 26 (20) 76% 0 0 15 (9) 0 دروازه‌بان 0
امرسون 31 (28) 90% 1 1 0 (0) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 45 (39) 86% 0 0 8 (4) 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 39 (31) 79% 0 0 6 (3) 0 مدافع 0
ژوان ژسوس 38 (30) 78% 0 0 9 (6) 0 مدافع 0
لئاندرو پاردس 59 (47) 79% 4 6 5 (2) 1 هافبک 0
دنیله دروسی 54 (46) 85% 2 0 8 (4) 0 هافبک 0
محمد صلاح 27 (25) 92% 3 1 0 (0) 0 مهاجم 0
راجا ناینگولان 27 (23) 85% 3 0 3 (2) 2 هافبک 0
دیگو پروتی 20 (17) 85% 2 4 1 (1) 0 هافبک 0
ادین ژکو 30 (22) 73% 3 0 4 (3) 0 مهاجم 0
برونو پرس 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کلمنت گرنیر 10 (8) 80% 1 1 0 (0) 0 هافبک 0
استفان الشعراوی 14 (13) 92% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11