فوتبــال 11

دوشنبه، 22 آذر 1395 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 24 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
آنتونیو رودیگر 1 (0) 2 46 11 (7) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 46 10 (8) 90 مدافع 0
فدریکو فازیو 2 (1) 1 37 4 (4) 90 مدافع 0
امرسون 0 (0) 3 40 11 (8) 90 مدافع 0
کوین استروتمن 0 (0) 2 31 9 (3) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 1 (0) 3 48 7 (4) 90 هافبک 0
برونو پرس 0 (0) 1 16 6 (5) 42 مدافع 0
راجا ناینگولان 2 (1) 0 29 4 (2) 90 هافبک 0
دیگو پروتی 2 (0) 2 26 17 (9) 90 هافبک 0
ادین ژکو 3 (2) 0 32 18 (12) 90 مهاجم 0
استفان الشعراوی 0 (0) 0 20 6 (3) 48 هافبک 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 39 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 2 40 8 (3) 90 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 1 55 6 (3) 90 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 63 10 (3) 90 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 1 39 5 (2) 90 مدافع 0
ماریو پاشالیچ 1 (0) 1 44 9 (3) 84 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 1 (1) 2 55 7 (3) 90 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 (0) 2 13 12 (3) 66 هافبک 0
سوسو 1 (1) 1 38 13 (6) 90 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 1 (0) 0 13 5 (2) 71 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 1 (1) 1 26 12 (2) 90 مهاجم 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 4 2 (1) 6 هافبک 0
Matías Fernández 1 (1) 1 9 9 (5) 24 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 0 4 5 (2) 19 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آنتونیو رودیگر 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امرسون 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین استروتمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
برونو پرس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
دیگو پروتی 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
ادین ژکو 3 (2) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
گابریل پالتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماریو پاشالیچ 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سوسو 1 (1) 5 (5) 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 1 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matías Fernández 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
وویژیک شزنی 0 0 0 1 1 دروازه‌بان 0
آنتونیو رودیگر 6 3 2 3 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 8 3 1 2 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 7 5 1 0 0 مدافع 0
امرسون 2 1 3 1 0 مدافع 0
کوین استروتمن 2 2 2 2 0 هافبک 0
دنیله دروسی 2 5 3 0 0 هافبک 0
برونو پرس 1 0 1 0 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 0 0 0 0 0 هافبک 0
دیگو پروتی 0 1 2 1 0 هافبک 0
ادین ژکو 1 0 0 2 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 1 0 0 1 0 هافبک 0
جانلوئیجی دوناروما 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 3 3 2 1 0 مدافع 0
گابریل پالتا 4 3 1 2 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 5 0 0 2 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 3 2 1 3 0 مدافع 0
ماریو پاشالیچ 1 3 1 2 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 2 2 2 1 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 0 2 3 0 هافبک 0
سوسو 0 0 1 1 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 0 0 0 2 0 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 2 0 1 3 0 مهاجم 0
کیسوکه هوندا 0 0 0 1 0 هافبک 0
Matías Fernández 0 0 1 2 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
وویژیک شزنی 24 (19) 79% 0 0 15 (10) 0 دروازه‌بان 0
آنتونیو رودیگر 46 (41) 89% 1 1 9 (6) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 46 (37) 80% 1 0 8 (4) 0 مدافع 0
فدریکو فازیو 37 (28) 75% 0 1 8 (4) 0 مدافع 0
امرسون 40 (31) 77% 2 8 2 (0) 0 مدافع 0
کوین استروتمن 31 (26) 83% 0 2 2 (1) 0 هافبک 0
دنیله دروسی 48 (36) 75% 0 2 10 (4) 0 هافبک 0
برونو پرس 16 (11) 68% 1 2 2 (0) 0 مدافع 0
راجا ناینگولان 29 (20) 69% 3 1 2 (1) 0 هافبک 0
دیگو پروتی 26 (19) 73% 1 3 2 (1) 0 هافبک 0
ادین ژکو 32 (17) 53% 0 0 3 (1) 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 20 (18) 90% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
جانلوئیجی دوناروما 39 (25) 64% 0 0 18 (6) 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 40 (31) 77% 0 2 4 (2) 0 مدافع 0
گابریل پالتا 55 (40) 72% 0 0 13 (2) 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 63 (50) 79% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 39 (34) 87% 1 2 3 (2) 0 مدافع 0
ماریو پاشالیچ 44 (35) 79% 1 0 3 (2) 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 55 (40) 72% 1 1 2 (0) 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 13 (9) 69% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
سوسو 38 (23) 60% 1 3 1 (0) 0 مهاجم 0
جانلوکا لاپادولا 13 (12) 92% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 26 (23) 88% 0 4 1 (0) 0 مهاجم 0
کیسوکه هوندا 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matías Fernández 9 (9) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luiz Adriano 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11