فوتبــال 11

شنبه، 25 اردیبهشت 1395 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (0) 1 33 3 (2) 90 مدافع 0
Alex 0 (0) 1 38 2 (1) 66 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 2 35 4 (3) 90 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 1 (0) 4 24 9 (5) 90 مدافع 0
Juraj Kucka 0 (0) 7 43 16 (11) 90 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 0 (0) 1 49 4 (2) 90 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 (0) 1 23 4 (2) 57 هافبک 0
کیسوکه هوندا 4 (2) 1 35 10 (3) 90 هافبک 0
ماریو بالوتلی 2 (0) 0 9 4 (3) 45 مهاجم 0
کارلوس باکا 2 (2) 1 6 7 (2) 90 مهاجم 0
داویده کالابریا 0 (0) 3 10 7 (3) 24 مدافع 0
جاکومو بوناونتورا 3 (2) 0 14 5 (3) 33 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 0 8 4 (1) 45 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (2) 1 74 8 (2) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 2 48 5 (5) 90 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 0 (0) 0 65 6 (4) 90 مدافع 0
لوکاس دینیه 0 (0) 2 53 9 (6) 90 مدافع 0
میرالم پیانیچ 2 (2) 1 100 8 (3) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 95 5 (2) 90 هافبک 0
کوین استروتمن 0 (0) 2 59 9 (3) 63 هافبک 0
راجا ناینگولان 3 (0) 0 54 2 (2) 90 هافبک 0
محمد صلاح 3 (2) 1 44 6 (2) 85 مهاجم 0
استفان الشعراوی 2 (1) 1 34 8 (4) 78 مهاجم 0
امرسون 1 (1) 3 1 4 (3) 12 مدافع 0
فرانچسکو توتی 1 (1) 1 28 6 (1) 27 مهاجم 0
ادین ژکو 0 (0) 0 2 3 (1) 5 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alex 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Juraj Kucka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 4 (2) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریو بالوتلی 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 2 (2) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 0
داویده کالابریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جاکومو بوناونتورا 3 (2) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (2) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 2 (2) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین استروتمن 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد صلاح 3 (2) 2 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 2 (1) 4 (3) 1 0 0 1 مهاجم 0
امرسون 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ادین ژکو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 0 0 1 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 4 6 1 0 0 مدافع 0
Alex 1 1 1 0 0 مدافع 0
Philippe Mexès 4 1 2 1 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 2 2 4 1 0 مدافع 0
Juraj Kucka 0 4 7 3 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 1 1 1 1 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 0 1 1 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 0 0 1 1 0 هافبک 0
ماریو بالوتلی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 0 2 1 1 0 مهاجم 0
داویده کالابریا 0 0 3 0 0 مدافع 0
جاکومو بوناونتورا 0 0 0 1 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 0 0 1 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 0 1 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 4 4 2 0 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 4 0 0 2 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 2 1 2 0 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 0 1 1 2 0 هافبک 0
دنیله دروسی 5 2 0 0 0 هافبک 0
کوین استروتمن 0 0 2 2 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 2 0 0 0 هافبک 0
محمد صلاح 0 0 1 0 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 0 1 1 0 0 مهاجم 0
امرسون 0 0 3 0 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 0 0 1 1 0 مهاجم 0
ادین ژکو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 29 (17) 58% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 0
ماتیا دی‌شیلیو 33 (25) 75% 2 5 8 (4) 0 مدافع 0
Alex 38 (34) 89% 0 0 6 (3) 0 مدافع 0
Philippe Mexès 35 (33) 94% 1 0 7 (6) 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 24 (18) 75% 0 3 2 (1) 0 مدافع 0
Juraj Kucka 43 (34) 79% 2 1 2 (1) 0 هافبک 0
مانوئل لوکاتلی 49 (37) 75% 0 0 10 (6) 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 23 (18) 78% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 35 (27) 77% 1 3 3 (1) 0 هافبک 0
ماریو بالوتلی 9 (6) 66% 0 3 2 (0) 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 6 (6) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
داویده کالابریا 10 (9) 90% 1 1 2 (1) 1 مدافع 0
جاکومو بوناونتورا 14 (12) 85% 2 4 1 (0) 0 هافبک 0
Luiz Adriano 8 (5) 62% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 28 (24) 85% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 74 (66) 89% 2 2 9 (7) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 48 (45) 93% 0 0 4 (3) 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 65 (55) 84% 0 0 7 (4) 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 53 (47) 88% 1 3 3 (2) 1 مدافع 0
میرالم پیانیچ 100 (89) 89% 4 1 10 (8) 4 هافبک 0
دنیله دروسی 95 (88) 92% 1 0 13 (12) 0 هافبک 0
کوین استروتمن 59 (55) 93% 1 0 3 (2) 1 هافبک 0
راجا ناینگولان 54 (47) 87% 0 1 7 (6) 0 هافبک 0
محمد صلاح 44 (38) 86% 4 1 0 (0) 0 مهاجم 0
استفان الشعراوی 34 (27) 79% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امرسون 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مدافع 0
فرانچسکو توتی 28 (20) 71% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 0
ادین ژکو 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11