فوتبــال 11

شنبه، 19 دی 1394 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (0) 2 48 12 (7) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 12 1 (0) 45 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 2 (2) 3 40 9 (6) 90 مدافع 0
لوکاس دینیه 0 (0) 1 26 6 (4) 90 مدافع 0
میرالم پیانیچ 1 (0) 1 48 10 (5) 90 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 1 39 5 (3) 90 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 (0) 3 35 7 (3) 90 هافبک 0
یاگو فالکه 1 (1) 0 17 4 (1) 56 مهاجم 0
عمر صدیق 1 (1) 1 14 8 (4) 70 مهاجم 0
جروینیو 3 (1) 1 14 2 (2) 90 مهاجم 0
لئاندرو کاستان 0 (0) 0 18 2 (1) 45 مدافع 0
محمد صلاح 0 (0) 0 11 5 (2) 34 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 0 19 4 (2) 20 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 0 47 2 (1) 79 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 (0) 0 52 4 (1) 90 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 2 56 8 (7) 90 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (1) 0 54 4 (1) 90 مدافع 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 2 55 9 (4) 90 هافبک 0
Juraj Kucka 4 (1) 2 42 9 (5) 90 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 1 (0) 1 42 7 (2) 90 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 4 (2) 1 40 9 (5) 85 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 0 20 8 (4) 57 مهاجم 0
کارلوس باکا 4 (2) 0 22 6 (0) 90 مهاجم 0
لوکا آنتونلی 0 (0) 2 5 2 (2) 11 مدافع 0
کوین پرنس بواتنگ 0 (0) 1 27 4 (2) 33 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 0 (0) 0 4 3 (1) 5 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 2 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یاگو فالکه 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عمر صدیق 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
جروینیو 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لئاندرو کاستان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد صلاح 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کیسوکه هوندا 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Juraj Kucka 4 (1) 1 (1) 1 0 0 1 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 4 (2) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 4 (2) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوکا آنتونلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین پرنس بواتنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
وویژیک شزنی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 5 0 2 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 5 0 0 1 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 4 1 3 1 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 2 0 1 1 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 0 4 1 2 0 هافبک 0
دنیله دروسی 4 3 1 0 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 0 2 3 1 0 هافبک 0
یاگو فالکه 1 0 0 0 0 مهاجم 0
عمر صدیق 0 0 1 2 0 مهاجم 0
جروینیو 1 1 1 0 0 مهاجم 0
لئاندرو کاستان 1 3 0 0 0 مدافع 0
محمد صلاح 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 1 2 0 0 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 1 2 0 2 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 4 1 2 1 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 2 0 1 0 مدافع 0
کیسوکه هوندا 0 2 2 1 0 هافبک 0
Juraj Kucka 0 7 2 1 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 0 2 1 3 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 1 1 1 1 0 هافبک 0
Luiz Adriano 0 0 0 2 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 2 0 0 2 0 مهاجم 0
لوکا آنتونلی 0 1 2 0 0 مدافع 0
کوین پرنس بواتنگ 0 0 1 0 0 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 0 0 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
وویژیک شزنی 35 (19) 54% 0 0 23 (7) 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 48 (33) 68% 0 1 11 (5) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 12 (8) 66% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
آنتونیو رودیگر 40 (35) 87% 1 0 5 (1) 0 مدافع 0
لوکاس دینیه 26 (16) 61% 0 4 5 (1) 0 مدافع 0
میرالم پیانیچ 48 (34) 70% 3 4 6 (2) 1 هافبک 0
دنیله دروسی 39 (30) 76% 0 0 5 (2) 0 هافبک 0
راجا ناینگولان 35 (32) 91% 1 0 8 (6) 0 هافبک 0
یاگو فالکه 17 (15) 88% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
عمر صدیق 14 (13) 92% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جروینیو 14 (14) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لئاندرو کاستان 18 (13) 72% 0 0 2 (0) 0 مدافع 0
محمد صلاح 11 (10) 90% 2 1 0 (0) 0 مهاجم 0
فرانچسکو توتی 19 (15) 78% 0 1 2 (2) 0 مهاجم 0
جانلوئیجی دوناروما 28 (19) 67% 0 0 12 (3) 0 دروازه‌بان 0
ایگناتزیو آباته 47 (36) 76% 1 6 4 (0) 0 مدافع 0
کریستین زاپاتا 52 (44) 84% 0 0 8 (3) 0 مدافع 0
آلسیو رومانیولی 56 (46) 82% 0 0 6 (4) 0 مدافع 0
ماتیا دی‌شیلیو 54 (42) 77% 0 2 8 (5) 0 مدافع 0
کیسوکه هوندا 55 (42) 76% 3 3 2 (1) 1 هافبک 0
Juraj Kucka 42 (35) 83% 1 1 3 (1) 0 هافبک 0
آندره‌آ برتولاچی 42 (32) 76% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
جاکومو بوناونتورا 40 (32) 80% 4 9 4 (3) 0 هافبک 0
Luiz Adriano 20 (18) 90% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کارلوس باکا 22 (15) 68% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
لوکا آنتونلی 5 (3) 60% 0 0 2 (0) 0 مدافع 0
کوین پرنس بواتنگ 27 (20) 74% 3 1 3 (1) 1 مهاجم 0
ام‌بایه نیانگ 4 (3) 75% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11