فوتبــال 11

دوشنبه، 27 خرداد 1398 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فرناندو موسلرا 0 (0) 0 16 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.17
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 38 11 (3) 90 مدافع 6.64
خوزه خیمنز 0 (0) 1 56 4 (2) 90 مدافع 6.92
دیگو گودین 0 (0) 1 55 9 (6) 90 مدافع 7.29
مارتین کاسرس 1 (0) 1 44 3 (2) 90 مدافع 7.45
نیکولاس لودیرو 2 (1) 0 49 10 (5) 75 هافبک 8.02
ماتیاس وسینو 1 (0) 1 62 14 (6) 81 هافبک 6.98
رودریگو بنتانکور 1 (0) 3 89 9 (7) 90 هافبک 7.39
ناهیتان مندز 1 (1) 1 18 11 (4) 64 هافبک 6.67
ادینسون کاوانی 3 (3) 0 19 2 (0) 90 مهاجم 7.67
لوئیس سوارز 6 (2) 0 17 7 (2) 90 مهاجم 8.27
گاستون پریرو 0 (0) 1 20 5 (3) 26 هافبک 7.06
لوکاس توریرا 0 (0) 1 22 1 (1) 15 هافبک 6.5
فدریکو والورده 1 (0) 0 11 0 (0) 9 هافبک 6.34
Gabriel Achilier 0 (0) 2 28 5 (3) 90 مدافع 6.48
Jefferson Intriago 0 (0) 2 44 4 (1) 90 هافبک 5.86
Jefferson Orejuela 0 (0) 1 47 6 (4) 90 هافبک 6.32
Enner Valencia 1 (1) 0 20 18 (7) 90 مهاجم 6.14
آنتونیو والنسیا 0 (0) 1 43 15 (10) 90 مدافع 6.49
Beder Caicedo 0 (0) 2 33 12 (7) 90 مدافع 6.21
Jose Quintero 0 (0) 1 7 3 (1) 24 مدافع 4.22
Alexander Domínguez 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.39
Arturo Mina 0 (0) 1 35 6 (3) 90 مدافع 5.58
Ángel Mena 0 (0) 0 6 5 (1) 29 مهاجم 6.1
Ayrton Preciado 0 (0) 0 10 5 (2) 45 هافبک 5.99
Pedro Velasco 1 (0) 0 29 1 (1) 61 مدافع 6.05
Romario Ibarra 0 (0) 3 11 7 (4) 45 مهاجم 6.45
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فرناندو موسلرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
خوزه خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
دیگو گودین 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.29
مارتین کاسرس 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.45
نیکولاس لودیرو 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 8.02
ماتیاس وسینو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.98
رودریگو بنتانکور 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.39
ناهیتان مندز 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.67
ادینسون کاوانی 3 (3) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.67
لوئیس سوارز 6 (2) 2 (0) 1 1 0 1 مهاجم 8.27
گاستون پریرو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.06
لوکاس توریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
فدریکو والورده 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
Gabriel Achilier 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
Jefferson Intriago 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.86
Jefferson Orejuela 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.32
Enner Valencia 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.14
آنتونیو والنسیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.49
Beder Caicedo 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.21
Jose Quintero 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.22
Alexander Domínguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.39
Arturo Mina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.58
Ángel Mena 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
Ayrton Preciado 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.99
Pedro Velasco 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.05
Romario Ibarra 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فرناندو موسلرا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.17
دیگو لاکسالت 0 1 0 2 0 مدافع 6.64
خوزه خیمنز 1 1 1 2 0 مدافع 6.92
دیگو گودین 1 0 1 0 0 مدافع 7.29
مارتین کاسرس 0 0 1 1 0 مدافع 7.45
نیکولاس لودیرو 1 0 0 1 0 هافبک 8.02
ماتیاس وسینو 0 1 1 2 0 هافبک 6.98
رودریگو بنتانکور 1 0 3 1 0 هافبک 7.39
ناهیتان مندز 0 0 1 2 0 هافبک 6.67
ادینسون کاوانی 0 1 0 1 0 مهاجم 7.67
لوئیس سوارز 0 1 0 0 0 مهاجم 8.27
گاستون پریرو 0 0 1 0 0 هافبک 7.06
لوکاس توریرا 0 0 1 0 0 هافبک 6.5
فدریکو والورده 0 0 0 0 0 هافبک 6.34
Gabriel Achilier 1 6 2 0 0 مدافع 6.48
Jefferson Intriago 0 1 2 0 0 هافبک 5.86
Jefferson Orejuela 3 1 1 2 0 هافبک 6.32
Enner Valencia 1 0 0 3 0 مهاجم 6.14
آنتونیو والنسیا 1 0 1 2 0 مدافع 6.49
Beder Caicedo 3 2 2 0 0 مدافع 6.21
Jose Quintero 0 0 1 1 0 مدافع 4.22
Alexander Domínguez 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.39
Arturo Mina 7 2 1 2 0 مدافع 5.58
Ángel Mena 0 0 0 1 0 مهاجم 6.1
Ayrton Preciado 0 1 0 0 0 هافبک 5.99
Pedro Velasco 3 0 0 0 0 مدافع 6.05
Romario Ibarra 2 0 3 1 0 مهاجم 6.45
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فرناندو موسلرا 16 (10) 62% 0 0 8 (2) 0 دروازه‌بان 7.17
دیگو لاکسالت 38 (29) 76% 0 3 5 (1) 0 مدافع 6.64
خوزه خیمنز 56 (50) 89% 0 0 8 (5) 0 مدافع 6.92
دیگو گودین 55 (46) 83% 1 0 8 (3) 1 مدافع 7.29
مارتین کاسرس 44 (37) 84% 2 5 6 (4) 1 مدافع 7.45
نیکولاس لودیرو 49 (38) 77% 3 3 4 (1) 0 هافبک 8.02
ماتیاس وسینو 62 (56) 90% 0 0 7 (6) 0 هافبک 6.98
رودریگو بنتانکور 89 (77) 87% 0 0 7 (6) 0 هافبک 7.39
ناهیتان مندز 18 (15) 83% 1 3 2 (2) 0 هافبک 6.67
ادینسون کاوانی 19 (12) 63% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.67
لوئیس سوارز 17 (14) 82% 2 5 1 (1) 1 مهاجم 8.27
گاستون پریرو 20 (14) 70% 2 1 1 (0) 0 هافبک 7.06
لوکاس توریرا 22 (21) 95% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.5
فدریکو والورده 11 (11) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.34
Gabriel Achilier 28 (25) 89% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.48
Jefferson Intriago 44 (38) 86% 0 0 2 (0) 0 هافبک 5.86
Jefferson Orejuela 47 (40) 85% 0 0 5 (2) 0 هافبک 6.32
Enner Valencia 20 (16) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.14
آنتونیو والنسیا 43 (28) 65% 1 0 3 (1) 0 مدافع 6.49
Beder Caicedo 33 (23) 69% 0 1 4 (0) 0 مدافع 6.21
Jose Quintero 7 (4) 57% 0 0 1 (0) 0 مدافع 4.22
Alexander Domínguez 28 (17) 60% 0 0 25 (14) 0 دروازه‌بان 6.39
Arturo Mina 35 (21) 60% 0 0 12 (4) 0 مدافع 5.58
Ángel Mena 6 (5) 83% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.1
Ayrton Preciado 10 (7) 70% 0 0 1 (1) 0 هافبک 5.99
Pedro Velasco 29 (23) 79% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.05
Romario Ibarra 11 (10) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.45
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11