فوتبــال 11

یکشنبه، 26 خرداد 1398 ساعت ۰۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فرانکو آرمانی 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.73
خرمن پچلا 1 (1) 1 39 3 (3) 90 مدافع 6.83
نیکولاس اوتامندی 2 (1) 2 65 16 (11) 90 مدافع 7.06
رنزو ساراویا 0 (0) 1 34 10 (3) 90 مدافع 5.74
لئاندرو پاردس 3 (2) 4 63 12 (7) 90 هافبک 6.99
Guido Rodriguez 0 (0) 1 47 6 (2) 67 هافبک 6.35
لیونل مسی 4 (2) 0 40 18 (8) 90 مهاجم 6.73
جووانی لو سلسو 2 (0) 2 51 17 (6) 90 هافبک 6.44
سرخیو آگوئرو 1 (0) 1 13 11 (4) 79 مهاجم 6.48
نیکولاس تاگلیافیکو 0 (0) 4 39 11 (6) 90 مدافع 6.79
آنخل دی‌ماریا 0 (0) 0 10 5 (0) 45 مهاجم 5.97
رودریگو دپل 0 (0) 0 26 6 (3) 45 هافبک 6.36
گیدو پیزارو 0 (0) 0 24 2 (0) 23 هافبک 6.03
Matias Suarez 0 (0) 0 3 2 (1) 11 مهاجم 6.33
داوید اوسپینا 0 (0) 0 15 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.96
William Tesillo 0 (0) 2 45 12 (10) 90 مدافع 7.77
یری مینا 0 (0) 0 44 4 (2) 90 مدافع 6.85
داوینسون سانچز 0 (0) 4 54 12 (9) 90 مدافع 7.53
متئوس اوریبه 0 (0) 2 36 6 (3) 90 هافبک 6.83
ویلمار باریوس 1 (0) 0 45 11 (7) 90 هافبک 7.27
خوان کوادرادو 1 (0) 2 33 18 (11) 64 مدافع 7.18
لوئیس موریل 0 (0) 1 2 2 (1) 14 مهاجم 6.33
رادامل فالکائو 2 (0) 1 21 12 (5) 81 مهاجم 6.54
خامس رودریگز 1 (0) 1 50 12 (4) 90 هافبک 7.22
Stefan Medina 0 (0) 4 39 10 (5) 90 مدافع 6.93
جفرسون لرما 0 (0) 0 7 5 (0) 26 هافبک 6.68
دوان ساباتا 1 (1) 0 2 5 (2) 9 مهاجم 7.39
راجر مارتینز 2 (1) 2 11 10 (6) 76 مهاجم 7.7
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فرانکو آرمانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.73
خرمن پچلا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
نیکولاس اوتامندی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
رنزو ساراویا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.74
لئاندرو پاردس 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.99
Guido Rodriguez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.35
لیونل مسی 4 (2) 7 (4) 0 0 0 1 مهاجم 6.73
جووانی لو سلسو 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.44
سرخیو آگوئرو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
نیکولاس تاگلیافیکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
آنخل دی‌ماریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.97
رودریگو دپل 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.36
گیدو پیزارو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.03
Matias Suarez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
داوید اوسپینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.96
William Tesillo 0 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.77
یری مینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.85
داوینسون سانچز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.53
متئوس اوریبه 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.83
ویلمار باریوس 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.27
خوان کوادرادو 1 (0) 8 (5) 0 0 0 0 مدافع 7.18
لوئیس موریل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
رادامل فالکائو 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.54
خامس رودریگز 1 (0) 3 (3) 0 1 0 0 هافبک 7.22
Stefan Medina 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
جفرسون لرما 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.68
دوان ساباتا 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.39
راجر مارتینز 2 (1) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.7
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فرانکو آرمانی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.73
خرمن پچلا 3 1 1 0 0 مدافع 6.83
نیکولاس اوتامندی 8 2 2 1 0 مدافع 7.06
رنزو ساراویا 2 1 1 3 0 مدافع 5.74
لئاندرو پاردس 4 0 4 2 0 هافبک 6.99
Guido Rodriguez 2 0 1 1 0 هافبک 6.35
لیونل مسی 0 1 0 1 0 مهاجم 6.73
جووانی لو سلسو 1 1 2 3 0 هافبک 6.44
سرخیو آگوئرو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.48
نیکولاس تاگلیافیکو 1 4 4 1 0 مدافع 6.79
آنخل دی‌ماریا 0 0 0 0 0 مهاجم 5.97
رودریگو دپل 0 0 0 0 0 هافبک 6.36
گیدو پیزارو 0 1 0 1 0 هافبک 6.03
Matias Suarez 1 0 0 0 0 مهاجم 6.33
داوید اوسپینا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.96
William Tesillo 2 2 2 1 0 مدافع 7.77
یری مینا 5 0 0 1 0 مدافع 6.85
داوینسون سانچز 5 0 4 1 0 مدافع 7.53
متئوس اوریبه 0 1 2 2 0 هافبک 6.83
ویلمار باریوس 1 3 0 0 0 هافبک 7.27
خوان کوادرادو 0 0 2 3 0 مدافع 7.18
لوئیس موریل 0 0 1 0 0 مهاجم 6.33
رادامل فالکائو 2 1 1 1 0 مهاجم 6.54
خامس رودریگز 0 1 1 2 0 هافبک 7.22
Stefan Medina 4 1 4 1 0 مدافع 6.93
جفرسون لرما 0 0 0 2 0 هافبک 6.68
دوان ساباتا 1 0 0 1 0 مهاجم 7.39
راجر مارتینز 0 0 2 2 0 مهاجم 7.7
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فرانکو آرمانی 19 (11) 57% 0 0 9 (1) 0 دروازه‌بان 5.73
خرمن پچلا 39 (35) 89% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.83
نیکولاس اوتامندی 65 (52) 80% 0 0 5 (1) 0 مدافع 7.06
رنزو ساراویا 34 (29) 85% 0 2 3 (0) 0 مدافع 5.74
لئاندرو پاردس 63 (55) 87% 0 2 9 (5) 0 هافبک 6.99
Guido Rodriguez 47 (42) 89% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.35
لیونل مسی 40 (31) 77% 0 5 0 (0) 0 مهاجم 6.73
جووانی لو سلسو 51 (44) 86% 1 0 6 (2) 0 هافبک 6.44
سرخیو آگوئرو 13 (12) 92% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
نیکولاس تاگلیافیکو 39 (31) 79% 1 1 3 (0) 0 مدافع 6.79
آنخل دی‌ماریا 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.97
رودریگو دپل 26 (22) 84% 2 2 4 (2) 0 هافبک 6.36
گیدو پیزارو 24 (21) 87% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.03
Matias Suarez 3 (2) 66% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
داوید اوسپینا 15 (11) 73% 0 0 6 (2) 0 دروازه‌بان 7.96
William Tesillo 45 (37) 82% 0 5 3 (0) 0 مدافع 7.77
یری مینا 44 (38) 86% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.85
داوینسون سانچز 54 (47) 87% 0 0 12 (8) 0 مدافع 7.53
متئوس اوریبه 36 (29) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.83
ویلمار باریوس 45 (38) 84% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.27
خوان کوادرادو 33 (26) 78% 0 4 7 (5) 0 مدافع 7.18
لوئیس موریل 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.33
رادامل فالکائو 21 (15) 71% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.54
خامس رودریگز 50 (41) 82% 2 10 4 (2) 0 هافبک 7.22
Stefan Medina 39 (31) 79% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.93
جفرسون لرما 7 (6) 85% 1 0 0 (0) 1 هافبک 6.68
دوان ساباتا 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.39
راجر مارتینز 11 (10) 90% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11