فوتبــال 11

پنجشنبه، 30 خرداد 1398 ساعت ۰۲:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داوید اوسپینا 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.38
William Tesillo 0 (0) 0 70 8 (4) 90 مدافع 7.29
یری مینا 2 (1) 0 57 4 (2) 90 مدافع 6.99
داوینسون سانچز 1 (0) 0 52 6 (5) 90 مدافع 7.22
متئوس اوریبه 1 (0) 1 52 3 (1) 90 هافبک 6.6
ویلمار باریوس 0 (0) 3 54 8 (3) 90 هافبک 6.77
خوان کوادرادو 1 (1) 1 34 11 (5) 64 مهاجم 7.01
راجر مارتینز 3 (2) 1 30 9 (5) 75 مهاجم 7.31
خامس رودریگز 3 (0) 1 71 8 (6) 90 هافبک 8.75
Stefan Medina 1 (0) 1 35 6 (4) 45 مدافع 6.84
دوان ساباتا 5 (1) 1 22 8 (4) 90 مهاجم 7.55
سانتیاگو آریاس 0 (0) 1 33 7 (5) 45 مدافع 6.69
رادامل فالکائو 1 (0) 0 15 2 (0) 26 مهاجم 6.45
لوئیس دیاز 1 (0) 0 13 1 (0) 15 هافبک 6.69
سعد الشیب 0 (0) 0 24 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.47
عبدالکریم حسن 2 (0) 3 26 20 (9) 90 مدافع 6.92
طارق سلمان 0 (0) 1 23 4 (2) 90 مدافع 6.54
بسام الراوی 0 (0) 0 26 0 (0) 90 مدافع 6.72
پدرو میگل 1 (0) 1 14 13 (5) 90 مدافع 6.2
بوعلام خوخی 0 (0) 1 23 6 (4) 90 مدافع 7.64
عاصم مادیبو 0 (0) 3 30 8 (3) 90 هافبک 6.24
حسن الهیدوس 1 (0) 2 19 13 (5) 84 هافبک 6.61
عبدالعزیز حاتم 1 (0) 0 22 3 (2) 66 هافبک 6.86
معز علی 0 (0) 0 19 3 (0) 90 مهاجم 6.2
اکرم عفیف 2 (2) 2 31 9 (6) 90 مهاجم 7.15
کریم بودیاف 0 (0) 1 12 1 (0) 24 هافبک 6.33
احمد معین 0 (0) 0 3 0 (0) 11 هافبک 6.15
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داوید اوسپینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.38
William Tesillo 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.29
یری مینا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.99
داوینسون سانچز 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.22
متئوس اوریبه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
ویلمار باریوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.77
خوان کوادرادو 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.01
راجر مارتینز 3 (2) 4 (3) 0 0 0 2 مهاجم 7.31
خامس رودریگز 3 (0) 4 (3) 0 1 0 1 هافبک 8.75
Stefan Medina 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.84
دوان ساباتا 5 (1) 1 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.55
سانتیاگو آریاس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.69
رادامل فالکائو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.45
لوئیس دیاز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
سعد الشیب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.47
عبدالکریم حسن 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.92
طارق سلمان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.54
بسام الراوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
پدرو میگل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
بوعلام خوخی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.64
عاصم مادیبو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
حسن الهیدوس 1 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.61
عبدالعزیز حاتم 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.86
معز علی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
اکرم عفیف 2 (2) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.15
کریم بودیاف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
احمد معین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.15
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داوید اوسپینا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.38
William Tesillo 0 1 0 1 0 مدافع 7.29
یری مینا 1 1 0 1 0 مدافع 6.99
داوینسون سانچز 2 0 0 1 0 مدافع 7.22
متئوس اوریبه 2 0 1 0 0 هافبک 6.6
ویلمار باریوس 0 1 3 0 0 هافبک 6.77
خوان کوادرادو 0 0 1 3 0 مهاجم 7.01
راجر مارتینز 0 1 1 0 0 مهاجم 7.31
خامس رودریگز 0 0 1 0 0 هافبک 8.75
Stefan Medina 0 2 1 0 0 مدافع 6.84
دوان ساباتا 0 0 1 3 0 مهاجم 7.55
سانتیاگو آریاس 1 0 1 0 0 مدافع 6.69
رادامل فالکائو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.45
لوئیس دیاز 0 0 0 0 0 هافبک 6.69
سعد الشیب 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.47
عبدالکریم حسن 4 2 3 1 0 مدافع 6.92
طارق سلمان 5 2 1 0 0 مدافع 6.54
بسام الراوی 5 1 0 0 0 مدافع 6.72
پدرو میگل 2 2 1 1 0 مدافع 6.2
بوعلام خوخی 6 9 1 0 0 مدافع 7.64
عاصم مادیبو 1 1 3 2 0 هافبک 6.24
حسن الهیدوس 1 1 2 0 0 هافبک 6.61
عبدالعزیز حاتم 1 1 0 1 0 هافبک 6.86
معز علی 1 0 0 1 0 مهاجم 6.2
اکرم عفیف 0 0 2 1 0 مهاجم 7.15
کریم بودیاف 0 3 1 0 0 هافبک 6.33
احمد معین 0 0 0 0 0 هافبک 6.15
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داوید اوسپینا 25 (23) 92% 0 0 8 (6) 0 دروازه‌بان 7.38
William Tesillo 70 (50) 71% 2 11 7 (4) 0 مدافع 7.29
یری مینا 57 (53) 93% 0 0 7 (6) 0 مدافع 6.99
داوینسون سانچز 52 (48) 92% 0 0 4 (4) 0 مدافع 7.22
متئوس اوریبه 52 (43) 82% 1 0 7 (5) 0 هافبک 6.6
ویلمار باریوس 54 (49) 90% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.77
خوان کوادرادو 34 (28) 82% 1 9 4 (4) 0 مهاجم 7.01
راجر مارتینز 30 (26) 86% 3 3 0 (0) 1 مهاجم 7.31
خامس رودریگز 71 (60) 84% 7 10 16 (12) 4 هافبک 8.75
Stefan Medina 35 (28) 80% 0 2 2 (2) 0 مدافع 6.84
دوان ساباتا 22 (15) 68% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 7.55
سانتیاگو آریاس 33 (27) 81% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.69
رادامل فالکائو 15 (13) 86% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.45
لوئیس دیاز 13 (12) 92% 2 0 0 (0) 1 هافبک 6.69
سعد الشیب 24 (9) 37% 0 0 21 (6) 0 دروازه‌بان 7.47
عبدالکریم حسن 26 (18) 69% 1 1 3 (2) 0 مدافع 6.92
طارق سلمان 23 (17) 73% 0 0 5 (0) 0 مدافع 6.54
بسام الراوی 26 (20) 76% 0 0 8 (4) 0 مدافع 6.72
پدرو میگل 14 (7) 50% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.2
بوعلام خوخی 23 (18) 78% 1 0 4 (2) 0 مدافع 7.64
عاصم مادیبو 30 (23) 76% 0 0 8 (3) 0 هافبک 6.24
حسن الهیدوس 19 (13) 68% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.61
عبدالعزیز حاتم 22 (16) 72% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.86
معز علی 19 (14) 73% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
اکرم عفیف 31 (29) 93% 2 2 1 (0) 0 مهاجم 7.15
کریم بودیاف 12 (10) 83% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.33
احمد معین 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.15
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11