فوتبــال 11

جمعه، 12 بهمن 1397 ساعت ۰۰:۰۰
( 3 - 7 )
1 - 3
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
گورکا ایرایسوس 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
یوناس رامایو 0 (0) 0 43 6 (2) 90 مدافع 0
برناردو اسپینوسا 1 (0) 1 58 13 (6) 90 مدافع 0
مارک مونیسا 0 (0) 5 22 12 (9) 45 مدافع 0
پدرو پوررو 2 (1) 1 38 11 (6) 90 هافبک 0
الکس گرانی 1 (1) 2 44 7 (2) 90 هافبک 0
داگلاس لوئیس 0 (0) 0 46 17 (4) 90 هافبک 0
Paik Seung-Ho 1 (0) 0 23 9 (4) 68 هافبک 0
آنتونی لوزانو 1 (0) 0 23 19 (7) 90 مهاجم 0
رائول گارسیا 4 (1) 1 28 8 (2) 90 مدافع 0
کریستین استوانی 3 (2) 1 12 10 (3) 59 مهاجم 0
خوانپه 0 (0) 1 33 1 (1) 45 مدافع 0
Álex Pachón 2 (0) 0 9 4 (1) 22 مهاجم 0
والری فرناندز 0 (0) 0 15 5 (2) 31 مهاجم 0
کیلور ناواس 0 (0) 0 36 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
رافائل واران 0 (0) 2 39 8 (7) 90 مدافع 0
مارسلو 3 (1) 8 55 16 (11) 90 مدافع 0
مارکوس یورنته 1 (1) 2 47 11 (7) 90 هافبک 0
دنی سبایوس 1 (0) 3 64 11 (7) 90 هافبک 0
دنیل کارواخال 0 (0) 2 68 12 (7) 90 مدافع 0
سرخیو راموس 0 (0) 0 35 7 (3) 63 مدافع 0
تونی کروس 1 (1) 4 86 12 (7) 90 هافبک 0
لوکاس وازکز 2 (0) 2 32 18 (8) 90 مهاجم 0
کریم بنزما 5 (2) 1 34 8 (5) 58 مهاجم 0
وینیسیوس جونیور 3 (0) 3 31 7 (4) 67 مهاجم 0
گرت بیل 2 (1) 0 7 2 (1) 23 مهاجم 0
مارکو آسنسیو 1 (1) 1 17 5 (3) 32 هافبک 0
ناچو فرناندز 0 (0) 1 9 4 (2) 27 مدافع 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
گورکا ایرایسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
یوناس رامایو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
برناردو اسپینوسا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارک مونیسا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
پدرو پوررو 2 (1) 3 (3) 1 0 0 0 هافبک 0
الکس گرانی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
داگلاس لوئیس 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Paik Seung-Ho 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آنتونی لوزانو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
رائول گارسیا 4 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
کریستین استوانی 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
خوانپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Álex Pachón 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
والری فرناندز 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
کیلور ناواس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رافائل واران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسلو 3 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مدافع 0
مارکوس یورنته 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 0
دنی سبایوس 1 (0) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 0
دنیل کارواخال 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
سرخیو راموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تونی کروس 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
لوکاس وازکز 2 (0) 5 (2) 0 0 0 1 مهاجم 0
کریم بنزما 5 (2) 3 (2) 2 0 0 1 مهاجم 0
وینیسیوس جونیور 3 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
گرت بیل 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو آسنسیو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
ناچو فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
گورکا ایرایسوس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
یوناس رامایو 3 4 0 1 0 مدافع 0
برناردو اسپینوسا 4 0 1 2 0 مدافع 0
مارک مونیسا 0 0 5 0 0 مدافع 0
پدرو پوررو 3 2 1 0 0 هافبک 0
الکس گرانی 1 0 2 1 0 هافبک 0
داگلاس لوئیس 1 0 0 3 0 هافبک 0
Paik Seung-Ho 0 1 0 0 0 هافبک 0
آنتونی لوزانو 0 0 0 3 0 مهاجم 0
رائول گارسیا 1 1 1 4 0 مدافع 0
کریستین استوانی 1 0 1 1 0 مهاجم 0
خوانپه 0 1 1 0 0 مدافع 0
Álex Pachón 0 0 0 0 0 مهاجم 0
والری فرناندز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کیلور ناواس 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
رافائل واران 9 1 2 0 0 مدافع 0
مارسلو 3 0 8 0 0 مدافع 0
مارکوس یورنته 1 0 2 2 0 هافبک 0
دنی سبایوس 1 0 3 1 0 هافبک 0
دنیل کارواخال 4 1 2 1 0 مدافع 0
سرخیو راموس 2 2 0 1 0 مدافع 0
تونی کروس 0 1 4 2 0 هافبک 0
لوکاس وازکز 0 0 2 1 0 مهاجم 0
کریم بنزما 0 0 1 0 0 مهاجم 0
وینیسیوس جونیور 0 0 3 1 0 مهاجم 0
گرت بیل 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارکو آسنسیو 0 0 1 0 0 هافبک 0
ناچو فرناندز 3 2 1 2 0 مدافع 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
گورکا ایرایسوس 31 (22) 71% 0 0 15 (7) 0 دروازه‌بان 0
یوناس رامایو 43 (38) 88% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
برناردو اسپینوسا 58 (46) 79% 1 0 7 (6) 0 مدافع 0
مارک مونیسا 22 (18) 81% 1 0 5 (3) 0 مدافع 0
پدرو پوررو 38 (29) 76% 0 5 6 (4) 0 هافبک 0
الکس گرانی 44 (35) 79% 1 4 8 (3) 0 هافبک 0
داگلاس لوئیس 46 (43) 93% 0 0 3 (3) 0 هافبک 0
Paik Seung-Ho 23 (18) 78% 1 1 1 (0) 0 هافبک 0
آنتونی لوزانو 23 (19) 82% 0 3 1 (0) 0 مهاجم 0
رائول گارسیا 28 (19) 67% 3 7 3 (1) 0 مدافع 0
کریستین استوانی 12 (11) 91% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
خوانپه 33 (29) 87% 0 1 3 (3) 0 مدافع 0
Álex Pachón 9 (6) 66% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 0
والری فرناندز 15 (12) 80% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 0
کیلور ناواس 36 (9) 25% 0 0 34 (8) 0 دروازه‌بان 0
رافائل واران 39 (33) 84% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
مارسلو 55 (42) 77% 2 4 5 (1) 0 مدافع 0
مارکوس یورنته 47 (43) 91% 0 0 3 (3) 0 هافبک 0
دنی سبایوس 64 (59) 92% 2 0 3 (3) 0 هافبک 0
دنیل کارواخال 68 (58) 85% 2 0 3 (2) 0 مدافع 0
سرخیو راموس 35 (28) 80% 0 0 11 (6) 0 مدافع 0
تونی کروس 86 (81) 94% 1 3 8 (7) 0 هافبک 0
لوکاس وازکز 32 (29) 90% 4 0 3 (2) 0 مهاجم 0
کریم بنزما 34 (30) 88% 1 0 4 (3) 0 مهاجم 0
وینیسیوس جونیور 31 (26) 83% 4 1 1 (1) 1 مهاجم 0
گرت بیل 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارکو آسنسیو 17 (15) 88% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
ناچو فرناندز 9 (7) 77% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11