فوتبــال 11

یکشنبه، 06 اسفند 1396 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.44
الکساندر کلاروف 3 (1) 4 56 8 (5) 90 مدافع 7
کوستاس مانولاس 2 (0) 1 74 10 (7) 90 مدافع 6.94
لورنزو پلگرینی 2 (0) 4 29 6 (4) 80 هافبک 7.1
کوین استروتمن 3 (0) 0 74 9 (1) 90 هافبک 6.37
راجا ناینگولان 1 (0) 1 24 4 (4) 64 هافبک 6.58
چنگیز اوندر 3 (1) 0 27 6 (1) 73 مهاجم 6.6
برونو پرس 0 (0) 3 47 8 (5) 90 مدافع 7.07
پاتریک شیک 0 (0) 2 18 16 (6) 90 مهاجم 6.67
فدریکو فازیو 0 (0) 2 73 7 (3) 90 مدافع 6.39
دیگو پروتی 3 (1) 3 38 17 (8) 90 هافبک 7.15
ژرسون 0 (0) 0 13 0 (0) 10 هافبک 6.4
گره‌گوا دفرل 1 (0) 0 3 1 (0) 17 مهاجم 6.2
ادین ژکو 0 (0) 0 9 2 (1) 26 مهاجم 6.27
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 37 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.23
ریکاردو رودریگز 0 (0) 4 39 11 (10) 90 مدافع 7.79
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 37 9 (6) 90 مدافع 7.57
لئوناردو بونوچی 0 (0) 1 46 4 (3) 90 مدافع 7.26
فرانک کسیه 1 (1) 1 27 12 (4) 90 هافبک 6.61
لوکاس بییا 0 (0) 2 64 5 (2) 90 هافبک 6.9
جاکومو بوناونتورا 1 (0) 0 43 7 (1) 89 هافبک 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 3 (1) 2 42 6 (2) 90 هافبک 7.13
سوسو 1 (0) 3 28 15 (6) 82 مهاجم 7.68
پاتریک کوترونه 1 (1) 2 11 12 (6) 67 مهاجم 7.28
داویده کالابریا 1 (1) 5 45 8 (6) 90 مدافع 8.4
ریکاردو مونتولیوو 0 (0) 0 4 0 (0) 1 هافبک 0
فابیو بورینی 1 (0) 0 4 1 (0) 8 مهاجم 5.95
نیکولا کالینیچ 1 (1) 0 9 2 (1) 23 مهاجم 7.17
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آلیسون بکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
الکساندر کلاروف 3 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
لورنزو پلگرینی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
کوین استروتمن 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
راجا ناینگولان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.58
چنگیز اوندر 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
برونو پرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.07
پاتریک شیک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.67
فدریکو فازیو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
دیگو پروتی 3 (1) 9 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.15
ژرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
گره‌گوا دفرل 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.23
ریکاردو رودریگز 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.79
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.57
لئوناردو بونوچی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.26
فرانک کسیه 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
لوکاس بییا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
جاکومو بوناونتورا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.13
سوسو 1 (0) 5 (3) 0 1 0 0 مهاجم 7.68
پاتریک کوترونه 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.28
داویده کالابریا 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 8.4
ریکاردو مونتولیوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فابیو بورینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.95
نیکولا کالینیچ 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.17
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آلیسون بکر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
الکساندر کلاروف 1 2 4 1 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 6 2 1 2 0 مدافع 6.94
لورنزو پلگرینی 1 4 4 1 0 هافبک 7.1
کوین استروتمن 1 2 0 2 0 هافبک 6.37
راجا ناینگولان 0 1 1 0 0 هافبک 6.58
چنگیز اوندر 0 2 0 0 0 مهاجم 6.6
برونو پرس 1 5 3 1 0 مدافع 7.07
پاتریک شیک 2 1 2 2 0 مهاجم 6.67
فدریکو فازیو 2 1 2 2 0 مدافع 6.39
دیگو پروتی 1 0 3 0 0 هافبک 7.15
ژرسون 0 1 0 0 0 هافبک 6.4
گره‌گوا دفرل 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.27
جانلوئیجی دوناروما 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.23
ریکاردو رودریگز 1 0 4 0 0 مدافع 7.79
آلسیو رومانیولی 14 0 0 1 0 مدافع 7.57
لئوناردو بونوچی 2 2 1 0 0 مدافع 7.26
فرانک کسیه 1 0 1 1 0 هافبک 6.61
لوکاس بییا 5 1 2 0 0 هافبک 6.9
جاکومو بوناونتورا 1 0 0 0 0 هافبک 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 0 0 2 1 0 هافبک 7.13
سوسو 0 0 3 1 0 مهاجم 7.68
پاتریک کوترونه 0 0 2 2 0 مهاجم 7.28
داویده کالابریا 4 2 5 0 0 مدافع 8.4
ریکاردو مونتولیوو 0 1 0 0 0 هافبک 0
فابیو بورینی 0 0 0 0 0 مهاجم 5.95
نیکولا کالینیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 7.17
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آلیسون بکر 27 (24) 88% 0 0 7 (4) 0 دروازه‌بان 6.44
الکساندر کلاروف 56 (44) 78% 0 10 8 (3) 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 74 (67) 91% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.94
لورنزو پلگرینی 29 (27) 93% 3 3 2 (1) 0 هافبک 7.1
کوین استروتمن 74 (63) 85% 4 0 9 (3) 0 هافبک 6.37
راجا ناینگولان 24 (18) 75% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.58
چنگیز اوندر 27 (19) 70% 0 3 4 (3) 0 مهاجم 6.6
برونو پرس 47 (42) 89% 1 5 4 (2) 0 مدافع 7.07
پاتریک شیک 18 (15) 83% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.67
فدریکو فازیو 73 (64) 88% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.39
دیگو پروتی 38 (36) 94% 1 12 0 (0) 0 هافبک 7.15
ژرسون 13 (12) 92% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
گره‌گوا دفرل 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 9 (6) 66% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 6.27
جانلوئیجی دوناروما 37 (25) 67% 0 0 22 (11) 0 دروازه‌بان 7.23
ریکاردو رودریگز 39 (35) 89% 0 1 8 (5) 0 مدافع 7.79
آلسیو رومانیولی 37 (34) 91% 0 0 4 (3) 0 مدافع 7.57
لئوناردو بونوچی 46 (37) 80% 0 0 13 (7) 0 مدافع 7.26
فرانک کسیه 27 (25) 92% 0 3 1 (0) 0 هافبک 6.61
لوکاس بییا 64 (57) 89% 0 0 7 (6) 0 هافبک 6.9
جاکومو بوناونتورا 43 (32) 74% 2 1 4 (1) 0 هافبک 6.58
هاکان چالهان‌اوغلو 42 (28) 66% 3 1 7 (4) 1 هافبک 7.13
سوسو 28 (24) 85% 3 3 4 (3) 1 مهاجم 7.68
پاتریک کوترونه 11 (8) 72% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 7.28
داویده کالابریا 45 (38) 84% 0 1 4 (1) 0 مدافع 8.4
ریکاردو مونتولیوو 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فابیو بورینی 4 (2) 50% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 5.95
نیکولا کالینیچ 9 (6) 66% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 7.17
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11