فوتبــال 11

یکشنبه، 09 مهر 1396 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.79
متئو موساکیو 0 (0) 2 52 7 (2) 90 مدافع 5.96
لئوناردو بونوچی 1 (1) 0 51 1 (1) 90 مدافع 6.52
آلسیو رومانیولی 0 (0) 2 58 4 (3) 90 مدافع 6.36
فابیو بورینی 1 (1) 3 27 12 (7) 84 مهاجم 6.87
فرانک کسیه 2 (0) 3 18 13 (3) 90 هافبک 6.12
لوکاس بییا 1 (0) 2 72 9 (2) 90 هافبک 6.45
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 0 31 6 (1) 80 هافبک 5.46
ریکاردو رودریگز 0 (0) 1 36 3 (2) 90 مدافع 6.4
آندره سیلوا 2 (0) 2 29 10 (5) 90 مهاجم 7.05
نیکولا کالینیچ 1 (1) 0 14 9 (4) 79 مهاجم 6.7
جاکومو بوناونتورا 1 (0) 0 7 1 (0) 6 هافبک 6.24
پاتریک کوترونه 0 (0) 0 2 2 (0) 11 مهاجم 6.09
آلیسون بکر 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.4
برونو پرس 0 (0) 1 60 8 (4) 90 مدافع 7.04
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 47 5 (3) 86 مدافع 7.51
فدریکو فازیو 0 (0) 0 58 4 (3) 90 مدافع 7.5
الکساندر کلاروف 0 (0) 0 88 7 (3) 90 مدافع 7.03
راجا ناینگولان 1 (1) 1 35 12 (8) 90 هافبک 7.39
دنیله دروسی 0 (0) 1 48 5 (4) 90 هافبک 7.23
کوین استروتمن 1 (0) 1 7 4 (2) 30 هافبک 6.48
الساندرو فلورنزی 4 (3) 0 26 8 (5) 90 مدافع 7.99
ادین ژکو 2 (1) 2 17 9 (6) 90 مهاجم 7.91
استفان الشعراوی 0 (0) 1 25 9 (5) 78 مهاجم 6.58
ژوان ژسوس 0 (0) 0 11 0 (0) 4 مدافع 6.52
لورنزو پلگرینی 2 (1) 1 36 3 (2) 60 هافبک 7.77
ژرسون 0 (0) 1 14 3 (2) 12 هافبک 6.36
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.79
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.96
لئوناردو بونوچی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
فابیو بورینی 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.87
فرانک کسیه 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.12
لوکاس بییا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
هاکان چالهان‌اوغلو 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 5.46
ریکاردو رودریگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
آندره سیلوا 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.05
نیکولا کالینیچ 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
جاکومو بوناونتورا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.24
پاتریک کوترونه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
آلیسون بکر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
برونو پرس 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.04
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.51
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.5
الکساندر کلاروف 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.03
راجا ناینگولان 1 (1) 5 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.39
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.23
کوین استروتمن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.48
الساندرو فلورنزی 4 (3) 5 (3) 1 0 0 1 مدافع 7.99
ادین ژکو 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.91
استفان الشعراوی 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
لورنزو پلگرینی 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.77
ژرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.79
متئو موساکیو 4 0 2 1 0 مدافع 5.96
لئوناردو بونوچی 5 2 0 0 0 مدافع 6.52
آلسیو رومانیولی 2 0 2 1 0 مدافع 6.36
فابیو بورینی 3 0 3 1 0 مهاجم 6.87
فرانک کسیه 1 0 3 4 0 هافبک 6.12
لوکاس بییا 3 2 2 2 0 هافبک 6.45
هاکان چالهان‌اوغلو 0 0 0 2 0 هافبک 5.46
ریکاردو رودریگز 2 0 1 0 0 مدافع 6.4
آندره سیلوا 0 2 2 1 0 مهاجم 7.05
نیکولا کالینیچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.7
جاکومو بوناونتورا 0 0 0 0 0 هافبک 6.24
پاتریک کوترونه 0 0 0 1 0 مهاجم 6.09
آلیسون بکر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
برونو پرس 3 0 1 1 0 مدافع 7.04
کوستاس مانولاس 11 2 0 1 0 مدافع 7.51
فدریکو فازیو 12 0 0 0 0 مدافع 7.5
الکساندر کلاروف 4 1 0 0 0 مدافع 7.03
راجا ناینگولان 1 0 1 0 0 هافبک 7.39
دنیله دروسی 3 2 1 1 0 هافبک 7.23
کوین استروتمن 0 0 1 1 0 هافبک 6.48
الساندرو فلورنزی 2 3 0 0 0 مدافع 7.99
ادین ژکو 2 0 2 3 0 مهاجم 7.91
استفان الشعراوی 2 1 1 0 0 مهاجم 6.58
ژوان ژسوس 1 1 0 0 0 مدافع 6.52
لورنزو پلگرینی 3 2 1 1 0 هافبک 7.77
ژرسون 0 0 1 0 0 هافبک 6.36
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 23 (18) 78% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 5.79
متئو موساکیو 52 (43) 82% 0 0 10 (3) 0 مدافع 5.96
لئوناردو بونوچی 51 (40) 78% 0 0 14 (7) 0 مدافع 6.52
آلسیو رومانیولی 58 (50) 86% 1 1 8 (2) 0 مدافع 6.36
فابیو بورینی 27 (17) 63% 1 4 4 (2) 0 مهاجم 6.87
فرانک کسیه 18 (14) 77% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.12
لوکاس بییا 72 (62) 86% 1 0 10 (6) 0 هافبک 6.45
هاکان چالهان‌اوغلو 31 (25) 80% 2 6 5 (2) 0 هافبک 5.46
ریکاردو رودریگز 36 (28) 77% 2 6 6 (1) 0 مدافع 6.4
آندره سیلوا 29 (21) 72% 3 1 2 (2) 0 مهاجم 7.05
نیکولا کالینیچ 14 (12) 85% 3 0 1 (0) 0 مهاجم 6.7
جاکومو بوناونتورا 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.24
پاتریک کوترونه 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.09
آلیسون بکر 36 (29) 80% 0 0 15 (8) 0 دروازه‌بان 7.4
برونو پرس 60 (54) 90% 0 2 7 (6) 0 مدافع 7.04
کوستاس مانولاس 47 (41) 87% 0 0 8 (4) 0 مدافع 7.51
فدریکو فازیو 58 (53) 91% 0 0 4 (4) 0 مدافع 7.5
الکساندر کلاروف 88 (79) 89% 2 2 10 (6) 0 مدافع 7.03
راجا ناینگولان 35 (27) 77% 2 1 4 (4) 1 هافبک 7.39
دنیله دروسی 48 (42) 87% 0 0 8 (6) 0 هافبک 7.23
کوین استروتمن 7 (4) 57% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.48
الساندرو فلورنزی 26 (21) 80% 0 6 4 (2) 0 مدافع 7.99
ادین ژکو 17 (9) 52% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 7.91
استفان الشعراوی 25 (22) 88% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.58
ژوان ژسوس 11 (11) 100% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.52
لورنزو پلگرینی 36 (33) 91% 2 1 2 (2) 1 هافبک 7.77
ژرسون 14 (12) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.36
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11