فوتبــال 11

پنجشنبه، 25 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۲۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Basel Samih Zaidan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Mosaab Mahmoud Mohamed Al hassan 0 (0) 0 0 0 (0) 72 مدافع 0
اندرسون کونسیسائو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد کاسولا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ismail Dahqani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Talal Ali Al Shila 0 (0) 0 0 0 (0) 60 مدافع 0
Tinga 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lawrence Awuley Quaye 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mahmoud Al Maowas 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Yannick Sagbo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Abdulla Hassan Kamal 0 (0) 0 0 0 (0) 45 مهاجم 0
Dheyab Hassan Al Anabi 0 (0) 0 0 0 (0) 45 هافبک 0
Mohammed Jeedo 0 (0) 0 0 0 (0) 30 مهاجم 0
Ismail Mahmoud 0 (0) 0 0 0 (0) 18 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
تمیم المهیزع 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 (0) 78 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
فهید الشمری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سعید الحاج 0 (0) 0 0 0 (0) 64 مدافع 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 (0) 12 هافبک 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Basel Samih Zaidan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mosaab Mahmoud Mohamed Al hassan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اندرسون کونسیسائو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
محمد کاسولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ismail Dahqani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Talal Ali Al Shila 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tinga 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lawrence Awuley Quaye 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mahmoud Al Maowas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Yannick Sagbo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdulla Hassan Kamal 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dheyab Hassan Al Anabi 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Mohammed Jeedo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ismail Mahmoud 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تمیم المهیزع 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فهید الشمری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید الحاج 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Basel Samih Zaidan 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Mosaab Mahmoud Mohamed Al hassan 0 0 0 0 0 مدافع 0
اندرسون کونسیسائو 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد کاسولا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ismail Dahqani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Talal Ali Al Shila 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tinga 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lawrence Awuley Quaye 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mahmoud Al Maowas 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Yannick Sagbo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Abdulla Hassan Kamal 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dheyab Hassan Al Anabi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mohammed Jeedo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ismail Mahmoud 0 0 0 0 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 0 0 0 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 0 0 0 0 مدافع 0
تمیم المهیزع 0 0 0 0 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 0 0 0 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 0 0 0 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 0 0 0 0 هافبک 0
فهید الشمری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مهدی طارمی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سعید الحاج 0 0 0 0 0 مدافع 0
Amro Abdelfatah 0 0 0 0 0 هافبک 0
ولادیمیر ویس 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Basel Samih Zaidan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Mosaab Mahmoud Mohamed Al hassan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اندرسون کونسیسائو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد کاسولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ismail Dahqani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Talal Ali Al Shila 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tinga 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lawrence Awuley Quaye 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mahmoud Al Maowas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Yannick Sagbo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Abdulla Hassan Kamal 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dheyab Hassan Al Anabi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mohammed Jeedo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ismail Mahmoud 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یوسف حسن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
لوکاس مندز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یوسف مفتاح 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تمیم المهیزع 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
عبدالعزیز حاتم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
عثمان الیهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Muath Al Salemi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nasser Abdulsalam Al Ahrak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
فهید الشمری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مهدی طارمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
احمد علاءالدین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سعید الحاج 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Amro Abdelfatah 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ولادیمیر ویس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11