فوتبــال 11

سه شنبه، 05 آبان 1394 ساعت ۲۱:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 (0) 67 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
Lars Unnerstall 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Fabian Holthaus 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
Julian Koch 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
کوین مووالد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Danny Blum 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lars Unnerstall 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabian Holthaus 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Julian Koch 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 0 0 0 0 مدافع 0
هانو بیرنس 0 0 0 0 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
الساندرو شوپف 0 0 0 0 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کوین مووالد 0 0 0 0 0 هافبک 0
Danny Blum 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jakub Sylvestr 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lars Unnerstall 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کوین اکپوگوما 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Julian Schauerte 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریم دریمبای 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mike van Duinen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabian Holthaus 0 0 0 0 0 مدافع 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Julian Koch 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sercan Sararer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lars Unnerstall 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fabian Holthaus 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Julian Koch 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11