فوتبــال 11

یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت ۱۷:۵۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
کنان کارامان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
توماس کرافت 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
پیتر پکاریک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کریم رکیک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
فلورین باک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
ماکسیمیلان میتشتد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سیدنی فریده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پال داردای 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سالومون کالو 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کنان کارامان 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
توماس کرافت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پیتر پکاریک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریم رکیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فلورین باک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماکسیمیلان میتشتد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیدنی فریده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پال داردای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
سالومون کالو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاروسلاو دروبنی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
کنان کارامان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آیمن بارکوک 0 0 0 0 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 0 0 0 0 مهاجم 0
توماس کرافت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
پیتر پکاریک 0 0 0 0 0 مدافع 0
کریم رکیک 0 0 0 0 0 مدافع 0
فلورین باک 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماکسیمیلان میتشتد 0 0 0 0 0 مدافع 0
دنیس یاشمبسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پیر سیلیان شلبرد 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیدنی فریده 0 0 0 0 0 هافبک 0
پال داردای 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پاسکال کوپکه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سالومون کالو 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کنان کارامان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
توماس کرافت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
پیتر پکاریک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کریم رکیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فلورین باک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماکسیمیلان میتشتد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دنیس یاشمبسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیدنی فریده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پال داردای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سالومون کالو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11