فوتبــال 11

دوشنبه، 17 دی 1397 ساعت ۱۸:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ماروین هیتس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ووکاش پیشچک 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Amos Pieper 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
یولیان وایگل 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 0 0 (0) 64 هافبک 0
رافائل گوریرو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
اکسل ویتسل 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
کریستین پولیشیچ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
ماریو گوتزه 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
ماکسیمیلیان فیلیپ 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
عمر توپراک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
جرمی تولیان 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
مارسل اشملزر 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Julian Schwermann 0 (0) 0 0 0 (0) 26 مدافع 0
ماریوس ولف 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
جینس برنیک 0 (0) 0 0 0 (0) 26 هافبک 0
شینجی کاگاوا 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
سرخیو گومز 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
کوین استوگر 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
دودی لوکباکیو 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Nick Galle 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
آلفردو مورالس 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
روون هنینگز 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
کنان کارامان 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ماروین هیتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ووکاش پیشچک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Amos Pieper 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یولیان وایگل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رافائل گوریرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اکسل ویتسل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین پولیشیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریو گوتزه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان فیلیپ 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
عمر توپراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جرمی تولیان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل اشملزر 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Julian Schwermann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماریوس ولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جینس برنیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
شینجی کاگاوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سرخیو گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین استوگر 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nick Galle 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آلفردو مورالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کنان کارامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ماروین هیتس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ووکاش پیشچک 0 0 0 0 0 مدافع 0
Amos Pieper 0 0 0 0 0 مدافع 0
یولیان وایگل 0 0 0 0 0 هافبک 0
اشرف حکیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Tobias Raschl 0 0 0 0 0 هافبک 0
رافائل گوریرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
اکسل ویتسل 0 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین پولیشیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماریو گوتزه 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان فیلیپ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عمر توپراک 0 0 0 0 0 مدافع 0
جرمی تولیان 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل اشملزر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Julian Schwermann 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماریوس ولف 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جینس برنیک 0 0 0 0 0 هافبک 0
شینجی کاگاوا 0 0 0 0 0 هافبک 0
سرخیو گومز 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 0 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوین استوگر 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 0 0 0 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مارچین کامینسکی 0 0 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nick Galle 0 0 0 0 0 مدافع 0
ماتیاس سیمرمن 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
آلفردو مورالس 0 0 0 0 0 هافبک 0
آیمن بارکوک 0 0 0 0 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کنان کارامان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ماروین هیتس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ووکاش پیشچک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Amos Pieper 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یولیان وایگل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اشرف حکیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tobias Raschl 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رافائل گوریرو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اکسل ویتسل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستین پولیشیچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماریو گوتزه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماکسیمیلیان فیلیپ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عمر توپراک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جرمی تولیان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارسل اشملزر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Julian Schwermann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماریوس ولف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جینس برنیک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
شینجی کاگاوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سرخیو گومز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکساندر ایساک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جیدن سانچو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آندره هافمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوین استوگر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nick Galle 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آلفردو مورالس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آیمن بارکوک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
روون هنینگز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کنان کارامان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11