فوتبــال 11

سه شنبه، 16 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۱۵
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رشید مظاهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حمید بوحمدان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
ماریون سیلوا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
محمدرضا خلعتبری 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مهاجم 0
امیرارسلان مطهری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
هادی محمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
رضا حبیب‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مجتبی ممشلی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
امید سینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
علی اصغر عاشوری 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
محمد آبشک 0 (0) 0 0 0 (0) 76 هافبک 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
رحمان جعفری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حمیدرضا دیوسالار 0 (0) 0 0 0 (0) 88 مدافع 0
جورجی گولسیانی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
سجاد آشوری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
لاشا توتادزه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
محمد میری 0 (0) 0 0 0 (0) 14 هافبک 0
علی شجاعی 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
آرفنگ دافه 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رشید مظاهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا خلعتبری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرارسلان مطهری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
هادی محمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
رضا حبیب‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجتبی ممشلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امید سینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
علی اصغر عاشوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
محمد آبشک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رحمان جعفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حمیدرضا دیوسالار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جورجی گولسیانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سجاد آشوری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
لاشا توتادزه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد میری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
علی شجاعی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آرفنگ دافه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رشید مظاهری 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 0 0 0 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 0 0 0 0 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 0 0 0 0 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمدرضا خلعتبری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امیرارسلان مطهری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
هادی محمدی 0 0 0 0 0 مدافع 0
رضا حبیب‌زاده 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حامد لک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجتبی ممشلی 0 0 0 0 0 مدافع 0
امید سینگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
علی اصغر عاشوری 0 0 0 0 0 هافبک 0
محمد آبشک 0 0 0 0 0 هافبک 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
رحمان جعفری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حمیدرضا دیوسالار 0 0 0 0 0 مدافع 0
جورجی گولسیانی 0 0 0 0 0 مدافع 0
سجاد آشوری 0 0 0 0 0 مهاجم 0
لاشا توتادزه 0 0 0 0 0 مدافع 0
محمد میری 0 0 0 0 0 هافبک 0
علی شجاعی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آرفنگ دافه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رشید مظاهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
محمد نژادمهدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
میلاد فخرالدینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مسعود ابراهیم‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حمید بوحمدان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
قاسم حدادی‌فر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ماریون سیلوا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
زبیر نیک‌نفس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمدرضا خلعتبری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امیرارسلان مطهری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
هادی محمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
رضا حبیب‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستین اوساگونا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حامد لک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مجتبی ممشلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
امید سینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
علی اصغر عاشوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
محمد آبشک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
احمد عبدالله‌‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
رحمان جعفری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حمیدرضا دیوسالار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جورجی گولسیانی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
سجاد آشوری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
لاشا توتادزه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
محمد میری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
علی شجاعی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آرفنگ دافه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11