فوتبــال 11

پنجشنبه، 27 دی 1397 ساعت ۲۳:۰۰
( 5 - 3 )
3 - 1
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
روبرتو خیمنز 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
داوید لوپز 0 (0) 0 54 5 (2) 79 مدافع 0
نالدو 1 (0) 0 61 6 (4) 90 مدافع 0
آدریا پدروسا 1 (0) 1 24 4 (1) 48 مدافع 0
الکس لوپز 1 (0) 0 45 5 (2) 90 هافبک 0
پابلو پیاتی 3 (1) 0 24 16 (9) 90 هافبک 0
بورخا ایگلسیاس 5 (3) 1 26 16 (10) 90 مهاجم 0
خاوی لوپز 0 (0) 3 53 11 (7) 90 مدافع 0
سرجی داردر 1 (0) 1 44 10 (6) 90 هافبک 0
مارک روکا 2 (0) 1 71 6 (1) 90 هافبک 0
خاوی پوادو 1 (1) 0 14 9 (2) 65 مهاجم 0
اسکار ملندو 0 (0) 0 16 1 (0) 25 هافبک 0
لوئیس لوپز 0 (0) 1 4 4 (3) 11 مدافع 0
دیداک ویلا 0 (0) 1 32 5 (3) 42 مدافع 0
آندرس فرناندز 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
میگل لایون 2 (0) 3 39 7 (3) 90 مدافع 0
دنیله بونرا 0 (0) 0 39 4 (0) 90 مدافع 0
خاوی فوئگو 0 (0) 1 35 9 (1) 90 هافبک 0
آلفونسو پدرازا 2 (1) 3 21 16 (10) 83 مدافع 0
کارلوس باکا 0 (0) 0 11 2 (1) 69 مهاجم 0
میگل یامبریک 1 (0) 2 22 10 (8) 90 مدافع 0
Pepe Castaño 1 (0) 3 34 10 (5) 90 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 3 (1) 0 25 5 (4) 90 هافبک 0
سانتیاگو کاسرس 1 (0) 0 31 7 (3) 76 هافبک 0
دنی رابا 0 (0) 1 25 17 (8) 90 مهاجم 0
مانو تریگروس 0 (0) 1 16 2 (1) 14 هافبک 0
جرارد مورنو 1 (0) 0 7 7 (3) 21 مهاجم 0
Iván Martín 0 (0) 0 4 2 (1) 12 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
روبرتو خیمنز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داوید لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نالدو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آدریا پدروسا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس لوپز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پابلو پیاتی 3 (1) 4 (3) 1 0 0 0 هافبک 0
بورخا ایگلسیاس 5 (3) 2 (1) 2 0 1 0 مهاجم 0
خاوی لوپز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
سرجی داردر 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
مارک روکا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خاوی پوادو 1 (1) 2 (0) 0 0 1 0 مهاجم 0
اسکار ملندو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیس لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دیداک ویلا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
آندرس فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میگل لایون 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دنیله بونرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خاوی فوئگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آلفونسو پدرازا 2 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
کارلوس باکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میگل یامبریک 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
Pepe Castaño 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 3 (1) 3 (2) 1 0 0 0 هافبک 0
سانتیاگو کاسرس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دنی رابا 0 (0) 4 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
مانو تریگروس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
جرارد مورنو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
Iván Martín 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
روبرتو خیمنز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
داوید لوپز 1 2 0 0 0 مدافع 0
نالدو 2 1 0 0 0 مدافع 0
آدریا پدروسا 2 0 1 2 0 مدافع 0
الکس لوپز 0 0 0 0 0 هافبک 0
پابلو پیاتی 0 2 0 1 0 هافبک 0
بورخا ایگلسیاس 2 1 1 1 0 مهاجم 0
خاوی لوپز 1 0 3 3 0 مدافع 0
سرجی داردر 0 1 1 0 0 هافبک 0
مارک روکا 2 1 1 2 0 هافبک 0
خاوی پوادو 1 0 0 1 0 مهاجم 0
اسکار ملندو 0 0 0 0 0 هافبک 0
لوئیس لوپز 0 0 1 1 0 مدافع 0
دیداک ویلا 1 0 1 2 0 مدافع 0
آندرس فرناندز 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
میگل لایون 2 0 3 3 1 مدافع 0
دنیله بونرا 0 2 0 1 0 مدافع 0
خاوی فوئگو 3 2 1 4 0 هافبک 0
آلفونسو پدرازا 0 2 3 1 0 مدافع 0
کارلوس باکا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میگل یامبریک 1 6 2 2 0 مدافع 0
Pepe Castaño 6 0 3 3 1 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 0 0 0 0 0 هافبک 0
سانتیاگو کاسرس 1 2 0 3 0 هافبک 0
دنی رابا 1 1 1 2 0 مهاجم 0
مانو تریگروس 0 0 1 0 0 هافبک 0
جرارد مورنو 0 1 0 1 0 مهاجم 0
Iván Martín 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
روبرتو خیمنز 37 (23) 63% 0 0 22 (9) 0 دروازه‌بان 0
داوید لوپز 54 (46) 85% 0 0 6 (2) 0 مدافع 0
نالدو 61 (55) 90% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
آدریا پدروسا 24 (20) 83% 2 1 4 (1) 0 مدافع 0
الکس لوپز 45 (39) 86% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
پابلو پیاتی 24 (21) 87% 2 6 1 (1) 0 هافبک 0
بورخا ایگلسیاس 26 (22) 84% 5 0 2 (2) 0 مهاجم 0
خاوی لوپز 53 (44) 83% 0 4 7 (6) 0 مدافع 0
سرجی داردر 44 (37) 84% 2 2 7 (5) 0 هافبک 0
مارک روکا 71 (66) 93% 0 0 12 (10) 0 هافبک 0
خاوی پوادو 14 (12) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اسکار ملندو 16 (16) 100% 2 0 1 (1) 0 هافبک 0
لوئیس لوپز 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دیداک ویلا 32 (25) 78% 1 1 7 (3) 1 مدافع 0
آندرس فرناندز 23 (11) 47% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 0
میگل لایون 39 (31) 79% 1 7 8 (3) 0 مدافع 0
دنیله بونرا 39 (34) 87% 1 0 11 (6) 0 مدافع 0
خاوی فوئگو 35 (32) 91% 1 0 5 (4) 0 هافبک 0
آلفونسو پدرازا 21 (12) 57% 1 3 4 (0) 0 مدافع 0
کارلوس باکا 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میگل یامبریک 22 (20) 90% 0 2 1 (0) 0 مدافع 0
Pepe Castaño 34 (28) 82% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
ساموئل چاکوئزه 25 (14) 56% 0 1 6 (3) 0 هافبک 0
سانتیاگو کاسرس 31 (27) 87% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دنی رابا 25 (20) 80% 3 2 1 (1) 0 مهاجم 0
مانو تریگروس 16 (14) 87% 0 0 3 (2) 0 هافبک 0
جرارد مورنو 7 (4) 57% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
Iván Martín 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11