فوتبــال 11

سه شنبه، 13 فروردین 1398 ساعت ۲۱:۵۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Přemysl Kovář 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Michal Frydrych 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Michael Ngadeu Ngadjui 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Simon Deli 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
Jaroslav Zeleny 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
الکس کرال 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ibrahim Traore 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
Alexandru Băluță 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Josef Hušbauer 0 (0) 0 0 0 (0) 63 هافبک 0
Peter Olayinka 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mick van Buren 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Tomas Vlcek 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مدافع 0
Petr Ševčík 0 (0) 0 0 0 (0) 27 هافبک 0
Miroslav Stoch 0 (0) 0 0 0 (0) 19 مهاجم 0
Martin Pastornicky 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Benjamin Colic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Soufiane Dramé 0 (0) 0 0 0 (0) 57 هافبک 0
Lazar Djordjevic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Jan Suchan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Martin Bukata 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Petr Galuska 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Martin Vlachovsky 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Bojan Letic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Michal Faško 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Milan Rundić 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مدافع 0
Dávid Guba 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مهاجم 0
Ondrej Lingr 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Přemysl Kovář 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Michal Frydrych 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Michael Ngadeu Ngadjui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Simon Deli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jaroslav Zeleny 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الکس کرال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ibrahim Traore 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Alexandru Băluță 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Josef Hušbauer 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 هافبک 0
Peter Olayinka 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Mick van Buren 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Tomas Vlcek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Petr Ševčík 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Miroslav Stoch 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Pastornicky 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Colic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Soufiane Dramé 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lazar Djordjevic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jan Suchan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Bukata 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Petr Galuska 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Vlachovsky 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bojan Letic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Michal Faško 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Milan Rundić 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dávid Guba 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ondrej Lingr 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Přemysl Kovář 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Michal Frydrych 0 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Ngadeu Ngadjui 0 0 0 0 0 مدافع 0
Simon Deli 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jaroslav Zeleny 0 0 0 0 0 مدافع 0
الکس کرال 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ibrahim Traore 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alexandru Băluță 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Josef Hušbauer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Peter Olayinka 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mick van Buren 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Tomas Vlcek 0 0 0 0 0 مدافع 0
Petr Ševčík 0 0 0 0 0 هافبک 0
Miroslav Stoch 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Pastornicky 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Colic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 0 0 0 0 مدافع 0
Soufiane Dramé 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lazar Djordjevic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jan Suchan 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Bukata 0 0 0 0 0 هافبک 0
Petr Galuska 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Vlachovsky 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bojan Letic 0 0 0 0 0 مدافع 0
Michal Faško 0 0 0 0 0 هافبک 0
Milan Rundić 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dávid Guba 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ondrej Lingr 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Přemysl Kovář 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Michal Frydrych 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Michael Ngadeu Ngadjui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Simon Deli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jaroslav Zeleny 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الکس کرال 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ibrahim Traore 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alexandru Băluță 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Josef Hušbauer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Peter Olayinka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mick van Buren 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Tomas Vlcek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Petr Ševčík 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Miroslav Stoch 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Martin Pastornicky 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Colic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ján Krivák 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Soufiane Dramé 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lazar Djordjevic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jan Suchan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martin Bukata 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Petr Galuska 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Martin Vlachovsky 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bojan Letic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Michal Faško 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Milan Rundić 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dávid Guba 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ondrej Lingr 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11