فوتبــال 11

یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
دانیله پادلی 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
آندره‌آ رانوکیا 0 (0) 3 63 7 (5) 90 مدافع 0
دالبرت 1 (1) 1 60 8 (1) 90 مدافع 0
روبرتو گالیاردینی 1 (0) 3 83 11 (4) 90 هافبک 0
آنتونیو کاندروا 4 (4) 1 51 9 (6) 90 هافبک 0
لوتارو مارتینز 3 (2) 1 26 8 (3) 90 مهاجم 0
شیمه ورسالیکو 0 (0) 3 77 12 (8) 90 مدافع 0
میلان اشکرینیار 0 (0) 2 68 7 (5) 90 مدافع 0
مارسلو بروزویچ 0 (0) 2 101 10 (4) 83 هافبک 0
ایوان پریشیچ 2 (0) 1 39 7 (2) 67 هافبک 0
مائورو ایکاردی 2 (1) 0 12 3 (2) 45 مهاجم 0
بورخا والرو 1 (0) 0 27 2 (2) 23 هافبک 0
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 11 4 (1) 12 هافبک 0
متئو پولیتانو 1 (0) 1 28 6 (6) 45 مهاجم 0
Lorenzo Montipò 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
لوکا آنتی 1 (0) 1 31 12 (5) 90 مدافع 0
جانلوکا دی‌کیارا 1 (0) 0 56 0 (0) 90 مدافع 0
گایتانو لتیزیا 0 (0) 2 34 7 (3) 90 مدافع 0
Andrés Tello 2 (2) 1 33 8 (4) 90 هافبک 0
Filippo Bandinelli 2 (1) 3 34 12 (8) 90 هافبک 0
Riccardo Improta 3 (0) 1 32 13 (7) 90 مهاجم 0
Roberto Insigne 5 (4) 1 35 9 (4) 90 مهاجم 0
ماسیمو کودا 2 (0) 1 18 12 (4) 74 مهاجم 0
Alessandro Tuia 0 (0) 2 25 5 (4) 83 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 3 (2) 2 26 12 (5) 85 مهاجم 0
Jean Claude Billong 0 (0) 0 5 2 (1) 12 مدافع 0
فدریکو ریچی 0 (0) 0 8 2 (0) 16 مهاجم 0
Siriki Sanogo 1 (1) 0 4 0 (0) 10 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
دانیله پادلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آندره‌آ رانوکیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دالبرت 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
روبرتو گالیاردینی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آنتونیو کاندروا 4 (4) 4 (3) 2 0 1 0 هافبک 0
لوتارو مارتینز 3 (2) 2 (1) 2 0 0 0 مهاجم 0
شیمه ورسالیکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
میلان اشکرینیار 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسلو بروزویچ 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 2 (0) 3 (1) 0 3 0 0 هافبک 0
مائورو ایکاردی 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
بورخا والرو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
متئو پولیتانو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
Lorenzo Montipò 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکا آنتی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
جانلوکا دی‌کیارا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گایتانو لتیزیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Andrés Tello 2 (2) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
Filippo Bandinelli 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Riccardo Improta 3 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 5 (4) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 0
ماسیمو کودا 2 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro Tuia 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 3 (2) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jean Claude Billong 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو ریچی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Siriki Sanogo 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
دانیله پادلی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
آندره‌آ رانوکیا 3 2 3 1 0 مدافع 0
دالبرت 1 1 1 2 0 مدافع 0
روبرتو گالیاردینی 3 3 3 4 0 هافبک 0
آنتونیو کاندروا 0 0 1 1 0 هافبک 0
لوتارو مارتینز 0 0 1 1 0 مهاجم 0
شیمه ورسالیکو 4 3 3 1 0 مدافع 0
میلان اشکرینیار 5 1 2 0 0 مدافع 0
مارسلو بروزویچ 1 1 2 3 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 1 1 1 1 0 هافبک 0
مائورو ایکاردی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
بورخا والرو 0 0 0 0 0 هافبک 0
ژوآئو ماریو 0 0 0 1 0 هافبک 0
متئو پولیتانو 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Lorenzo Montipò 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
لوکا آنتی 10 1 1 4 1 مدافع 0
جانلوکا دی‌کیارا 4 5 0 1 0 مدافع 0
گایتانو لتیزیا 0 0 2 0 0 مدافع 0
Andrés Tello 1 3 1 1 0 هافبک 0
Filippo Bandinelli 0 2 3 1 0 هافبک 0
Riccardo Improta 0 3 1 0 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 0 0 1 0 0 مهاجم 0
ماسیمو کودا 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Alessandro Tuia 5 1 2 0 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 0 0 2 1 0 مهاجم 0
Jean Claude Billong 0 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو ریچی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Siriki Sanogo 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
دانیله پادلی 25 (14) 56% 0 0 14 (4) 0 دروازه‌بان 0
آندره‌آ رانوکیا 63 (57) 90% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
دالبرت 60 (54) 90% 1 6 5 (4) 0 مدافع 0
روبرتو گالیاردینی 83 (69) 83% 1 0 5 (1) 0 هافبک 0
آنتونیو کاندروا 51 (44) 86% 1 3 6 (4) 0 هافبک 0
لوتارو مارتینز 26 (18) 69% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 0
شیمه ورسالیکو 77 (60) 78% 1 3 6 (3) 0 مدافع 0
میلان اشکرینیار 68 (67) 98% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
مارسلو بروزویچ 101 (96) 95% 2 4 7 (7) 0 هافبک 0
ایوان پریشیچ 39 (34) 87% 3 8 3 (0) 1 هافبک 0
مائورو ایکاردی 12 (9) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
بورخا والرو 27 (24) 88% 0 0 4 (1) 0 هافبک 0
ژوآئو ماریو 11 (11) 100% 2 0 0 (0) 0 هافبک 0
متئو پولیتانو 28 (24) 85% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
Lorenzo Montipò 30 (17) 56% 0 0 22 (9) 0 دروازه‌بان 0
لوکا آنتی 31 (25) 80% 0 0 6 (3) 0 مدافع 0
جانلوکا دی‌کیارا 56 (44) 78% 1 3 10 (6) 0 مدافع 0
گایتانو لتیزیا 34 (27) 79% 0 5 3 (2) 0 مدافع 0
Andrés Tello 33 (28) 84% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Filippo Bandinelli 34 (29) 85% 0 0 3 (0) 0 هافبک 0
Riccardo Improta 32 (25) 78% 6 1 2 (0) 0 مهاجم 0
Roberto Insigne 35 (29) 82% 4 3 2 (2) 0 مهاجم 0
ماسیمو کودا 18 (10) 55% 2 1 4 (3) 0 مهاجم 0
Alessandro Tuia 25 (20) 80% 0 1 2 (1) 0 مدافع 0
Cristian Buonaiuto 26 (22) 84% 3 6 4 (3) 1 مهاجم 0
Jean Claude Billong 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فدریکو ریچی 8 (5) 62% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Siriki Sanogo 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11