فوتبــال 11

یکشنبه، 21 مهر 1398 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کمیل گلیک 0 (0) 0 58 5 (0) 90 مدافع 0
یان بدنارک 0 (0) 1 71 8 (4) 90 مدافع 0
گژگوژ کریهوویاک 5 (1) 3 60 18 (8) 90 هافبک 0
کمیل گروشیتسکی 3 (1) 0 27 4 (3) 73 مهاجم 0
پیوتر زیلینسکی 1 (0) 0 48 4 (3) 89 هافبک 0
Sebastian Szymański 3 (0) 2 19 11 (7) 68 هافبک 0
روبرت لواندوفسکی 4 (0) 1 22 19 (9) 90 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
بارتوش برشینسکی 0 (0) 4 69 11 (7) 90 مدافع 0
آرکادیوش ریکا 0 (0) 2 71 9 (4) 90 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 0 (0) 4 56 15 (8) 90 هافبک 0
Przemysław Frankowski 1 (1) 0 9 1 (0) 17 مهاجم 0
کریستوف پیاتک 1 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
آرکادیوش میلیک 2 (1) 1 16 3 (3) 22 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 33 2 (2) 90 دروازه‌بان 0
Visar Musliu 0 (0) 1 16 7 (2) 90 مدافع 0
Kire Ristevski 0 (0) 1 46 7 (4) 90 مدافع 0
استفان ریستوفسکی 0 (0) 0 26 2 (2) 82 مدافع 0
Ezgijan Alioski 1 (1) 2 28 13 (5) 90 هافبک 0
Stefan Spirovski 1 (1) 2 29 9 (5) 90 هافبک 0
Boban Nikolov 1 (0) 2 18 6 (2) 88 هافبک 0
الیف الماس 1 (0) 1 37 12 (6) 90 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 2 (0) 1 19 18 (9) 73 مهاجم 0
گوران پاندف 0 (0) 0 21 17 (10) 90 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 1 20 7 (5) 90 مدافع 0
Gjorgji Stoilov 0 (0) 0 5 0 (0) 2 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 1 (0) 0 10 5 (0) 17 مهاجم 0
Marjan Radeski 0 (0) 0 6 3 (0) 8 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کمیل گلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یان بدنارک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گژگوژ کریهوویاک 5 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کمیل گروشیتسکی 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
پیوتر زیلینسکی 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Szymański 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
روبرت لواندوفسکی 4 (0) 3 (2) 0 2 0 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
بارتوش برشینسکی 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
آرکادیوش ریکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Przemysław Frankowski 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
کریستوف پیاتک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آرکادیوش میلیک 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Visar Musliu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kire Ristevski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
استفان ریستوفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ezgijan Alioski 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Stefan Spirovski 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Boban Nikolov 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الیف الماس 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گوران پاندف 0 (0) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gjorgji Stoilov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marjan Radeski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کمیل گلیک 3 2 0 1 0 مدافع 0
یان بدنارک 4 0 1 1 0 مدافع 0
گژگوژ کریهوویاک 0 1 3 5 0 هافبک 0
کمیل گروشیتسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پیوتر زیلینسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Szymański 0 0 2 3 0 هافبک 0
روبرت لواندوفسکی 0 0 1 5 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
بارتوش برشینسکی 1 3 4 0 0 مدافع 0
آرکادیوش ریکا 0 1 2 4 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 1 1 4 0 0 هافبک 0
Przemysław Frankowski 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریستوف پیاتک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آرکادیوش میلیک 0 1 1 0 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Visar Musliu 1 0 1 3 0 مدافع 0
Kire Ristevski 2 1 1 0 0 مدافع 0
استفان ریستوفسکی 3 2 0 0 0 مدافع 0
Ezgijan Alioski 1 0 2 1 0 هافبک 0
Stefan Spirovski 1 0 2 2 0 هافبک 0
Boban Nikolov 0 2 2 1 0 هافبک 0
الیف الماس 0 0 1 2 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 0 0 1 1 0 مهاجم 0
گوران پاندف 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 1 2 1 0 0 مدافع 0
Gjorgji Stoilov 0 0 0 0 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
Marjan Radeski 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کمیل گلیک 58 (54) 93% 0 0 7 (5) 0 مدافع 0
یان بدنارک 71 (67) 94% 1 0 4 (3) 0 مدافع 0
گژگوژ کریهوویاک 60 (52) 86% 2 0 8 (6) 0 هافبک 0
کمیل گروشیتسکی 27 (22) 81% 3 7 2 (1) 0 مهاجم 0
پیوتر زیلینسکی 48 (39) 81% 0 1 5 (2) 0 هافبک 0
Sebastian Szymański 19 (16) 84% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
روبرت لواندوفسکی 22 (16) 72% 4 0 0 (0) 0 مهاجم 0
وویژیک شزنی 26 (21) 80% 0 0 12 (8) 0 دروازه‌بان 0
بارتوش برشینسکی 69 (59) 85% 2 3 1 (1) 0 مدافع 0
آرکادیوش ریکا 71 (60) 85% 0 1 3 (2) 0 هافبک 0
یاتسک گورالسکی 56 (49) 87% 1 1 4 (0) 0 هافبک 0
Przemysław Frankowski 9 (8) 88% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریستوف پیاتک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آرکادیوش میلیک 16 (15) 93% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 33 (14) 42% 0 0 24 (7) 0 دروازه‌بان 0
Visar Musliu 16 (15) 93% 0 0 2 (1) 0 مدافع 0
Kire Ristevski 46 (31) 67% 0 0 13 (3) 0 مدافع 0
استفان ریستوفسکی 26 (22) 84% 0 0 5 (5) 0 مدافع 0
Ezgijan Alioski 28 (23) 82% 3 6 3 (0) 0 هافبک 0
Stefan Spirovski 29 (23) 79% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Boban Nikolov 18 (14) 77% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
الیف الماس 37 (32) 86% 2 0 0 (0) 0 هافبک 0
ایلیا نستوروفسکی 19 (13) 68% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 0
گوران پاندف 21 (14) 66% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Egzon Bejtulai 20 (14) 70% 0 1 1 (0) 0 مدافع 0
Gjorgji Stoilov 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
الکساندر ترایکوفسکی 10 (10) 100% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 0
Marjan Radeski 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11