فوتبــال 11

شنبه، 18 خرداد 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
واسیلیوس بارکاس 0 (0) 0 36 2 (2) 90 دروازه‌بان 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 (0) 1 35 6 (3) 90 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 2 21 6 (5) 90 مدافع 0
دیمیتریوس سیوواس 2 (1) 1 31 5 (2) 90 مدافع 0
آندریاس ساماریس 0 (0) 0 36 9 (3) 77 هافبک 0
Zeca 0 (0) 2 38 6 (3) 90 هافبک 0
Dimitrios Kourbelis 0 (0) 1 7 3 (3) 45 هافبک 0
کنستانتینوس استافیلیدیس 0 (0) 1 31 6 (4) 90 مدافع 0
کوستاس فورتونیس 1 (1) 0 33 12 (5) 90 هافبک 0
Dimitris Kolovos 0 (0) 1 8 5 (1) 45 مهاجم 0
Giorgos Masouras 1 (0) 5 25 15 (7) 90 مهاجم 0
Manolis Siopis 1 (0) 1 14 4 (1) 45 هافبک 0
Charis Mavrias 0 (0) 2 14 4 (3) 45 مدافع 0
آناستاسیوس باکاستاس 0 (0) 0 1 3 (1) 13 مهاجم 0
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (1) 1 71 3 (2) 90 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 1 (1) 0 79 5 (4) 90 مدافع 0
جورجو کیه‌لینی 2 (1) 0 101 8 (5) 90 مدافع 0
امرسون 0 (0) 2 61 10 (4) 68 مدافع 0
نیکولا بارلا 3 (3) 2 36 10 (4) 90 هافبک 0
جورجینیو 0 (0) 3 118 13 (6) 90 هافبک 0
مارکو وراتی 0 (0) 3 127 9 (9) 81 هافبک 0
فدریکو کیه‌زا 2 (0) 0 23 11 (3) 90 مهاجم 0
آندره‌آ بلوتی 1 (0) 2 18 12 (3) 84 مهاجم 0
لورنزو اینسینیه 4 (4) 0 77 3 (3) 90 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (0) 0 19 1 (0) 22 مدافع 0
لورنزو پلگرینی 0 (0) 0 9 0 (0) 9 هافبک 0
فدریکو برناردسکی 0 (0) 0 0 1 (0) 9 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
واسیلیوس بارکاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
دیمیتریوس سیوواس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آندریاس ساماریس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Zeca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Dimitrios Kourbelis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کنستانتینوس استافیلیدیس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
کوستاس فورتونیس 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Dimitris Kolovos 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Giorgos Masouras 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Manolis Siopis 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Charis Mavrias 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آناستاسیوس باکاستاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
جورجو کیه‌لینی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
امرسون 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 0
نیکولا بارلا 3 (3) 0 (0) 1 0 0 1 هافبک 0
جورجینیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مارکو وراتی 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو کیه‌زا 2 (0) 3 (2) 0 1 0 1 مهاجم 0
آندره‌آ بلوتی 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
لورنزو اینسینیه 4 (4) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لورنزو پلگرینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو برناردسکی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
واسیلیوس بارکاس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 3 2 1 1 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 3 1 2 0 0 مدافع 0
دیمیتریوس سیوواس 2 1 1 0 0 مدافع 0
آندریاس ساماریس 1 0 0 2 0 هافبک 0
Zeca 3 1 2 1 0 هافبک 0
Dimitrios Kourbelis 1 1 1 0 0 هافبک 0
کنستانتینوس استافیلیدیس 1 1 1 0 0 مدافع 0
کوستاس فورتونیس 0 1 0 3 0 هافبک 0
Dimitris Kolovos 0 0 1 1 0 مهاجم 0
Giorgos Masouras 2 0 5 4 0 مهاجم 0
Manolis Siopis 1 3 1 1 0 هافبک 0
Charis Mavrias 1 1 2 0 0 مدافع 0
آناستاسیوس باکاستاس 0 0 0 1 0 مهاجم 0
سالواتوره سیریگو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 0 1 1 0 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 1 1 0 0 0 مدافع 0
جورجو کیه‌لینی 5 2 0 2 0 مدافع 0
امرسون 3 1 2 0 0 مدافع 0
نیکولا بارلا 1 0 2 1 0 هافبک 0
جورجینیو 0 0 3 3 0 هافبک 0
مارکو وراتی 0 1 3 0 0 هافبک 0
فدریکو کیه‌زا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آندره‌آ بلوتی 0 0 2 3 0 مهاجم 0
لورنزو اینسینیه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 0 0 0 0 0 مدافع 0
لورنزو پلگرینی 0 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو برناردسکی 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
واسیلیوس بارکاس 36 (16) 45% 0 0 32 (13) 0 دروازه‌بان 0
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس 35 (29) 82% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
کوستاس مانولاس 21 (15) 71% 0 0 7 (2) 0 مدافع 0
دیمیتریوس سیوواس 31 (25) 80% 0 0 2 (0) 0 مدافع 0
آندریاس ساماریس 36 (31) 86% 0 0 6 (4) 0 هافبک 0
Zeca 38 (34) 89% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
Dimitrios Kourbelis 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
کنستانتینوس استافیلیدیس 31 (21) 67% 0 2 7 (3) 0 مدافع 0
کوستاس فورتونیس 33 (30) 90% 0 2 3 (3) 0 هافبک 0
Dimitris Kolovos 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Giorgos Masouras 25 (19) 76% 1 4 2 (0) 0 مهاجم 0
Manolis Siopis 14 (10) 71% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Charis Mavrias 14 (11) 78% 0 0 1 (0) 0 مدافع 0
آناستاسیوس باکاستاس 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
سالواتوره سیریگو 24 (21) 87% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 0
الساندرو فلورنزی 71 (64) 90% 1 1 11 (5) 0 مدافع 0
لئوناردو بونوچی 79 (70) 89% 0 0 14 (10) 0 مدافع 0
جورجو کیه‌لینی 101 (93) 92% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
امرسون 61 (59) 96% 3 9 1 (1) 1 مدافع 0
نیکولا بارلا 36 (29) 80% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
جورجینیو 118 (110) 93% 1 0 7 (6) 0 هافبک 0
مارکو وراتی 127 (118) 93% 2 2 4 (3) 1 هافبک 0
فدریکو کیه‌زا 23 (17) 73% 3 3 1 (1) 1 مهاجم 0
آندره‌آ بلوتی 18 (15) 83% 2 0 0 (0) 2 مهاجم 0
لورنزو اینسینیه 77 (65) 84% 2 2 7 (6) 0 مهاجم 0
ماتیا دی‌شیلیو 19 (16) 84% 0 1 2 (2) 0 مدافع 0
لورنزو پلگرینی 9 (8) 88% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
فدریکو برناردسکی 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11