فوتبــال 11

سه شنبه، 16 بهمن 1397 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یولیان پولرسبک 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
گوتوکو ساکای 0 (0) 2 58 8 (5) 90 هافبک 0
David Bates 1 (0) 0 77 12 (9) 90 مدافع 0
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 1 82 11 (7) 90 مدافع 0
داگلاس سانتوس 2 (0) 2 64 16 (12) 90 مدافع 0
Khaled Narey 4 (0) 2 29 17 (8) 90 مهاجم 0
لوئیس هالتبی 5 (2) 3 59 19 (9) 90 هافبک 0
اورل مانگالا 0 (0) 0 23 4 (0) 45 هافبک 0
برکای اوزکان 2 (2) 1 38 7 (4) 70 هافبک 0
فیته آرپ 3 (1) 0 18 31 (11) 90 مهاجم 0
باکری جاتا 3 (0) 1 45 17 (11) 85 مهاجم 0
Josha Vagnoman 0 (0) 0 4 2 (2) 8 مدافع 0
تاتسویا ایتو 0 (0) 1 13 3 (2) 20 هافبک 0
واسیلیه یانیچیچ 0 (0) 2 21 5 (4) 45 هافبک 0
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 51 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
کوین گودن 0 (0) 2 34 13 (3) 86 مدافع 0
اورتون 0 (0) 5 45 24 (21) 90 مدافع 0
لوکاس مول 0 (0) 2 38 6 (3) 90 مدافع 0
انریکو والنتینی 0 (0) 3 14 11 (5) 43 مدافع 0
سباستین کرک 0 (0) 0 16 10 (3) 79 مهاجم 0
هانو بیرنس 0 (0) 1 31 11 (4) 90 هافبک 0
اوندری پتراک 0 (0) 2 34 10 (6) 90 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 2 9 12 (2) 61 مهاجم 0
متئوس پریرا 1 (0) 4 25 20 (9) 90 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 17 16 (4) 90 مهاجم 0
ادوارد لوون 0 (0) 1 27 10 (3) 47 هافبک 0
ویرجیل میسیجان 0 (0) 0 6 1 (0) 11 مهاجم 0
آدام زرلاک 0 (0) 1 17 7 (4) 29 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یولیان پولرسبک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گوتوکو ساکای 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
David Bates 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ریک فان‌درونگلن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
داگلاس سانتوس 2 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مدافع 0
Khaled Narey 4 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 0
لوئیس هالتبی 5 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اورل مانگالا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
برکای اوزکان 2 (2) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 0
فیته آرپ 3 (1) 9 (4) 0 0 0 1 مهاجم 0
باکری جاتا 3 (0) 8 (5) 0 0 0 0 مهاجم 0
Josha Vagnoman 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
تاتسویا ایتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
واسیلیه یانیچیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کریستین ماتینیا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کوین گودن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اورتون 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 0
لوکاس مول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
انریکو والنتینی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
سباستین کرک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
متئوس پریرا 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ادوارد لوون 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
ویرجیل میسیجان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آدام زرلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یولیان پولرسبک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
گوتوکو ساکای 3 1 2 1 0 هافبک 0
David Bates 5 1 0 1 0 مدافع 0
ریک فان‌درونگلن 3 1 1 1 0 مدافع 0
داگلاس سانتوس 2 3 2 0 0 مدافع 0
Khaled Narey 1 2 2 1 0 مهاجم 0
لوئیس هالتبی 0 0 3 2 0 هافبک 0
اورل مانگالا 0 2 0 2 0 هافبک 0
برکای اوزکان 0 0 1 1 0 هافبک 0
فیته آرپ 0 1 0 1 0 مهاجم 0
باکری جاتا 0 4 1 0 0 مهاجم 0
Josha Vagnoman 0 0 0 0 0 مدافع 0
تاتسویا ایتو 1 0 1 0 0 هافبک 0
واسیلیه یانیچیچ 0 0 2 0 0 هافبک 0
کریستین ماتینیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
کوین گودن 4 1 2 3 0 مدافع 0
اورتون 9 1 5 1 0 مدافع 0
لوکاس مول 0 3 2 0 0 مدافع 0
انریکو والنتینی 5 0 3 2 0 مدافع 0
سباستین کرک 1 0 0 1 0 مهاجم 0
هانو بیرنس 2 2 1 2 0 هافبک 0
اوندری پتراک 1 2 2 1 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 0 0 2 0 0 مهاجم 0
متئوس پریرا 0 0 4 1 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 0 0 0 1 0 مهاجم 0
ادوارد لوون 3 1 1 1 0 هافبک 0
ویرجیل میسیجان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آدام زرلاک 0 1 1 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یولیان پولرسبک 34 (22) 64% 0 0 15 (3) 0 دروازه‌بان 0
گوتوکو ساکای 58 (53) 91% 0 1 12 (7) 0 هافبک 0
David Bates 77 (65) 84% 0 0 5 (1) 0 مدافع 0
ریک فان‌درونگلن 82 (74) 90% 0 0 9 (4) 0 مدافع 0
داگلاس سانتوس 64 (49) 77% 3 8 7 (4) 0 مدافع 0
Khaled Narey 29 (24) 82% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 0
لوئیس هالتبی 59 (48) 82% 1 1 11 (8) 0 هافبک 0
اورل مانگالا 23 (22) 95% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
برکای اوزکان 38 (31) 81% 4 1 2 (2) 0 هافبک 0
فیته آرپ 18 (9) 50% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 0
باکری جاتا 45 (33) 73% 1 3 1 (1) 0 مهاجم 0
Josha Vagnoman 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تاتسویا ایتو 13 (12) 92% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
واسیلیه یانیچیچ 21 (17) 81% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
کریستین ماتینیا 51 (23) 45% 0 0 39 (11) 0 دروازه‌بان 0
کوین گودن 34 (15) 44% 0 1 8 (0) 0 مدافع 0
اورتون 45 (34) 75% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
لوکاس مول 38 (32) 84% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
انریکو والنتینی 14 (8) 57% 0 3 4 (2) 0 مدافع 0
سباستین کرک 16 (9) 56% 0 3 1 (0) 0 مهاجم 0
هانو بیرنس 31 (21) 67% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اوندری پتراک 34 (22) 64% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
فدریکو پالاسیوس 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
متئوس پریرا 25 (19) 76% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 0
میکائیل اسحاق 17 (12) 70% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
ادوارد لوون 27 (19) 70% 0 1 7 (5) 0 هافبک 0
ویرجیل میسیجان 6 (4) 66% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
آدام زرلاک 17 (13) 76% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11