فوتبــال 11

چهارشنبه، 17 بهمن 1397 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رالف فیرمن 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
دنیل کالیجوری 2 (0) 2 56 11 (6) 90 هافبک 0
سلیف سانه 3 (2) 1 67 5 (3) 90 مدافع 0
باستین اوچیپکا 0 (0) 1 51 15 (8) 90 مدافع 0
رابی ماتوندو 1 (1) 1 10 4 (1) 45 مهاجم 0
وستون مک‌کنی 2 (1) 1 56 13 (10) 90 هافبک 0
نبیل بن‌طالب 0 (0) 1 41 6 (5) 70 هافبک 0
مارک هوت 4 (1) 1 27 10 (3) 90 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 5 (3) 2 14 13 (4) 80 مهاجم 0
جفری بروما 0 (0) 0 55 8 (3) 90 مدافع 0
زوئات زردار 0 (0) 3 25 12 (6) 90 هافبک 0
عمر ماسکارل 0 (0) 1 15 4 (4) 20 هافبک 0
سباستین رودی 0 (0) 3 24 7 (5) 45 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 (0) 0 1 3 (0) 10 مهاجم 0
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 3 34 6 (4) 90 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 2 62 8 (5) 90 مدافع 0
آندره هافمن 1 (0) 2 69 6 (4) 90 مدافع 0
آلفردو مورالس 1 (0) 2 61 11 (5) 90 هافبک 0
کوین استوگر 1 (1) 3 55 17 (5) 90 هافبک 0
مارکوس ساتنر 2 (1) 1 63 8 (5) 90 مدافع 0
آیمن بارکوک 3 (1) 3 28 14 (6) 65 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 1 (0) 3 17 10 (5) 56 مهاجم 0
روون هنینگز 1 (1) 1 30 10 (7) 90 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 0 12 4 (1) 56 مهاجم 0
اولیور فینک 0 (0) 2 7 6 (2) 25 هافبک 0
دودی لوکباکیو 2 (0) 2 8 8 (3) 34 مهاجم 0
داوید کووناسکی 1 (1) 0 9 3 (1) 34 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رالف فیرمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیل کالیجوری 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
سلیف سانه 3 (2) 0 (0) 2 0 0 1 مدافع 0
باستین اوچیپکا 0 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
رابی ماتوندو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
وستون مک‌کنی 2 (1) 3 (2) 0 0 0 1 هافبک 0
نبیل بن‌طالب 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مارک هوت 4 (1) 3 (2) 1 1 0 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 5 (3) 2 (0) 1 0 0 1 مهاجم 0
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
زوئات زردار 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
عمر ماسکارل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
سباستین رودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
آندره هافمن 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلفردو مورالس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین استوگر 1 (1) 4 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
مارکوس ساتنر 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 0
آیمن بارکوک 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اولیور فینک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 2 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رالف فیرمن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
دنیل کالیجوری 4 1 2 0 0 هافبک 0
سلیف سانه 7 2 1 0 0 مدافع 0
باستین اوچیپکا 3 2 1 0 0 مدافع 0
رابی ماتوندو 0 0 1 0 0 مهاجم 0
وستون مک‌کنی 3 0 1 0 0 هافبک 0
نبیل بن‌طالب 0 2 1 1 0 هافبک 0
مارک هوت 0 1 1 1 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 0 0 2 1 0 مهاجم 0
جفری بروما 7 0 0 2 0 مدافع 0
زوئات زردار 0 0 3 0 0 هافبک 0
عمر ماسکارل 2 1 1 0 0 هافبک 0
سباستین رودی 1 1 3 0 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 0 0 2 0 مهاجم 0
یاروسلاو دروبنی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 1 1 3 0 0 مدافع 0
کان آیهان 2 1 2 1 0 مدافع 0
آندره هافمن 2 4 2 0 0 مدافع 0
آلفردو مورالس 2 1 2 1 0 هافبک 0
کوین استوگر 1 2 3 5 0 هافبک 0
مارکوس ساتنر 0 4 1 0 0 مدافع 0
آیمن بارکوک 0 0 3 1 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 0 3 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 2 0 1 0 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 0 1 0 0 0 مهاجم 0
اولیور فینک 0 0 2 1 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 0 0 2 2 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 1 3 0 1 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رالف فیرمن 33 (26) 78% 0 0 22 (15) 0 دروازه‌بان 0
دنیل کالیجوری 56 (40) 72% 2 6 8 (4) 1 هافبک 0
سلیف سانه 67 (61) 91% 0 0 8 (5) 0 مدافع 0
باستین اوچیپکا 51 (41) 80% 2 4 5 (2) 2 مدافع 0
رابی ماتوندو 10 (8) 80% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
وستون مک‌کنی 56 (40) 72% 0 0 7 (4) 0 هافبک 0
نبیل بن‌طالب 41 (35) 85% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
مارک هوت 27 (23) 85% 2 1 3 (3) 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 14 (6) 42% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جفری بروما 55 (49) 89% 0 0 9 (8) 0 مدافع 0
زوئات زردار 25 (23) 92% 3 0 2 (2) 0 هافبک 0
عمر ماسکارل 15 (12) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
سباستین رودی 24 (20) 83% 1 0 4 (2) 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
یاروسلاو دروبنی 30 (20) 66% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 0
ماتیاس سیمرمن 34 (27) 79% 1 1 4 (0) 0 مدافع 0
کان آیهان 62 (53) 86% 0 0 8 (4) 0 مدافع 0
آندره هافمن 69 (65) 94% 0 0 4 (3) 0 مدافع 0
آلفردو مورالس 61 (55) 90% 1 0 6 (4) 0 هافبک 0
کوین استوگر 55 (43) 78% 1 0 8 (6) 0 هافبک 0
مارکوس ساتنر 63 (46) 73% 1 4 13 (5) 0 مدافع 0
آیمن بارکوک 28 (23) 82% 0 1 5 (4) 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 17 (13) 76% 1 2 3 (1) 0 مهاجم 0
روون هنینگز 30 (21) 70% 1 0 2 (0) 0 مهاجم 0
ماروین دوکش 12 (6) 50% 2 0 2 (0) 0 مهاجم 0
اولیور فینک 7 (5) 71% 0 1 0 (0) 0 هافبک 0
دودی لوکباکیو 8 (7) 87% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
داوید کووناسکی 9 (7) 77% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11