فوتبــال 11

چهارشنبه، 21 آذر 1397 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Emilio Bernad 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Pascu 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Inaki Pardo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Guillem Molina 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fran Cortijo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Fran Pérez 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Óscar Poveda 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
Vicente Esquerdo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Pablo Jiménez 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Carlos Pérez 0 (0) 0 0 0 (0) 57 هافبک 0
Jordi Escobar 0 (0) 0 0 0 (0) 80 هافبک 0
Sergio Bono 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Xavi Estacio 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مدافع 0
Gerard Moya 0 (0) 0 0 0 (0) 33 هافبک 0
Nacho Muñoz 0 (0) 0 0 0 (0) 10 مهاجم 0
Martin Lapeña 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مهاجم 0
Alex Fojtíček 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Dion McGhee 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Reece Devine 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مدافع 0
George Tanner 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 0 0 (0) 70 مدافع 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 0 0 (0) 75 مهاجم 0
آنجل گومز 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aidan Barlow 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Lukasz Bejger 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Oliver Denham 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مدافع 0
Harvey Neville 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Mark Helm 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Shola Shoretire 0 (0) 0 0 0 (0) 15 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Emilio Bernad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pascu 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Inaki Pardo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Guillem Molina 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fran Cortijo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Fran Pérez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Óscar Poveda 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Vicente Esquerdo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Jiménez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Carlos Pérez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jordi Escobar 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Sergio Bono 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Xavi Estacio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gerard Moya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nacho Muñoz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Lapeña 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alex Fojtíček 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dion McGhee 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Reece Devine 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
George Tanner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
آنجل گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aidan Barlow 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Lukasz Bejger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Denham 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Harvey Neville 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mark Helm 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Shola Shoretire 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Emilio Bernad 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Pascu 0 0 0 0 0 هافبک 0
Inaki Pardo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Guillem Molina 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fran Cortijo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Fran Pérez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Óscar Poveda 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vicente Esquerdo 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Jiménez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Carlos Pérez 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jordi Escobar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sergio Bono 0 0 0 0 0 مدافع 0
Xavi Estacio 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gerard Moya 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nacho Muñoz 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Martin Lapeña 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alex Fojtíček 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Dion McGhee 0 0 0 0 0 هافبک 0
Reece Devine 0 0 0 0 0 مدافع 0
George Tanner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Largie Ramazani 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luca Ercolani 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lee O'Connor 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nishan Burkart 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آنجل گومز 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aidan Barlow 0 0 0 0 0 هافبک 0
تاهیت چانگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Lukasz Bejger 0 0 0 0 0 مدافع 0
Oliver Denham 0 0 0 0 0 مدافع 0
Harvey Neville 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mark Helm 0 0 0 0 0 هافبک 0
Shola Shoretire 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Emilio Bernad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Pascu 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Inaki Pardo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Guillem Molina 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fran Cortijo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Fran Pérez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Óscar Poveda 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vicente Esquerdo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pablo Jiménez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Carlos Pérez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jordi Escobar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sergio Bono 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Xavi Estacio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gerard Moya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nacho Muñoz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Martin Lapeña 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alex Fojtíček 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Dion McGhee 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Reece Devine 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
George Tanner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Largie Ramazani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luca Ercolani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lee O'Connor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nishan Burkart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آنجل گومز 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aidan Barlow 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تاهیت چانگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Lukasz Bejger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Oliver Denham 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Harvey Neville 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mark Helm 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Shola Shoretire 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11