فوتبــال 11

چهارشنبه، 21 آذر 1397 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Joschua Neuenschwander 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Benjamin Kabeya 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kreshnik Hajrizi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
یان کرونیگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Pascal Schüpbach 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Esteban Petignat 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Steve Tokam 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Nico Maier 0 (0) 0 0 0 (0) 68 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Thomas Alonso 0 (0) 0 0 0 (0) 81 مهاجم 0
Samuel Ballet 0 (0) 0 0 0 (0) 81 مهاجم 0
Fabian Rieder 0 (0) 0 0 0 (0) 9 هافبک 0
Fabiano Pereira 0 (0) 0 0 0 (0) 9 هافبک 0
Loan Bueche 0 (0) 0 0 0 (0) 22 مهاجم 0
Alessandro Siano 0 (0) 0 0 0 (0) 70 دروازه‌بان 0
Riccardo Meneghini 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
João Serrão 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Gabriele Boloca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matteo Anzolin 0 (0) 0 0 0 (0) 86 مدافع 0
Nicolò Francofonte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christian Makoun 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Franco Tongya 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Davide Di Francesco 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Nikolai Baden Frederiksen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Matteo Pinelli 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Paolo Gozzi Iweru 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مدافع 0
Alessandro Pio Riccio 0 (0) 0 0 0 (0) 20 مدافع 0
Giuseppe Leone 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Pablo Moreno 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Kevin Monzialo 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Joschua Neuenschwander 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Kabeya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kreshnik Hajrizi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
یان کرونیگ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Pascal Schüpbach 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Esteban Petignat 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Steve Tokam 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nico Maier 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Thomas Alonso 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuel Ballet 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 مهاجم 0
Fabian Rieder 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Fabiano Pereira 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Loan Bueche 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro Siano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Riccardo Meneghini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
João Serrão 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriele Boloca 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Matteo Anzolin 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolò Francofonte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Makoun 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Franco Tongya 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Davide Di Francesco 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Nikolai Baden Frederiksen 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Matteo Pinelli 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Paolo Gozzi Iweru 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Pio Riccio 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Giuseppe Leone 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Moreno 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Kevin Monzialo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Joschua Neuenschwander 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Kabeya 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kreshnik Hajrizi 0 0 0 0 0 مدافع 0
یان کرونیگ 0 0 0 0 0 مدافع 0
Pascal Schüpbach 0 0 0 0 0 مدافع 0
Esteban Petignat 0 0 0 0 0 هافبک 0
Steve Tokam 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nico Maier 0 0 0 0 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Thomas Alonso 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Samuel Ballet 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Fabian Rieder 0 0 0 0 0 هافبک 0
Fabiano Pereira 0 0 0 0 0 هافبک 0
Loan Bueche 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Alessandro Siano 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Riccardo Meneghini 0 0 0 0 0 هافبک 0
João Serrão 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gabriele Boloca 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matteo Anzolin 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nicolò Francofonte 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Makoun 0 0 0 0 0 مدافع 0
Franco Tongya 0 0 0 0 0 هافبک 0
Davide Di Francesco 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Nikolai Baden Frederiksen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Matteo Pinelli 0 0 0 0 0 مدافع 0
Paolo Gozzi Iweru 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alessandro Pio Riccio 0 0 0 0 0 مدافع 0
Giuseppe Leone 0 0 0 0 0 هافبک 0
Pablo Moreno 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Kevin Monzialo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Joschua Neuenschwander 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Benjamin Kabeya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kreshnik Hajrizi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
یان کرونیگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Pascal Schüpbach 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Esteban Petignat 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Steve Tokam 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nico Maier 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Felix Mambimbi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Thomas Alonso 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Samuel Ballet 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Fabian Rieder 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Fabiano Pereira 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Loan Bueche 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Alessandro Siano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Riccardo Meneghini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
João Serrão 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gabriele Boloca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matteo Anzolin 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nicolò Francofonte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Makoun 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Franco Tongya 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Davide Di Francesco 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Nikolai Baden Frederiksen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Matteo Pinelli 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Paolo Gozzi Iweru 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alessandro Pio Riccio 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Giuseppe Leone 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Pablo Moreno 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Kevin Monzialo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11