فوتبــال 11

سه شنبه، 20 آذر 1397 ساعت ۲۳:۳۰
Camp Nou (69,961)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توماس فرمایلن 0 (0) 0 37 5 (3) 90 مدافع 6.62
نلسون سمدو 0 (0) 6 57 21 (11) 90 مدافع 6.43
آرتور 0 (0) 0 58 8 (4) 90 هافبک 6.65
فیلیپه کوتینیو 5 (1) 0 47 12 (6) 90 هافبک 7.71
منیر الحدادی 1 (0) 0 11 3 (1) 63 مهاجم 6.52
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.79
کلمنت لنگلت 0 (0) 7 46 12 (11) 90 مدافع 7.83
خوان میراندا 1 (0) 2 60 9 (6) 90 مدافع 7.19
ایوان راکیتیچ 1 (1) 0 33 1 (1) 45 هافبک 6.81
کارلس آلنیا 2 (0) 1 55 8 (3) 90 هافبک 6.6
عثمان دمبله 2 (1) 0 32 10 (8) 76 مهاجم 7.88
دنیس سوارز 0 (0) 0 12 4 (0) 14 مهاجم 5.93
لیونل مسی 2 (0) 0 21 4 (3) 27 مهاجم 6.81
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 25 2 (0) 45 هافبک 6.34
هوگو لوریس 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.28
یان فرتونگن 0 (0) 0 50 5 (0) 90 مدافع 6.02
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 67 3 (1) 90 مدافع 6.41
دنی رز 1 (0) 6 42 22 (14) 90 مدافع 7.02
کریستین اریکسن 2 (1) 0 63 2 (1) 90 هافبک 7.37
کایل واکر-پیترز 0 (0) 0 33 11 (5) 61 مدافع 5.63
دله الی 1 (0) 1 52 10 (4) 90 هافبک 6.53
هری کین 6 (1) 1 24 13 (3) 90 مهاجم 7.4
موسی سیسوکو 0 (0) 2 49 7 (3) 90 هافبک 7.04
سون هیونگ-مین 3 (3) 1 29 8 (4) 71 مهاجم 6.79
هری وینکس 0 (0) 1 71 6 (4) 83 هافبک 6.52
لوکاس مورا 3 (2) 1 12 3 (1) 19 مهاجم 7.07
اریک لاملا 1 (0) 2 16 8 (2) 29 مهاجم 6.47
فرناندو یورنته 0 (0) 0 2 1 (0) 7 مهاجم 6.24
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توماس فرمایلن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
نلسون سمدو 0 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.43
آرتور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.65
فیلیپه کوتینیو 5 (1) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.71
منیر الحدادی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.52
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.79
کلمنت لنگلت 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.83
خوان میراندا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.19
ایوان راکیتیچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.81
کارلس آلنیا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.6
عثمان دمبله 2 (1) 3 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.88
دنیس سوارز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.93
لیونل مسی 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.81
سرخیو بوسکتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
هوگو لوریس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
یان فرتونگن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.02
توبی آلدرویرلد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.41
دنی رز 1 (0) 4 (2) 0 0 0 1 مدافع 7.02
کریستین اریکسن 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.37
کایل واکر-پیترز 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 5.63
دله الی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.53
هری کین 6 (1) 2 (0) 0 1 0 1 مهاجم 7.4
موسی سیسوکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.04
سون هیونگ-مین 3 (3) 2 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.79
هری وینکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
لوکاس مورا 3 (2) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.07
اریک لاملا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.47
فرناندو یورنته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توماس فرمایلن 5 1 0 1 0 مدافع 6.62
نلسون سمدو 1 4 6 3 0 مدافع 6.43
آرتور 0 1 0 0 0 هافبک 6.65
فیلیپه کوتینیو 0 1 0 2 0 هافبک 7.71
منیر الحدادی 1 0 0 0 0 مهاجم 6.52
یاسپر سیلسن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.79
کلمنت لنگلت 3 4 7 0 0 مدافع 7.83
خوان میراندا 0 2 2 1 0 مدافع 7.19
ایوان راکیتیچ 0 2 0 0 0 هافبک 6.81
کارلس آلنیا 1 0 1 0 0 هافبک 6.6
عثمان دمبله 0 0 0 0 0 مهاجم 7.88
دنیس سوارز 0 0 0 1 0 مهاجم 5.93
لیونل مسی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.81
سرخیو بوسکتس 1 0 0 1 0 هافبک 6.34
هوگو لوریس 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
یان فرتونگن 0 1 0 2 0 مدافع 6.02
توبی آلدرویرلد 2 0 0 0 0 مدافع 6.41
دنی رز 0 3 6 3 0 مدافع 7.02
کریستین اریکسن 1 3 0 0 0 هافبک 7.37
کایل واکر-پیترز 0 0 0 2 0 مدافع 5.63
دله الی 1 0 1 2 0 هافبک 6.53
هری کین 1 2 1 2 0 مهاجم 7.4
موسی سیسوکو 0 0 2 3 0 هافبک 7.04
سون هیونگ-مین 0 0 1 1 0 مهاجم 6.79
هری وینکس 0 0 1 1 0 هافبک 6.52
لوکاس مورا 0 0 1 0 0 مهاجم 7.07
اریک لاملا 0 1 2 3 0 مهاجم 6.47
فرناندو یورنته 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توماس فرمایلن 37 (29) 78% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.62
نلسون سمدو 57 (52) 92% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.43
آرتور 58 (53) 91% 2 0 8 (6) 0 هافبک 6.65
فیلیپه کوتینیو 47 (41) 87% 1 2 4 (1) 0 هافبک 7.71
منیر الحدادی 11 (8) 72% 2 0 2 (1) 0 مهاجم 6.52
یاسپر سیلسن 27 (20) 74% 0 0 13 (6) 0 دروازه‌بان 7.79
کلمنت لنگلت 46 (39) 84% 0 0 6 (4) 0 مدافع 7.83
خوان میراندا 60 (50) 83% 0 0 5 (4) 0 مدافع 7.19
ایوان راکیتیچ 33 (25) 75% 0 0 4 (2) 0 هافبک 6.81
کارلس آلنیا 55 (53) 96% 2 0 1 (1) 0 هافبک 6.6
عثمان دمبله 32 (24) 75% 2 2 2 (1) 0 مهاجم 7.88
دنیس سوارز 12 (8) 66% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 5.93
لیونل مسی 21 (19) 90% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.81
سرخیو بوسکتس 25 (21) 84% 1 0 4 (3) 0 هافبک 6.34
هوگو لوریس 34 (26) 76% 0 0 16 (8) 0 دروازه‌بان 6.28
یان فرتونگن 50 (42) 84% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.02
توبی آلدرویرلد 67 (58) 86% 1 0 13 (8) 0 مدافع 6.41
دنی رز 42 (32) 76% 0 2 4 (1) 0 مدافع 7.02
کریستین اریکسن 63 (57) 91% 2 6 5 (3) 1 هافبک 7.37
کایل واکر-پیترز 33 (31) 93% 1 2 1 (1) 0 مدافع 5.63
دله الی 52 (44) 84% 0 1 4 (2) 0 هافبک 6.53
هری کین 24 (21) 87% 4 0 2 (1) 2 مهاجم 7.4
موسی سیسوکو 49 (43) 87% 3 1 2 (2) 2 هافبک 7.04
سون هیونگ-مین 29 (22) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.79
هری وینکس 71 (65) 91% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.52
لوکاس مورا 12 (11) 91% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.07
اریک لاملا 16 (12) 75% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.47
فرناندو یورنته 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11