چهارشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰
2 - 0
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مانوئل نویر 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 7
داوید آلابا 2 (1) 1 75 6 (3) 90 مدافع 7.2
ژروم بواتنگ 0 (0) 0 87 4 (1) 90 مدافع 7.3
یاشوا کیمیش 2 (0) 0 74 11 (3) 90 هافبک 7.5
سرژ گنابری 3 (1) 2 31 12 (5) 87 هافبک 7.1
روبرت لواندوفسکی 5 (4) 0 17 11 (5) 89 مهاجم 8.7
فرانک ریبری 1 (0) 1 37 8 (3) 84 مهاجم 6.9
متس هوملس 0 (0) 4 85 10 (7) 90 مدافع 7.7
توماس مولر 3 (0) 1 45 14 (6) 90 مهاجم 7.1
خاوی مارتینز 1 (0) 9 58 19 (16) 90 مدافع 8.5
لئون گورتزکا 2 (2) 3 51 10 (7) 90 هافبک 7.3
رناتو سانچز 0 (0) 0 3 1 (0) 3 هافبک 6.2
رافینیا 0 (0) 0 5 0 (0) 6 مدافع 6.3
ساندرو واگنر 0 (0) 0 1 0 (0) 1 مهاجم 0
واسیلیوس بارکاس 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.3
نیکلاس هولت 0 (0) 1 29 11 (9) 90 مدافع 6.7
واسیلیس لامبروپولوس 1 (0) 0 38 4 (2) 90 مدافع 6.3
دمیترو چیگرینسکی 0 (0) 2 32 7 (5) 90 مدافع 6.6
آندره سیمویس 0 (0) 1 57 12 (6) 90 هافبک 6.8
کونستانتینوس گالانوپولوس 0 (0) 1 17 8 (1) 78 هافبک 6
پتروس مانتالوس 0 (0) 1 32 9 (4) 80 هافبک 6.9
میخالیس باکاکیس 0 (0) 3 29 9 (5) 90 مدافع 6.6
ایزیکل پونسه 0 (0) 2 15 17 (6) 90 مهاجم 6.3
اورش سوسیچ 1 (0) 2 38 8 (4) 90 مدافع 6.3
آلف 1 (0) 2 27 14 (5) 67 هافبک 6.1
لوکاس بویه 0 (0) 0 5 2 (2) 10 مهاجم 6.4
رودریگو گالو 0 (0) 0 7 1 (0) 12 مدافع 6.4
اریک موران 0 (0) 0 9 3 (0) 23 هافبک 6.1
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مانوئل نویر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
داوید آلابا 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
ژروم بواتنگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
یاشوا کیمیش 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.5
سرژ گنابری 3 (1) 4 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.1
روبرت لواندوفسکی 5 (4) 1 (1) 2 0 1 1 مهاجم 8.7
فرانک ریبری 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
متس هوملس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.7
توماس مولر 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
خاوی مارتینز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 8.5
لئون گورتزکا 2 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
رناتو سانچز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
رافینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
ساندرو واگنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
واسیلیوس بارکاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
نیکلاس هولت 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.7
واسیلیس لامبروپولوس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.3
دمیترو چیگرینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
آندره سیمویس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
کونستانتینوس گالانوپولوس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
پتروس مانتالوس 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.9
میخالیس باکاکیس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
ایزیکل پونسه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
اورش سوسیچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.3
آلف 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
لوکاس بویه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
رودریگو گالو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
اریک موران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مانوئل نویر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
داوید آلابا 0 0 1 0 0 مدافع 7.2
ژروم بواتنگ 3 2 0 2 0 مدافع 7.3
یاشوا کیمیش 0 2 0 0 0 هافبک 7.5
سرژ گنابری 0 3 2 1 0 هافبک 7.1
روبرت لواندوفسکی 0 0 0 2 0 مهاجم 8.7
فرانک ریبری 0 1 1 2 0 مهاجم 6.9
متس هوملس 1 2 4 1 0 مدافع 7.7
توماس مولر 1 3 1 0 0 مهاجم 7.1
خاوی مارتینز 0 2 9 3 0 مدافع 8.5
لئون گورتزکا 0 0 3 2 0 هافبک 7.3
رناتو سانچز 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
رافینیا 0 0 0 0 0 مدافع 6.3
ساندرو واگنر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
واسیلیوس بارکاس 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
نیکلاس هولت 2 1 1 1 0 مدافع 6.7
واسیلیس لامبروپولوس 2 1 0 1 0 مدافع 6.3
دمیترو چیگرینسکی 5 2 2 0 0 مدافع 6.6
آندره سیمویس 1 2 1 2 0 هافبک 6.8
کونستانتینوس گالانوپولوس 1 2 1 2 0 هافبک 6
پتروس مانتالوس 0 1 1 1 0 هافبک 6.9
میخالیس باکاکیس 4 3 3 0 0 مدافع 6.6
ایزیکل پونسه 1 1 2 2 0 مهاجم 6.3
اورش سوسیچ 6 1 2 2 1 مدافع 6.3
آلف 1 1 2 2 0 هافبک 6.1
لوکاس بویه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
رودریگو گالو 0 1 0 0 0 مدافع 6.4
اریک موران 0 0 0 1 0 هافبک 6.1
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مانوئل نویر 22 (20) 90% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 7
داوید آلابا 75 (69) 92% 1 2 6 (4) 0 مدافع 7.2
ژروم بواتنگ 87 (77) 89% 0 0 24 (17) 0 مدافع 7.3
یاشوا کیمیش 74 (67) 90% 5 14 3 (2) 0 هافبک 7.5
سرژ گنابری 31 (23) 74% 1 2 0 (0) 0 هافبک 7.1
روبرت لواندوفسکی 17 (10) 58% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 8.7
فرانک ریبری 37 (35) 94% 0 2 5 (5) 0 مهاجم 6.9
متس هوملس 85 (73) 86% 0 0 10 (7) 0 مدافع 7.7
توماس مولر 45 (34) 75% 2 5 2 (1) 1 مهاجم 7.1
خاوی مارتینز 58 (50) 86% 1 0 6 (3) 1 مدافع 8.5
لئون گورتزکا 51 (46) 90% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.3
رناتو سانچز 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
رافینیا 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.3
ساندرو واگنر 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
واسیلیوس بارکاس 37 (16) 43% 0 0 28 (7) 0 دروازه‌بان 7.3
نیکلاس هولت 29 (19) 65% 0 2 1 (1) 0 مدافع 6.7
واسیلیس لامبروپولوس 38 (31) 81% 0 0 12 (6) 0 مدافع 6.3
دمیترو چیگرینسکی 32 (28) 87% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.6
آندره سیمویس 57 (52) 91% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.8
کونستانتینوس گالانوپولوس 17 (16) 94% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6
پتروس مانتالوس 32 (27) 84% 3 4 1 (0) 1 هافبک 6.9
میخالیس باکاکیس 29 (23) 79% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.6
ایزیکل پونسه 15 (12) 80% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.3
اورش سوسیچ 38 (35) 92% 0 0 8 (7) 0 مدافع 6.3
آلف 27 (20) 74% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.1
لوکاس بویه 5 (1) 20% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.4
رودریگو گالو 7 (6) 85% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.4
اریک موران 9 (7) 77% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.1
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها