فوتبــال 11

یکشنبه، 03 اسفند 1393 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 0 0 (0) 55 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 (0) 70 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Andreas Lambertz 0 (0) 0 0 0 (0) 20 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 (0) 35 مهاجم 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 0 0 (0) 11 مهاجم 0
Patrick Rakovsky 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Even Hovland 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
نیکلاس اشتارک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 (0) 88 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 (0) 2 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Andreas Lambertz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Rakovsky 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Even Hovland 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
نیکلاس اشتارک 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 0 0 0 0 مدافع 0
جاناتان تاه 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 0 0 0 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 0 0 0 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 0 0 0 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Andreas Lambertz 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Erwin Hoffer 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Rakovsky 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 0 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Even Hovland 0 0 0 0 0 مدافع 0
خاویر پینولا 0 0 0 0 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 0 0 0 0 هافبک 0
نیکلاس اشتارک 0 0 0 0 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اولیور فینک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Andreas Lambertz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Patrick Rakovsky 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Even Hovland 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
نیکلاس اشتارک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11