فوتبــال 11

دوشنبه، 24 شهریور 1393 ساعت ۲۲:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Raphael Schäfer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Jurgen Mossmer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Daniel Candeias 0 (0) 0 0 0 (0) 83 مهاجم 0
Robert Koch 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Timo Gebhart 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 (0) 7 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christian Gartner 0 (0) 0 0 0 (0) 83 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مهاجم 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 0 0 (0) 31 مدافع 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مدافع 0
Tugrul Erat 0 (0) 0 0 0 (0) 7 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Raphael Schäfer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Jurgen Mossmer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Daniel Candeias 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Robert Koch 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Timo Gebhart 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Christian Gartner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tugrul Erat 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Raphael Schäfer 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 0 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 0 0 0 0 هافبک 0
خاویر پینولا 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Jurgen Mossmer 0 0 0 0 0 مدافع 0
Daniel Candeias 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Robert Koch 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 0 0 0 0 هافبک 0
Timo Gebhart 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cristian Ramírez 0 0 0 0 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 0 0 0 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 0 0 0 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 0 0 0 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Gartner 0 0 0 0 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 0 0 0 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Erwin Hoffer 0 0 0 0 0 مهاجم 0
جاناتان تاه 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christopher Avevor 0 0 0 0 0 مدافع 0
Tugrul Erat 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Raphael Schäfer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ondřej Čelůstka 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
اوندری پتراک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خاویر پینولا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Jurgen Mossmer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Daniel Candeias 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Robert Koch 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Timo Gebhart 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jakub Sylvestr 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cristian Ramírez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Peniel Mlapa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Bruno Soares 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آدام بودزک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sergio Pinto 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Gartner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Michael Liendl 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
چارلیسون بنشوپ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Erwin Hoffer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
جاناتان تاه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Tugrul Erat 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11