فوتبــال 11

دوشنبه، 03 اسفند 1394 ساعت ۲۲:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Charis Mavrias 0 (0) 0 0 0 (0) 67 مدافع 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 (0) 84 هافبک 0
Nikola Djurdjic 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مدافع 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 23 مهاجم 0
Raphael Schäfer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 0 0 (0) 76 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Charis Mavrias 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Nikola Djurdjic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Raphael Schäfer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 0 0 0 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 0 0 0 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christopher Avevor 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 0 0 0 0 مدافع 0
Charis Mavrias 0 0 0 0 0 مدافع 0
کریم دریمبای 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sercan Sararer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Nikola Djurdjic 0 0 0 0 0 هافبک 0
Christian Strohdiek 0 0 0 0 0 مدافع 0
ایلاس بیبو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Raphael Schäfer 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 0 0 0 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 0 0 0 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 0 0 0 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Alexander Madlung 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christopher Avevor 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Charis Mavrias 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Nikola Djurdjic 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Raphael Schäfer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
پاتریک اراس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11