فوتبــال 11

یکشنبه، 08 شهریور 1394 ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Even Hovland 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مدافع 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 (0) 33 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 (0) 31 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Julian Koch 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 (0) 72 هافبک 0
Mathis Bolly 0 (0) 0 0 0 (0) 41 مهاجم 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 (0) 18 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 (0) 14 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 (0) 49 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Even Hovland 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Jan Polak 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Julian Koch 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mathis Bolly 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 0 0 0 0 مدافع 0
Even Hovland 0 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 0 0 0 0 مدافع 0
تیم لایبولد 0 0 0 0 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jan Polak 0 0 0 0 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 0 0 0 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dave Bulthuis 0 0 0 0 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 0 0 0 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 0 0 0 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 0 0 0 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Julian Koch 0 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mathis Bolly 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sercan Sararer 0 0 0 0 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mike van Duinen 0 0 0 0 0 مهاجم 0
کریم دریمبای 0 0 0 0 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Even Hovland 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
تیم لایبولد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
کوین مووالد 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jan Polak 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
روریک گیسلاسون 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سباستین کرک 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Danny Blum 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
الساندرو شوپف 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Julian Schauerte 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Karim Haggui 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Strohdiek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Julian Koch 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mathis Bolly 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sercan Sararer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Didier Ya Konan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mike van Duinen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
کریم دریمبای 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
یوئل پوهیان‌پالو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
ایلاس بیبو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11