فوتبــال 11

جمعه، 09 آذر 1397 ساعت ۱۵:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
مجتبی بیژن 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
سیدمحمد حسینی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
حسین دوستدار 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
حکیم نصاری 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
اکبر آفاقی 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
اسماعیل شریفات 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
پیمان میری 0 (0) 0 0 0 (0) 63 هافبک 0
وحید شیخ‌ویسی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
سجاد مشکل‌پور 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
حجت حق‌وردی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
علی حمودی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
ابوالفضل ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 (0) 52 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
مهدی مومنی 0 (0) 0 0 0 (0) 59 مهاجم 0
فراز امامعلی 0 (0) 0 0 0 (0) 65 مهاجم 0
عیسی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجتبی بیژن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیدمحمد حسینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
حسین دوستدار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
حکیم نصاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
اکبر آفاقی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل شریفات 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
پیمان میری 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
وحید شیخ‌ویسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سجاد مشکل‌پور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حجت حق‌وردی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
علی حمودی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ابوالفضل ابراهیمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی مومنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
فراز امامعلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
عیسی آل‌کثیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
حبیب فرعباسی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
مجتبی بیژن 0 0 0 0 0 مدافع 0
موسی کولیبالی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیدمحمد حسینی 0 0 0 0 0 مدافع 0
صادق بابا احمدی 0 0 0 0 0 هافبک 0
حسین دوستدار 0 0 0 0 0 مهاجم 0
حکیم نصاری 0 0 0 0 0 هافبک 0
اکبر آفاقی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اسماعیل شریفات 0 0 0 0 0 مهاجم 0
پیمان میری 0 0 0 0 0 هافبک 0
وحید شیخ‌ویسی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
سجاد مشکل‌پور 0 0 0 0 0 مدافع 0
حجت حق‌وردی 0 0 0 0 0 مدافع 0
علی حمودی 0 0 0 0 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 0 0 0 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 0 0 0 0 هافبک 0
ابوالفضل ابراهیمی 0 0 0 0 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 0 0 0 0 هافبک 0
مهدی مومنی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
فراز امامعلی 0 0 0 0 0 مهاجم 0
عیسی آل‌کثیر 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
حبیب فرعباسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
مجتبی بیژن 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
موسی کولیبالی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علیرضا علی‌زاده 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیدمحمد حسینی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
صادق بابا احمدی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
حسین دوستدار 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
حکیم نصاری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
اکبر آفاقی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اسماعیل شریفات 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پیمان میری 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
وحید شیخ‌ویسی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
سجاد مشکل‌پور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
حجت حق‌وردی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
علی حمودی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آرمان قاسمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
مگنو باتیستا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
ابوالفضل ابراهیمی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سامان نریمان جهان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
مهدی مومنی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
فراز امامعلی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
عیسی آل‌کثیر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11