یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
2 - 0
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.9
الکساندر کلاروف 0 (0) 0 47 6 (4) 90 مدافع 7.1
فدریکو فازیو 0 (0) 1 38 6 (3) 90 مدافع 7
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 23 3 (1) 90 مدافع 6.6
الساندرو فلورنزی 4 (1) 3 36 11 (5) 90 هافبک 7.5
استفان الشعراوی 4 (1) 0 36 4 (2) 90 مهاجم 7.5
لورنزو پلگرینی 2 (0) 1 22 6 (2) 67 هافبک 6.7
نیکولا زانیولو 0 (0) 1 33 9 (3) 90 هافبک 6.6
ادین ژکو 2 (1) 1 22 11 (8) 90 مهاجم 8.2
استیون انزونزی 0 (0) 5 47 10 (8) 90 هافبک 7.9
جاستین کلایورت 1 (0) 2 17 13 (4) 78 مهاجم 6.6
برایان کریستانته 0 (0) 0 8 0 (0) 23 هافبک 6.4
چنگیز اوندر 0 (0) 0 8 1 (0) 12 هافبک 6.9
وویژیک شزنی 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6
لئوناردو اسپیناتزولا 1 (0) 3 35 8 (7) 90 هافبک 6.7
جورجو کیه‌لینی 0 (0) 2 112 7 (5) 90 مدافع 6.9
بلیز ماتویدی 0 (0) 4 52 9 (6) 84 هافبک 6.7
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 99 4 (0) 71 هافبک 6.8
خوان کوادرادو 1 (1) 0 41 9 (4) 90 هافبک 6.2
کریستیانو رونالدو 1 (0) 1 49 9 (5) 90 مهاجم 6.9
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 1 55 6 (2) 85 مدافع 6.4
مارتین کاسرس 0 (0) 0 73 6 (4) 90 مدافع 6.4
امره جان 1 (1) 1 50 8 (1) 90 هافبک 6.4
پائولو دیبالا 3 (2) 2 48 9 (3) 90 مهاجم 6.4
ژوآئو کانسلو 0 (0) 0 5 1 (0) 9 مدافع 6
الکس ساندرو 0 (0) 0 3 1 (1) 10 مدافع 6.2
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 17 3 (2) 19 هافبک 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.9
الکساندر کلاروف 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.1
فدریکو فازیو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
الساندرو فلورنزی 4 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.5
استفان الشعراوی 4 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.5
لورنزو پلگرینی 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
نیکولا زانیولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
ادین ژکو 2 (1) 0 (0) 1 1 0 1 مهاجم 8.2
استیون انزونزی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.9
جاستین کلایورت 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
برایان کریستانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
چنگیز اوندر 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.9
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6
لئوناردو اسپیناتزولا 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.7
جورجو کیه‌لینی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
بلیز ماتویدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
میرالم پیانیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
خوان کوادرادو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.2
کریستیانو رونالدو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
مارتین کاسرس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
امره جان 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
پائولو دیبالا 3 (2) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
ژوآئو کانسلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
الکس ساندرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
رودریگو بنتانکور 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آنتونیو میرانته 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.9
الکساندر کلاروف 2 1 0 1 0 مدافع 7.1
فدریکو فازیو 4 1 1 1 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 1 0 1 0 0 مدافع 6.6
الساندرو فلورنزی 1 2 3 1 0 هافبک 7.5
استفان الشعراوی 0 3 0 0 0 مهاجم 7.5
لورنزو پلگرینی 0 0 1 0 0 هافبک 6.7
نیکولا زانیولو 0 1 1 2 0 هافبک 6.6
ادین ژکو 1 0 1 0 0 مهاجم 8.2
استیون انزونزی 0 2 5 1 0 هافبک 7.9
جاستین کلایورت 0 1 2 2 0 مهاجم 6.6
برایان کریستانته 1 0 0 0 0 هافبک 6.4
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 هافبک 6.9
وویژیک شزنی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6
لئوناردو اسپیناتزولا 1 1 3 0 0 هافبک 6.7
جورجو کیه‌لینی 6 0 2 0 0 مدافع 6.9
بلیز ماتویدی 1 0 4 1 0 هافبک 6.7
میرالم پیانیچ 0 1 0 1 0 هافبک 6.8
خوان کوادرادو 0 1 0 1 0 هافبک 6.2
کریستیانو رونالدو 0 2 1 0 0 مهاجم 6.9
ماتیا دی‌شیلیو 2 1 1 0 0 مدافع 6.4
مارتین کاسرس 3 1 0 1 0 مدافع 6.4
امره جان 0 2 1 1 0 هافبک 6.4
پائولو دیبالا 0 0 2 1 0 مهاجم 6.4
ژوآئو کانسلو 0 0 0 1 0 مدافع 6
الکس ساندرو 0 1 0 0 0 مدافع 6.2
رودریگو بنتانکور 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آنتونیو میرانته 24 (15) 62% 0 0 19 (10) 0 دروازه‌بان 7.9
الکساندر کلاروف 47 (35) 74% 0 4 7 (1) 0 مدافع 7.1
فدریکو فازیو 38 (35) 92% 0 0 3 (1) 0 مدافع 7
کوستاس مانولاس 23 (20) 87% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.6
الساندرو فلورنزی 36 (21) 58% 0 4 6 (1) 0 هافبک 7.5
استفان الشعراوی 36 (29) 80% 2 1 1 (0) 1 مهاجم 7.5
لورنزو پلگرینی 22 (16) 72% 0 5 4 (3) 0 هافبک 6.7
نیکولا زانیولو 33 (29) 87% 1 2 1 (0) 0 هافبک 6.6
ادین ژکو 22 (11) 50% 3 0 3 (2) 1 مهاجم 8.2
استیون انزونزی 47 (43) 91% 1 0 6 (6) 0 هافبک 7.9
جاستین کلایورت 17 (13) 76% 2 4 1 (1) 0 مهاجم 6.6
برایان کریستانته 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
چنگیز اوندر 8 (4) 50% 1 1 0 (0) 1 هافبک 6.9
وویژیک شزنی 26 (22) 84% 0 0 10 (6) 0 دروازه‌بان 6
لئوناردو اسپیناتزولا 35 (29) 82% 0 2 2 (1) 0 هافبک 6.7
جورجو کیه‌لینی 112 (96) 86% 0 0 11 (6) 0 مدافع 6.9
بلیز ماتویدی 52 (46) 88% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.7
میرالم پیانیچ 99 (87) 88% 1 2 13 (8) 0 هافبک 6.8
خوان کوادرادو 41 (38) 92% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.2
کریستیانو رونالدو 49 (41) 83% 2 0 2 (1) 1 مهاجم 6.9
ماتیا دی‌شیلیو 55 (49) 89% 1 0 8 (4) 0 مدافع 6.4
مارتین کاسرس 73 (68) 93% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.4
امره جان 50 (46) 92% 1 0 2 (1) 1 هافبک 6.4
پائولو دیبالا 48 (44) 91% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 6.4
ژوآئو کانسلو 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6
الکس ساندرو 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.2
رودریگو بنتانکور 17 (13) 76% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها