فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Emiliano Viviano 0 (0) 0 43 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.11
فرانچسکو ویکاری 0 (0) 1 29 5 (3) 90 مدافع 6.36
مانوئل لاتزاری 1 (0) 0 30 8 (6) 90 هافبک 7.29
الساندرو مورجا 0 (0) 2 34 6 (4) 90 هافبک 6.84
سیمونه میسیرولی 0 (0) 0 8 0 (0) 31 هافبک 6.65
محمد فارس 0 (0) 5 24 12 (7) 90 هافبک 6.68
آندره‌آ پتانیا 3 (3) 1 24 9 (5) 90 مهاجم 7.46
سرجیو فلوکاری 3 (1) 0 22 8 (5) 90 مهاجم 6.81
تیاگو چیونک 0 (0) 1 56 12 (3) 89 مدافع 6.44
کوین بونیفاتزی 1 (0) 0 24 4 (2) 90 مدافع 6.49
ماتیا والوتی 1 (0) 2 17 13 (8) 73 هافبک 6.37
مارکو یانکوویچ 1 (1) 1 3 2 (2) 1 مهاجم 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 1 (0) 1 35 2 (2) 59 هافبک 6.64
میرکو آنتنوچی 2 (1) 0 8 1 (0) 17 مهاجم 6.48
الکس مرت 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.39
کالیدو کولیبالی 1 (0) 2 50 5 (3) 90 مدافع 6.49
خوزه کایخون 4 (1) 0 62 8 (4) 89 هافبک 7.83
آلان 3 (1) 1 70 9 (3) 90 هافبک 8.03
پیوتر زیلینسکی 2 (0) 2 45 3 (2) 84 هافبک 7.02
کوین مالکوی 1 (1) 2 40 15 (9) 90 مدافع 7.34
فابیان رویز 3 (1) 0 91 6 (3) 90 هافبک 6.81
سباستیانو لوپرتو 0 (0) 0 42 8 (1) 90 مدافع 5.58
ماریو روی 4 (1) 0 60 3 (2) 90 مدافع 7.4
آرکادیوش میلیک 5 (2) 0 27 10 (3) 90 مهاجم 6.99
Amin Younes 2 (0) 2 27 14 (5) 66 مهاجم 6.59
فوزی غلام 0 (0) 0 5 0 (0) 11 مدافع 6.31
Gianluca Gaetano 0 (0) 0 1 0 (0) 1 هافبک 0
سیمونه وردی 0 (0) 0 16 1 (0) 24 مهاجم 6.17
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Emiliano Viviano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
فرانچسکو ویکاری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
مانوئل لاتزاری 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.29
الساندرو مورجا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.84
سیمونه میسیرولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.65
محمد فارس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.68
آندره‌آ پتانیا 3 (3) 2 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.46
سرجیو فلوکاری 3 (1) 3 (1) 0 0 1 1 مهاجم 6.81
تیاگو چیونک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.44
کوین بونیفاتزی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
ماتیا والوتی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.37
مارکو یانکوویچ 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.64
میرکو آنتنوچی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
الکس مرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.39
کالیدو کولیبالی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
خوزه کایخون 4 (1) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.83
آلان 3 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 8.03
پیوتر زیلینسکی 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.02
کوین مالکوی 1 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.34
فابیان رویز 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.81
سباستیانو لوپرتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.58
ماریو روی 4 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.4
آرکادیوش میلیک 5 (2) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.99
Amin Younes 2 (0) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 6.59
فوزی غلام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
Gianluca Gaetano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سیمونه وردی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Emiliano Viviano 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
فرانچسکو ویکاری 3 1 1 0 0 مدافع 6.36
مانوئل لاتزاری 0 0 0 2 0 هافبک 7.29
الساندرو مورجا 3 0 2 0 0 هافبک 6.84
سیمونه میسیرولی 1 2 0 0 0 هافبک 6.65
محمد فارس 1 3 5 1 0 هافبک 6.68
آندره‌آ پتانیا 0 0 1 0 0 مهاجم 7.46
سرجیو فلوکاری 0 0 0 1 0 مهاجم 6.81
تیاگو چیونک 6 3 1 4 0 مدافع 6.44
کوین بونیفاتزی 2 2 0 0 0 مدافع 6.49
ماتیا والوتی 1 0 2 2 0 هافبک 6.37
مارکو یانکوویچ 0 0 1 0 0 مهاجم 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 1 1 1 0 0 هافبک 6.64
میرکو آنتنوچی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.48
الکس مرت 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.39
کالیدو کولیبالی 2 0 2 1 0 مدافع 6.49
خوزه کایخون 0 0 0 2 0 هافبک 7.83
آلان 1 3 1 2 0 هافبک 8.03
پیوتر زیلینسکی 0 0 2 0 0 هافبک 7.02
کوین مالکوی 4 3 2 1 0 مدافع 7.34
فابیان رویز 0 0 0 1 0 هافبک 6.81
سباستیانو لوپرتو 1 0 0 3 1 مدافع 5.58
ماریو روی 2 1 0 1 0 مدافع 7.4
آرکادیوش میلیک 0 0 0 2 0 مهاجم 6.99
Amin Younes 0 0 2 7 0 مهاجم 6.59
فوزی غلام 0 0 0 0 0 مدافع 6.31
Gianluca Gaetano 0 0 0 0 0 هافبک 0
سیمونه وردی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.17
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Emiliano Viviano 43 (32) 74% 1 0 29 (18) 0 دروازه‌بان 7.11
فرانچسکو ویکاری 29 (25) 86% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.36
مانوئل لاتزاری 30 (24) 80% 4 10 2 (1) 0 هافبک 7.29
الساندرو مورجا 34 (28) 82% 2 3 1 (0) 0 هافبک 6.84
سیمونه میسیرولی 8 (7) 87% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.65
محمد فارس 24 (15) 62% 0 3 4 (2) 0 هافبک 6.68
آندره‌آ پتانیا 24 (20) 83% 2 2 3 (2) 1 مهاجم 7.46
سرجیو فلوکاری 22 (17) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.81
تیاگو چیونک 56 (51) 91% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.44
کوین بونیفاتزی 24 (24) 100% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.49
ماتیا والوتی 17 (13) 76% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.37
مارکو یانکوویچ 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
پاسکوئاله اسکیاتارلا 35 (32) 91% 0 1 3 (2) 0 هافبک 6.64
میرکو آنتنوچی 8 (7) 87% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
الکس مرت 31 (24) 77% 0 0 11 (4) 0 دروازه‌بان 7.39
کالیدو کولیبالی 50 (44) 88% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.49
خوزه کایخون 62 (54) 87% 5 14 2 (2) 0 هافبک 7.83
آلان 70 (62) 89% 4 1 4 (2) 1 هافبک 8.03
پیوتر زیلینسکی 45 (41) 91% 4 0 2 (1) 1 هافبک 7.02
کوین مالکوی 40 (37) 92% 0 6 1 (1) 0 مدافع 7.34
فابیان رویز 91 (86) 94% 2 0 6 (4) 0 هافبک 6.81
سباستیانو لوپرتو 42 (37) 88% 0 0 4 (1) 0 مدافع 5.58
ماریو روی 60 (47) 78% 1 1 11 (5) 0 مدافع 7.4
آرکادیوش میلیک 27 (24) 88% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.99
Amin Younes 27 (25) 92% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.59
فوزی غلام 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.31
Gianluca Gaetano 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
سیمونه وردی 16 (13) 81% 0 1 2 (0) 0 مهاجم 6.17
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11