دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
4 - 1
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.1
ابراهیما امبایه 0 (0) 4 55 8 (7) 90 مدافع 7.4
دنیلو 0 (0) 0 57 10 (7) 86 مدافع 7.1
لیانکو 2 (1) 2 63 10 (9) 90 مدافع 8.3
بلریم ژمایلی 2 (0) 0 52 7 (5) 90 هافبک 7.5
اریک پولگار 3 (1) 4 78 9 (7) 90 هافبک 8.3
روبرتو سوریانو 1 (0) 1 28 8 (4) 75 هافبک 7
ریکاردو اورسولینی 3 (2) 1 46 8 (5) 90 مهاجم 8.5
رودریگو پالاسیو 1 (1) 0 36 7 (3) 90 مهاجم 7.2
لادیسلاو کریچی 2 (2) 0 56 7 (2) 90 هافبک 6.7
ماتیا دسترو 2 (2) 0 4 8 (4) 66 مهاجم 6.6
ماتیاس سوانبرگ 0 (0) 0 8 4 (1) 15 هافبک 6.2
Gabriele Corbo 0 (0) 0 5 0 (0) 4 مدافع 0
فدریکو سانتاندر 2 (1) 0 12 2 (0) 24 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 7
الساندرو باستونی 0 (0) 0 34 7 (5) 90 مدافع 6.3
برونو آلوز 0 (0) 0 17 5 (2) 62 مدافع 5.1
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 1 21 11 (5) 90 مدافع 5.9
فدریکو دیمارکو 1 (0) 2 25 8 (4) 90 مدافع 7.3
لوکا ریگونی 0 (0) 1 18 8 (3) 90 هافبک 6.2
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 2 24 6 (2) 90 هافبک 6.2
مارچلو گاتزولا 0 (0) 1 25 8 (6) 60 مدافع 6.4
جروینیو 1 (0) 1 21 4 (1) 90 مهاجم 6.7
ماتیا اسپروکاتی 1 (0) 0 20 8 (2) 65 مهاجم 6.4
فابیو چراولو 1 (0) 0 13 14 (1) 61 مهاجم 5.9
لوکا سیلیگاردی 1 (0) 0 7 1 (0) 30 مهاجم 6.1
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 0 12 3 (2) 25 مدافع 6
روبرتو اینگلسه 1 (1) 0 8 5 (1) 29 مهاجم 6.9
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
ابراهیما امبایه 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.4
دنیلو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.1
لیانکو 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مدافع 8.3
بلریم ژمایلی 2 (0) 3 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.5
اریک پولگار 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 8.3
روبرتو سوریانو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
ریکاردو اورسولینی 3 (2) 2 (0) 1 1 0 0 مهاجم 8.5
رودریگو پالاسیو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.2
لادیسلاو کریچی 2 (2) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
ماتیا دسترو 2 (2) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.6
ماتیاس سوانبرگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Gabriele Corbo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو سانتاندر 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
الساندرو باستونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
برونو آلوز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.1
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.9
فدریکو دیمارکو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
لوکا ریگونی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
مارچلو گاتزولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
جروینیو 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.7
ماتیا اسپروکاتی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
فابیو چراولو 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.9
لوکا سیلیگاردی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6
روبرتو اینگلسه 1 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 6.9
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.1
ابراهیما امبایه 3 1 4 1 0 مدافع 7.4
دنیلو 3 2 0 0 0 مدافع 7.1
لیانکو 2 1 2 0 0 مدافع 8.3
بلریم ژمایلی 0 2 0 0 0 هافبک 7.5
اریک پولگار 0 0 4 0 0 هافبک 8.3
روبرتو سوریانو 0 0 1 2 0 هافبک 7
ریکاردو اورسولینی 0 0 1 0 0 مهاجم 8.5
رودریگو پالاسیو 0 0 0 2 0 مهاجم 7.2
لادیسلاو کریچی 0 0 0 0 0 هافبک 6.7
ماتیا دسترو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.6
ماتیاس سوانبرگ 0 0 0 1 0 هافبک 6.2
Gabriele Corbo 0 0 0 0 0 مدافع 0
فدریکو سانتاندر 0 0 0 2 0 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7
الساندرو باستونی 4 2 0 0 0 مدافع 6.3
برونو آلوز 4 1 0 3 0 مدافع 5.1
سیمونه یاکاپونی 1 2 1 3 0 مدافع 5.9
فدریکو دیمارکو 1 4 2 1 0 مدافع 7.3
لوکا ریگونی 4 2 1 4 0 هافبک 6.2
متئو اسکوتزارلا 4 2 2 2 0 هافبک 6.2
مارچلو گاتزولا 1 0 1 0 0 مدافع 6.4
جروینیو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.7
ماتیا اسپروکاتی 0 3 0 0 0 مهاجم 6.4
فابیو چراولو 2 0 0 0 0 مهاجم 5.9
لوکا سیلیگاردی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.1
فرانسیسکو سیررالتا 1 1 0 0 0 مدافع 6
روبرتو اینگلسه 0 0 0 1 0 مهاجم 6.9
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 20 (18) 90% 0 0 6 (4) 0 دروازه‌بان 6.1
ابراهیما امبایه 55 (48) 88% 0 1 2 (1) 0 مدافع 7.4
دنیلو 57 (52) 91% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.1
لیانکو 63 (52) 82% 1 0 8 (4) 1 مدافع 8.3
بلریم ژمایلی 52 (46) 88% 2 0 1 (1) 0 هافبک 7.5
اریک پولگار 78 (69) 89% 4 5 7 (6) 0 هافبک 8.3
روبرتو سوریانو 28 (25) 89% 1 1 1 (0) 1 هافبک 7
ریکاردو اورسولینی 46 (35) 76% 1 10 5 (2) 1 مهاجم 8.5
رودریگو پالاسیو 36 (29) 80% 4 8 0 (0) 0 مهاجم 7.2
لادیسلاو کریچی 56 (50) 89% 1 3 0 (0) 0 هافبک 6.7
ماتیا دسترو 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.6
ماتیاس سوانبرگ 8 (8) 100% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.2
Gabriele Corbo 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
فدریکو سانتاندر 12 (10) 83% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 28 (17) 60% 0 0 19 (8) 0 دروازه‌بان 7
الساندرو باستونی 34 (27) 79% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.3
برونو آلوز 17 (11) 64% 0 0 6 (2) 0 مدافع 5.1
سیمونه یاکاپونی 21 (13) 61% 0 0 5 (2) 0 مدافع 5.9
فدریکو دیمارکو 25 (23) 92% 1 1 3 (2) 0 مدافع 7.3
لوکا ریگونی 18 (16) 88% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.2
متئو اسکوتزارلا 24 (16) 66% 0 2 3 (1) 0 هافبک 6.2
مارچلو گاتزولا 25 (12) 48% 0 2 3 (2) 0 مدافع 6.4
جروینیو 21 (19) 90% 2 0 2 (1) 1 مهاجم 6.7
ماتیا اسپروکاتی 20 (12) 60% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.4
فابیو چراولو 13 (10) 76% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 5.9
لوکا سیلیگاردی 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.1
فرانسیسکو سیررالتا 12 (11) 91% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6
روبرتو اینگلسه 8 (7) 87% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.9
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها