فوتبــال 11

دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 13 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.69
کوادوو آساموا 0 (0) 3 73 12 (9) 90 هافبک 7.31
میراندا 1 (1) 1 87 10 (7) 90 مدافع 7.36
میلان اشکرینیار 2 (0) 1 84 12 (6) 90 مدافع 7.02
سدریک سوارس 2 (1) 1 62 6 (5) 90 مدافع 7.41
بورخا والرو 0 (0) 0 87 5 (3) 90 هافبک 6.96
ایوان پریشیچ 7 (3) 2 40 14 (8) 90 مهاجم 8.39
راجا ناینگولان 2 (0) 1 43 7 (3) 90 هافبک 6.89
متئو پولیتانو 3 (3) 0 28 4 (3) 62 مهاجم 8.18
مائورو ایکاردی 3 (0) 0 15 5 (2) 79 مهاجم 6.28
ماتیاس وسینو 0 (0) 1 44 13 (9) 65 هافبک 6.9
روبرتو گالیاردینی 3 (1) 0 29 4 (2) 25 هافبک 6.61
آنتونیو کاندروا 1 (1) 0 19 2 (2) 28 مهاجم 7.83
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 2 3 (2) 11 مهاجم 6.38
Adrian Šemper 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 8.03
بوشتیان سزار 0 (0) 1 20 5 (2) 90 مدافع 6.09
نیکولا ریگونی 0 (0) 1 17 8 (3) 76 هافبک 5.32
پرپاریم هتمای 0 (0) 1 25 14 (5) 90 هافبک 6.64
فابیو دپائولی 0 (0) 1 22 5 (1) 90 هافبک 6.46
امانوئل وینیاتو 1 (0) 1 23 6 (2) 80 هافبک 6.22
ریکاردو مگیورینی 1 (0) 0 13 13 (5) 90 مهاجم 6.32
نناد تامویچ 0 (0) 1 30 8 (3) 78 مدافع 6.49
مهدی لریس 1 (0) 2 32 14 (6) 90 مهاجم 6.27
ماتیا بانی 0 (0) 1 32 5 (3) 90 مدافع 7.05
Sergej Grubac 0 (0) 1 4 8 (2) 51 مهاجم 6.14
سرجیو پلیسیر 0 (0) 0 3 0 (0) 10 مهاجم 6.13
پاوئو یاروشنسکی 0 (0) 0 0 1 (1) 12 مدافع 6.12
سوفیان کیینه 2 (0) 1 10 10 (3) 39 هافبک 6.11
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
کوادوو آساموا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.31
میراندا 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.36
میلان اشکرینیار 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.02
سدریک سوارس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.41
بورخا والرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.96
ایوان پریشیچ 7 (3) 3 (1) 1 0 0 1 مهاجم 8.39
راجا ناینگولان 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.89
متئو پولیتانو 3 (3) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 8.18
مائورو ایکاردی 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.28
ماتیاس وسینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
روبرتو گالیاردینی 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
آنتونیو کاندروا 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.83
لوتارو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
Adrian Šemper 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.03
بوشتیان سزار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
نیکولا ریگونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.32
پرپاریم هتمای 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.64
فابیو دپائولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.46
امانوئل وینیاتو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
ریکاردو مگیورینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
نناد تامویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
مهدی لریس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
ماتیا بانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
Sergej Grubac 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.14
سرجیو پلیسیر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
پاوئو یاروشنسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
سوفیان کیینه 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.11
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.69
کوادوو آساموا 0 0 3 0 0 هافبک 7.31
میراندا 5 1 1 0 0 مدافع 7.36
میلان اشکرینیار 1 0 1 1 0 مدافع 7.02
سدریک سوارس 0 1 1 0 0 مدافع 7.41
بورخا والرو 0 3 0 2 0 هافبک 6.96
ایوان پریشیچ 0 0 2 2 0 مهاجم 8.39
راجا ناینگولان 0 0 1 0 0 هافبک 6.89
متئو پولیتانو 0 0 0 0 0 مهاجم 8.18
مائورو ایکاردی 1 0 0 0 0 مهاجم 6.28
ماتیاس وسینو 1 0 1 2 0 هافبک 6.9
روبرتو گالیاردینی 0 0 0 2 0 هافبک 6.61
آنتونیو کاندروا 0 1 0 0 0 مهاجم 7.83
لوتارو مارتینز 0 0 0 1 0 مهاجم 6.38
Adrian Šemper 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 8.03
بوشتیان سزار 7 0 1 1 0 مدافع 6.09
نیکولا ریگونی 1 0 1 2 0 هافبک 5.32
پرپاریم هتمای 3 4 1 6 0 هافبک 6.64
فابیو دپائولی 2 0 1 0 0 هافبک 6.46
امانوئل وینیاتو 0 1 1 1 0 هافبک 6.22
ریکاردو مگیورینی 2 0 0 2 0 مهاجم 6.32
نناد تامویچ 3 3 1 1 0 مدافع 6.49
مهدی لریس 0 2 2 1 0 مهاجم 6.27
ماتیا بانی 8 1 1 1 0 مدافع 7.05
Sergej Grubac 0 0 1 1 0 مهاجم 6.14
سرجیو پلیسیر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.13
پاوئو یاروشنسکی 1 0 0 0 0 مدافع 6.12
سوفیان کیینه 0 0 1 2 0 هافبک 6.11
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سمیر هندانوویچ 13 (13) 100% 0 0 1 (1) 0 دروازه‌بان 6.69
کوادوو آساموا 73 (66) 90% 2 2 3 (2) 0 هافبک 7.31
میراندا 87 (74) 85% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7.36
میلان اشکرینیار 84 (80) 95% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.02
سدریک سوارس 62 (59) 95% 1 10 2 (2) 0 مدافع 7.41
بورخا والرو 87 (81) 93% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.96
ایوان پریشیچ 40 (30) 75% 2 11 2 (2) 0 مهاجم 8.39
راجا ناینگولان 43 (35) 81% 4 2 4 (2) 0 هافبک 6.89
متئو پولیتانو 28 (22) 78% 2 7 2 (2) 0 مهاجم 8.18
مائورو ایکاردی 15 (10) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.28
ماتیاس وسینو 44 (36) 81% 0 3 0 (0) 0 هافبک 6.9
روبرتو گالیاردینی 29 (27) 93% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.61
آنتونیو کاندروا 19 (17) 89% 6 7 1 (1) 1 مهاجم 7.83
لوتارو مارتینز 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.38
Adrian Šemper 26 (14) 53% 0 0 21 (9) 0 دروازه‌بان 8.03
بوشتیان سزار 20 (15) 75% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.09
نیکولا ریگونی 17 (11) 64% 0 1 3 (1) 0 هافبک 5.32
پرپاریم هتمای 25 (19) 76% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.64
فابیو دپائولی 22 (17) 77% 2 3 2 (1) 0 هافبک 6.46
امانوئل وینیاتو 23 (18) 78% 0 1 2 (1) 0 هافبک 6.22
ریکاردو مگیورینی 13 (6) 46% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.32
نناد تامویچ 30 (25) 83% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.49
مهدی لریس 32 (25) 78% 0 0 3 (1) 0 مهاجم 6.27
ماتیا بانی 32 (24) 75% 0 0 4 (1) 0 مدافع 7.05
Sergej Grubac 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.14
سرجیو پلیسیر 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.13
پاوئو یاروشنسکی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.12
سوفیان کیینه 10 (9) 90% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.11
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11