فوتبــال 11

شنبه، 07 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 17 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.21
میتچل دایکس 0 (0) 2 48 9 (7) 90 مدافع 7.01
دنیلو 0 (0) 2 28 8 (7) 90 مدافع 6.85
لیانکو 1 (0) 3 30 8 (3) 90 مدافع 7.05
ابراهیما امبایه 3 (0) 0 36 8 (4) 90 مدافع 6.42
بلریم ژمایلی 4 (0) 2 50 9 (5) 90 هافبک 6.95
اریک پولگار 4 (1) 4 58 15 (10) 79 هافبک 7.59
نیکولا سانسونه 4 (4) 6 33 13 (10) 90 هافبک 9.43
روبرتو سوریانو 2 (1) 2 41 12 (5) 89 هافبک 7.82
ریکاردو اورسولینی 5 (1) 1 32 14 (6) 90 هافبک 7.85
رودریگو پالاسیو 1 (0) 0 24 4 (1) 73 مهاجم 6.34
لادیسلاو کریچی 0 (0) 0 1 1 (0) 1 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 3 3 6 (4) 11 هافبک 6.57
فدریکو سانتاندر 0 (0) 1 8 6 (3) 17 مهاجم 6.64
بارتومی دراگوفسکی 0 (0) 0 33 2 (1) 90 دروازه‌بان 6.44
دیمیتریس نیکولائو 0 (0) 1 39 4 (1) 90 مدافع 6.1
فردریک وسلی 0 (0) 3 37 8 (4) 90 مدافع 6.29
حامد جونیور ترائوره 0 (0) 2 44 16 (3) 90 هافبک 5.74
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 3 52 11 (8) 90 هافبک 7.05
جووانی دی‌لورنزو 0 (0) 1 29 7 (3) 90 مدافع 6.39
راده کرونیچ 1 (1) 1 42 22 (8) 90 هافبک 6.64
فرانچسکو کاپوتو 2 (1) 0 14 8 (2) 90 مهاجم 6.17
Jacob Rasmussen 0 (0) 4 41 11 (8) 86 مدافع 7.32
دیگو فاریاس 0 (0) 1 13 8 (4) 67 مهاجم 6.49
Marko Pajač 2 (1) 0 35 7 (2) 82 هافبک 7.05
مانوئل پاسکوال 0 (0) 0 5 0 (0) 8 مدافع 5.99
افریه آکواه 0 (0) 1 8 4 (3) 23 هافبک 6.3
Levan Mchedlidze 1 (0) 0 0 5 (1) 11 مهاجم 6.05
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.21
میتچل دایکس 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.01
دنیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.85
لیانکو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
ابراهیما امبایه 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
بلریم ژمایلی 4 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.95
اریک پولگار 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.59
نیکولا سانسونه 4 (4) 4 (2) 1 1 0 0 هافبک 9.43
روبرتو سوریانو 2 (1) 2 (1) 1 1 0 0 هافبک 7.82
ریکاردو اورسولینی 5 (1) 5 (3) 1 0 0 0 هافبک 7.85
رودریگو پالاسیو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.34
لادیسلاو کریچی 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
فدریکو سانتاندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.64
بارتومی دراگوفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
دیمیتریس نیکولائو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
فردریک وسلی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
حامد جونیور ترائوره 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.74
اسماعیل بن‌ناصر 0 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.05
جووانی دی‌لورنزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
راده کرونیچ 1 (1) 7 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.64
فرانچسکو کاپوتو 2 (1) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
Jacob Rasmussen 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.32
دیگو فاریاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
Marko Pajač 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.05
مانوئل پاسکوال 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.99
افریه آکواه 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.3
Levan Mchedlidze 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.05
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.21
میتچل دایکس 2 1 2 0 0 مدافع 7.01
دنیلو 4 2 2 1 0 مدافع 6.85
لیانکو 8 1 3 2 0 مدافع 7.05
ابراهیما امبایه 0 1 0 2 0 مدافع 6.42
بلریم ژمایلی 1 0 2 1 0 هافبک 6.95
اریک پولگار 1 2 4 1 0 هافبک 7.59
نیکولا سانسونه 0 0 6 1 0 هافبک 9.43
روبرتو سوریانو 1 1 2 2 0 هافبک 7.82
ریکاردو اورسولینی 0 0 1 1 0 هافبک 7.85
رودریگو پالاسیو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.34
لادیسلاو کریچی 0 0 0 1 0 هافبک 0
آندره‌آ پولی 0 0 3 0 0 هافبک 6.57
فدریکو سانتاندر 2 0 1 1 0 مهاجم 6.64
بارتومی دراگوفسکی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.44
دیمیتریس نیکولائو 5 0 1 1 0 مدافع 6.1
فردریک وسلی 2 2 3 2 0 مدافع 6.29
حامد جونیور ترائوره 0 2 2 2 0 هافبک 5.74
اسماعیل بن‌ناصر 3 1 3 0 0 هافبک 7.05
جووانی دی‌لورنزو 1 0 1 2 0 مدافع 6.39
راده کرونیچ 4 1 1 3 0 هافبک 6.64
فرانچسکو کاپوتو 1 0 0 3 0 مهاجم 6.17
Jacob Rasmussen 7 1 4 0 0 مدافع 7.32
دیگو فاریاس 2 0 1 0 0 مهاجم 6.49
Marko Pajač 3 1 0 1 0 هافبک 7.05
مانوئل پاسکوال 0 0 0 0 0 مدافع 5.99
افریه آکواه 0 0 1 0 0 هافبک 6.3
Levan Mchedlidze 0 0 0 1 0 مهاجم 6.05
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوکاش اسکوروپسکی 17 (9) 52% 0 0 9 (1) 0 دروازه‌بان 6.21
میتچل دایکس 48 (41) 85% 0 4 5 (3) 0 مدافع 7.01
دنیلو 28 (25) 89% 0 1 3 (3) 0 مدافع 6.85
لیانکو 30 (24) 80% 1 0 4 (3) 0 مدافع 7.05
ابراهیما امبایه 36 (33) 91% 0 1 4 (3) 0 مدافع 6.42
بلریم ژمایلی 50 (46) 92% 2 0 2 (2) 0 هافبک 6.95
اریک پولگار 58 (49) 84% 4 8 7 (6) 0 هافبک 7.59
نیکولا سانسونه 33 (29) 87% 3 3 2 (1) 1 هافبک 9.43
روبرتو سوریانو 41 (36) 87% 3 1 0 (0) 0 هافبک 7.82
ریکاردو اورسولینی 32 (28) 87% 2 8 1 (0) 0 هافبک 7.85
رودریگو پالاسیو 24 (18) 75% 2 2 2 (0) 0 مهاجم 6.34
لادیسلاو کریچی 1 (1) 100% 1 0 0 (0) 1 هافبک 0
آندره‌آ پولی 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.57
فدریکو سانتاندر 8 (6) 75% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.64
بارتومی دراگوفسکی 33 (17) 51% 0 0 20 (4) 0 دروازه‌بان 6.44
دیمیتریس نیکولائو 39 (36) 92% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.1
فردریک وسلی 37 (31) 83% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.29
حامد جونیور ترائوره 44 (37) 84% 1 0 5 (3) 0 هافبک 5.74
اسماعیل بن‌ناصر 52 (44) 84% 1 1 4 (2) 0 هافبک 7.05
جووانی دی‌لورنزو 29 (26) 89% 2 2 0 (0) 0 مدافع 6.39
راده کرونیچ 42 (34) 81% 0 1 2 (0) 0 هافبک 6.64
فرانچسکو کاپوتو 14 (9) 64% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.17
Jacob Rasmussen 41 (34) 82% 1 0 5 (2) 0 مدافع 7.32
دیگو فاریاس 13 (8) 61% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.49
Marko Pajač 35 (30) 85% 0 5 2 (1) 0 هافبک 7.05
مانوئل پاسکوال 5 (4) 80% 0 6 2 (2) 0 مدافع 5.99
افریه آکواه 8 (7) 87% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.3
Levan Mchedlidze 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.05
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11