فوتبــال 11

شنبه، ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.3
الکساندر کلاروف 2 (1) 0 52 2 (0) 90 مدافع 8
فدریکو فازیو 3 (3) 1 32 10 (6) 90 مدافع 8.2
کوستاس مانولاس 1 (0) 1 22 6 (3) 90 مدافع 7.3
الساندرو فلورنزی 1 (0) 2 65 5 (3) 90 هافبک 7.3
استفان الشعراوی 4 (3) 2 29 7 (6) 74 مهاجم 7.5
استیون انزونزی 0 (0) 1 43 14 (6) 90 هافبک 6.9
لورنزو پلگرینی 2 (0) 2 48 8 (6) 90 هافبک 7.5
ادین ژکو 4 (1) 1 24 15 (12) 90 مهاجم 7.4
جاستین کلایورت 1 (0) 1 27 10 (5) 87 مهاجم 7.8
خاویر پاستوره 2 (1) 0 33 6 (2) 64 هافبک 7.7
چنگیز اوندر 0 (0) 0 7 1 (0) 16 هافبک 6.2
آنته چوریچ 0 (0) 0 0 1 (0) 3 هافبک 0
دیگو پروتی 1 (1) 1 15 3 (1) 26 مهاجم 6.5
آلسیو کرانیو 0 (0) 0 20 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.3
لوکا پلگرینی 0 (0) 2 46 5 (4) 90 مدافع 6.3
لوکا چپیتلی 2 (1) 0 66 9 (2) 90 مدافع 7
فابیو پیزاکانه 0 (0) 1 69 8 (2) 90 مدافع 6
آرتور آیونیتا 1 (0) 3 47 14 (6) 90 هافبک 6.3
لوکا چیگارینی 1 (0) 3 79 6 (3) 90 هافبک 6.4
نیکولا بارلا 0 (0) 4 74 11 (6) 90 هافبک 6.7
والتر بیرسا 2 (0) 0 32 7 (3) 68 هافبک 6.6
ژوآئو پدرو 1 (0) 0 21 7 (2) 84 هافبک 6.3
لئوناردو پاولتی 3 (1) 0 18 9 (5) 90 مهاجم 6.7
فابریتزیو کاچاتوره 0 (0) 0 48 6 (2) 74 مدافع 6.4
داریو سرنا 1 (0) 0 10 1 (0) 16 مدافع 6
الساندرو دیولا 0 (0) 0 10 2 (0) 22 هافبک 6.1
سیریل ترئو 0 (0) 0 5 3 (3) 9 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
الکساندر کلاروف 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8
فدریکو فازیو 3 (3) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8.2
کوستاس مانولاس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.3
الساندرو فلورنزی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
استفان الشعراوی 4 (3) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.5
استیون انزونزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
لورنزو پلگرینی 2 (0) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.5
ادین ژکو 4 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مهاجم 7.4
جاستین کلایورت 1 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.8
خاویر پاستوره 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.7
چنگیز اوندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
آنته چوریچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
دیگو پروتی 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.5
آلسیو کرانیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
لوکا پلگرینی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
لوکا چپیتلی 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
فابیو پیزاکانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
آرتور آیونیتا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
لوکا چیگارینی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
نیکولا بارلا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
والتر بیرسا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.6
ژوآئو پدرو 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
لئوناردو پاولتی 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
فابریتزیو کاچاتوره 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.4
داریو سرنا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
الساندرو دیولا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
سیریل ترئو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آنتونیو میرانته 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
الکساندر کلاروف 2 0 0 0 0 مدافع 8
فدریکو فازیو 3 0 1 1 0 مدافع 8.2
کوستاس مانولاس 9 1 1 1 0 مدافع 7.3
الساندرو فلورنزی 4 0 2 1 0 هافبک 7.3
استفان الشعراوی 1 1 2 0 0 مهاجم 7.5
استیون انزونزی 2 0 1 2 0 هافبک 6.9
لورنزو پلگرینی 0 0 2 0 0 هافبک 7.5
ادین ژکو 1 0 1 1 0 مهاجم 7.4
جاستین کلایورت 1 2 1 1 0 مهاجم 7.8
خاویر پاستوره 0 0 0 0 0 هافبک 7.7
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
آنته چوریچ 0 0 0 0 0 هافبک 0
دیگو پروتی 0 0 1 0 0 مهاجم 6.5
آلسیو کرانیو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
لوکا پلگرینی 0 1 2 0 0 مدافع 6.3
لوکا چپیتلی 4 2 0 1 0 مدافع 7
فابیو پیزاکانه 2 0 1 1 0 مدافع 6
آرتور آیونیتا 0 1 3 0 0 هافبک 6.3
لوکا چیگارینی 0 0 3 1 0 هافبک 6.4
نیکولا بارلا 0 0 4 1 0 هافبک 6.7
والتر بیرسا 0 1 0 0 0 هافبک 6.6
ژوآئو پدرو 1 0 0 1 0 هافبک 6.3
لئوناردو پاولتی 2 0 0 1 0 مهاجم 6.7
فابریتزیو کاچاتوره 2 1 0 1 0 مدافع 6.4
داریو سرنا 0 0 0 0 0 مدافع 6
الساندرو دیولا 0 0 0 0 0 هافبک 6.1
سیریل ترئو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آنتونیو میرانته 26 (19) 73% 0 0 17 (10) 0 دروازه‌بان 7.3
الکساندر کلاروف 52 (44) 84% 3 5 3 (2) 0 مدافع 8
فدریکو فازیو 32 (28) 87% 0 0 2 (0) 0 مدافع 8.2
کوستاس مانولاس 22 (21) 95% 0 0 2 (2) 0 مدافع 7.3
الساندرو فلورنزی 65 (54) 83% 0 3 18 (11) 0 هافبک 7.3
استفان الشعراوی 29 (26) 89% 0 3 4 (3) 0 مهاجم 7.5
استیون انزونزی 43 (39) 90% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.9
لورنزو پلگرینی 48 (44) 91% 3 3 5 (5) 0 هافبک 7.5
ادین ژکو 24 (12) 50% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.4
جاستین کلایورت 27 (20) 74% 5 4 1 (0) 0 مهاجم 7.8
خاویر پاستوره 33 (31) 93% 1 0 1 (0) 0 هافبک 7.7
چنگیز اوندر 7 (3) 42% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.2
آنته چوریچ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
دیگو پروتی 15 (15) 100% 1 0 1 (1) 1 مهاجم 6.5
آلسیو کرانیو 20 (9) 45% 0 0 16 (5) 0 دروازه‌بان 7.3
لوکا پلگرینی 46 (31) 68% 1 7 4 (0) 0 مدافع 6.3
لوکا چپیتلی 66 (63) 95% 0 1 9 (7) 0 مدافع 7
فابیو پیزاکانه 69 (66) 95% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6
آرتور آیونیتا 47 (43) 91% 0 1 2 (2) 0 هافبک 6.3
لوکا چیگارینی 79 (63) 80% 1 3 8 (4) 0 هافبک 6.4
نیکولا بارلا 74 (63) 85% 2 3 8 (6) 0 هافبک 6.7
والتر بیرسا 32 (30) 93% 2 2 1 (1) 0 هافبک 6.6
ژوآئو پدرو 21 (18) 85% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.3
لئوناردو پاولتی 18 (11) 61% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.7
فابریتزیو کاچاتوره 48 (43) 89% 0 4 6 (5) 0 مدافع 6.4
داریو سرنا 10 (10) 100% 0 3 0 (0) 0 مدافع 6
الساندرو دیولا 10 (9) 90% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.1
سیریل ترئو 5 (5) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11