فوتبــال 11

یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.03
والسی 0 (0) 2 68 9 (5) 90 مدافع 5.41
فرانچسکو آچربی 0 (0) 2 43 5 (4) 90 مدافع 6.9
باستوس 1 (0) 1 45 12 (6) 78 مدافع 5.98
رومولو 0 (0) 0 29 5 (2) 90 هافبک 6.28
مارکو پارولو 2 (2) 2 35 11 (5) 90 هافبک 7.37
لوکاس لیوا 1 (0) 1 62 10 (3) 78 هافبک 6.16
لوئیس آلبرتو 3 (1) 3 68 10 (5) 90 هافبک 6.6
آدام ماروشیچ 0 (0) 1 38 9 (3) 90 هافبک 6.26
چیرو ایموبیله 1 (1) 0 43 19 (5) 90 مهاجم 6.46
فیلیپه کایسدو 0 (0) 0 23 7 (4) 55 مهاجم 6.7
خواکین کوریا 0 (0) 0 17 10 (5) 35 مهاجم 6.15
میلان بادی 0 (0) 0 20 0 (0) 12 هافبک 6.31
پدرو نتو 0 (0) 0 7 3 (0) 12 مهاجم 6.1
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.66
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 1 23 3 (1) 45 مدافع 6.29
هانس هاتبور 0 (0) 6 26 11 (9) 90 مدافع 7.42
مارتن درون 1 (1) 4 53 10 (5) 90 هافبک 6.91
ریمو فرولر 2 (0) 0 53 6 (2) 85 هافبک 7.15
تیموتی کاستانیه 1 (1) 6 36 13 (9) 90 هافبک 7.94
الخاندرو گومز 3 (0) 1 53 13 (9) 90 مهاجم 8.48
دوان ساباتا 4 (2) 0 20 15 (4) 90 مهاجم 7.35
برات دیمسیتی 0 (0) 2 34 10 (3) 90 مدافع 6.7
آندره‌آ ماسیلو 0 (0) 1 44 7 (5) 90 مدافع 6.43
یوسیپ ایلیچیچ 3 (1) 1 20 11 (10) 65 مهاجم 6.94
جانلوکا مانچینی 0 (0) 0 16 8 (4) 45 مدافع 6.82
ماریو پاشالیچ 2 (0) 1 16 2 (2) 25 هافبک 6.55
متئو پسینا 0 (0) 0 4 1 (0) 10 هافبک 6.13
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.03
والسی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.41
فرانچسکو آچربی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
باستوس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.98
رومولو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.28
مارکو پارولو 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.37
لوکاس لیوا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.16
لوئیس آلبرتو 3 (1) 3 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.6
آدام ماروشیچ 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
چیرو ایموبیله 1 (1) 5 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
فیلیپه کایسدو 0 (0) 3 (2) 0 1 0 0 مهاجم 6.7
خواکین کوریا 0 (0) 6 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
میلان بادی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
پدرو نتو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.66
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.29
هانس هاتبور 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.42
مارتن درون 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
ریمو فرولر 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.15
تیموتی کاستانیه 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.94
الخاندرو گومز 3 (0) 4 (4) 0 1 0 0 مهاجم 8.48
دوان ساباتا 4 (2) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.35
برات دیمسیتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
آندره‌آ ماسیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.43
یوسیپ ایلیچیچ 3 (1) 2 (2) 0 0 0 2 مهاجم 6.94
جانلوکا مانچینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.82
ماریو پاشالیچ 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.55
متئو پسینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.13
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توماس استراکوشا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.03
والسی 5 0 2 1 0 مدافع 5.41
فرانچسکو آچربی 2 4 2 0 0 مدافع 6.9
باستوس 3 0 1 3 0 مدافع 5.98
رومولو 0 0 0 1 0 هافبک 6.28
مارکو پارولو 3 2 2 1 0 هافبک 7.37
لوکاس لیوا 2 1 1 3 0 هافبک 6.16
لوئیس آلبرتو 1 0 3 0 0 هافبک 6.6
آدام ماروشیچ 0 2 1 1 0 هافبک 6.26
چیرو ایموبیله 0 0 0 2 0 مهاجم 6.46
فیلیپه کایسدو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.7
خواکین کوریا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.15
میلان بادی 0 0 0 0 0 هافبک 6.31
پدرو نتو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.1
پیرلوئیجی گولینی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.66
خوزه لوئیس پالومینو 3 1 1 1 0 مدافع 6.29
هانس هاتبور 3 0 6 0 0 مدافع 7.42
مارتن درون 0 3 4 1 0 هافبک 6.91
ریمو فرولر 2 1 0 0 0 هافبک 7.15
تیموتی کاستانیه 3 0 6 1 0 هافبک 7.94
الخاندرو گومز 0 3 1 1 0 مهاجم 8.48
دوان ساباتا 1 0 0 1 0 مهاجم 7.35
برات دیمسیتی 2 2 2 2 0 مدافع 6.7
آندره‌آ ماسیلو 2 0 1 2 0 مدافع 6.43
یوسیپ ایلیچیچ 0 0 1 0 0 مهاجم 6.94
جانلوکا مانچینی 7 2 0 2 0 مدافع 6.82
ماریو پاشالیچ 0 0 1 0 0 هافبک 6.55
متئو پسینا 0 0 0 0 0 هافبک 6.13
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توماس استراکوشا 31 (23) 74% 0 0 14 (6) 0 دروازه‌بان 6.03
والسی 68 (56) 82% 1 1 12 (3) 1 مدافع 5.41
فرانچسکو آچربی 43 (38) 88% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.9
باستوس 45 (40) 88% 1 1 6 (3) 0 مدافع 5.98
رومولو 29 (27) 93% 0 7 0 (0) 0 هافبک 6.28
مارکو پارولو 35 (25) 71% 1 3 3 (2) 0 هافبک 7.37
لوکاس لیوا 62 (56) 90% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.16
لوئیس آلبرتو 68 (54) 79% 2 2 7 (4) 0 هافبک 6.6
آدام ماروشیچ 38 (33) 86% 0 3 2 (1) 0 هافبک 6.26
چیرو ایموبیله 43 (30) 69% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.46
فیلیپه کایسدو 23 (17) 73% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.7
خواکین کوریا 17 (13) 76% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.15
میلان بادی 20 (16) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.31
پدرو نتو 7 (6) 85% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.1
پیرلوئیجی گولینی 26 (14) 53% 0 0 16 (5) 0 دروازه‌بان 6.66
خوزه لوئیس پالومینو 23 (21) 91% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.29
هانس هاتبور 26 (24) 92% 1 0 1 (1) 0 مدافع 7.42
مارتن درون 53 (42) 79% 0 0 8 (4) 0 هافبک 6.91
ریمو فرولر 53 (47) 88% 2 0 3 (1) 2 هافبک 7.15
تیموتی کاستانیه 36 (29) 80% 1 2 4 (2) 0 هافبک 7.94
الخاندرو گومز 53 (40) 75% 4 9 4 (3) 2 مهاجم 8.48
دوان ساباتا 20 (18) 90% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 7.35
برات دیمسیتی 34 (32) 94% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.7
آندره‌آ ماسیلو 44 (39) 88% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.43
یوسیپ ایلیچیچ 20 (14) 70% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 6.94
جانلوکا مانچینی 16 (9) 56% 1 0 3 (0) 0 مدافع 6.82
ماریو پاشالیچ 16 (16) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.55
متئو پسینا 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.13
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11