فوتبــال 11

شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.96
کوادوو آساموا 1 (0) 4 77 13 (11) 90 هافبک 7.92
استفان دفری 0 (0) 0 88 6 (3) 90 مدافع 6.59
میلان اشکرینیار 0 (0) 0 107 6 (2) 90 مدافع 6.6
دنیلو دمبروسیو 3 (0) 3 53 11 (4) 90 مدافع 6.89
ماتیاس وسینو 2 (0) 2 73 11 (8) 90 هافبک 7.45
ایوان پریشیچ 6 (1) 2 33 6 (2) 90 مهاجم 7.86
راجا ناینگولان 2 (0) 2 21 6 (4) 54 هافبک 6.45
متئو پولیتانو 4 (2) 0 39 6 (3) 84 مهاجم 7.2
لوتارو مارتینز 3 (2) 0 10 11 (5) 79 مهاجم 6.55
بورخا والرو 0 (0) 2 129 9 (6) 90 هافبک 7.42
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 14 2 (2) 11 هافبک 6.44
مائورو ایکاردی 0 (0) 0 4 5 (0) 36 مهاجم 6.2
کیتا بالده 0 (0) 0 6 3 (1) 10 مهاجم 6.28
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.42
الکساندر کلاروف 2 (1) 1 23 7 (5) 90 مدافع 7.18
فدریکو فازیو 1 (0) 0 20 7 (5) 90 مدافع 6.79
الساندرو فلورنزی 0 (0) 1 30 8 (2) 90 مدافع 6.68
برایان کریستانته 0 (0) 2 33 11 (5) 90 هافبک 6.69
استیون انزونزی 0 (0) 2 22 7 (6) 90 هافبک 7.79
لورنزو پلگرینی 2 (1) 0 15 12 (3) 81 هافبک 6.55
ادین ژکو 2 (1) 0 29 17 (6) 90 مهاجم 7.07
چنگیز اوندر 0 (0) 0 8 6 (0) 45 مهاجم 6.19
استفان الشعراوی 2 (2) 1 20 8 (6) 90 مهاجم 7.52
ژوان ژسوس 0 (0) 1 26 6 (5) 90 مدافع 6.79
نیکولا زانیولو 0 (0) 0 14 4 (1) 45 هافبک 6.16
جاستین کلایورت 0 (0) 0 1 2 (0) 9 مهاجم 6.38
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.96
کوادوو آساموا 1 (0) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.92
استفان دفری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.59
میلان اشکرینیار 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
دنیلو دمبروسیو 3 (0) 0 (0) 0 1 0 1 مدافع 6.89
ماتیاس وسینو 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.45
ایوان پریشیچ 6 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.86
راجا ناینگولان 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
متئو پولیتانو 4 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.2
لوتارو مارتینز 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.55
بورخا والرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.42
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.44
مائورو ایکاردی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیتا بالده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.28
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.42
الکساندر کلاروف 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
فدریکو فازیو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
الساندرو فلورنزی 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
برایان کریستانته 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.69
استیون انزونزی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.79
لورنزو پلگرینی 2 (1) 4 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.55
ادین ژکو 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.07
چنگیز اوندر 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.19
استفان الشعراوی 2 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.52
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
نیکولا زانیولو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.16
جاستین کلایورت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.96
کوادوو آساموا 1 4 4 1 0 هافبک 7.92
استفان دفری 1 1 0 1 0 مدافع 6.59
میلان اشکرینیار 4 0 0 0 0 مدافع 6.6
دنیلو دمبروسیو 1 0 3 1 0 مدافع 6.89
ماتیاس وسینو 0 1 2 1 0 هافبک 7.45
ایوان پریشیچ 1 0 2 0 0 مهاجم 7.86
راجا ناینگولان 0 0 2 0 0 هافبک 6.45
متئو پولیتانو 0 0 0 0 0 مهاجم 7.2
لوتارو مارتینز 0 0 0 1 0 مهاجم 6.55
بورخا والرو 0 2 2 1 0 هافبک 7.42
ژوآئو ماریو 0 0 0 0 0 هافبک 6.44
مائورو ایکاردی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیتا بالده 0 0 0 1 0 مهاجم 6.28
آنتونیو میرانته 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.42
الکساندر کلاروف 3 2 1 2 0 مدافع 7.18
فدریکو فازیو 10 0 0 2 0 مدافع 6.79
الساندرو فلورنزی 5 0 1 0 0 مدافع 6.68
برایان کریستانته 2 0 2 3 0 هافبک 6.69
استیون انزونزی 7 4 2 0 0 هافبک 7.79
لورنزو پلگرینی 2 1 0 2 0 هافبک 6.55
ادین ژکو 2 0 0 3 0 مهاجم 7.07
چنگیز اوندر 0 1 0 0 0 مهاجم 6.19
استفان الشعراوی 0 1 1 0 0 مهاجم 7.52
ژوان ژسوس 8 1 1 0 0 مدافع 6.79
نیکولا زانیولو 0 0 0 1 0 هافبک 6.16
جاستین کلایورت 0 1 0 0 0 مهاجم 6.38
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سمیر هندانوویچ 26 (26) 100% 0 0 2 (2) 0 دروازه‌بان 6.96
کوادوو آساموا 77 (64) 83% 1 4 3 (2) 0 هافبک 7.92
استفان دفری 88 (81) 92% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.59
میلان اشکرینیار 107 (102) 95% 1 0 3 (1) 0 مدافع 6.6
دنیلو دمبروسیو 53 (46) 86% 1 2 3 (2) 1 مدافع 6.89
ماتیاس وسینو 73 (66) 90% 1 2 5 (4) 1 هافبک 7.45
ایوان پریشیچ 33 (26) 78% 3 15 0 (0) 1 مهاجم 7.86
راجا ناینگولان 21 (18) 85% 1 2 1 (1) 0 هافبک 6.45
متئو پولیتانو 39 (31) 79% 3 10 4 (3) 0 مهاجم 7.2
لوتارو مارتینز 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.55
بورخا والرو 129 (123) 95% 3 0 6 (4) 0 هافبک 7.42
ژوآئو ماریو 14 (7) 50% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.44
مائورو ایکاردی 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
کیتا بالده 6 (5) 83% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.28
آنتونیو میرانته 27 (8) 30% 0 0 23 (6) 0 دروازه‌بان 6.42
الکساندر کلاروف 23 (21) 91% 1 1 3 (1) 0 مدافع 7.18
فدریکو فازیو 20 (12) 60% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.79
الساندرو فلورنزی 30 (23) 76% 1 5 8 (5) 0 مدافع 6.68
برایان کریستانته 33 (27) 81% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.69
استیون انزونزی 22 (15) 68% 0 0 6 (4) 0 هافبک 7.79
لورنزو پلگرینی 15 (11) 73% 1 2 0 (0) 0 هافبک 6.55
ادین ژکو 29 (23) 79% 3 0 3 (2) 0 مهاجم 7.07
چنگیز اوندر 8 (6) 75% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.19
استفان الشعراوی 20 (13) 65% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 7.52
ژوان ژسوس 26 (20) 76% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.79
نیکولا زانیولو 14 (12) 85% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.16
جاستین کلایورت 1 (1) 100% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.38
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11