فوتبــال 11

شنبه، 31 فروردین 1398 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 26 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.19
دنیله روگانی 0 (0) 0 64 7 (3) 90 مدافع 6.83
لئوناردو بونوچی 0 (0) 2 65 9 (4) 90 مدافع 7
ژوآئو کانسلو 0 (0) 0 70 11 (6) 90 مدافع 7.24
بلیز ماتویدی 0 (0) 3 54 8 (4) 90 هافبک 6.85
فدریکو برناردسکی 3 (0) 0 25 8 (2) 74 مهاجم 6.8
کریستیانو رونالدو 6 (1) 0 50 8 (5) 90 مهاجم 7.12
امره جان 2 (0) 5 59 11 (7) 90 هافبک 7.52
الکس ساندرو 1 (1) 3 66 12 (7) 90 مدافع 7.8
میرالم پیانیچ 4 (2) 0 56 1 (1) 65 هافبک 7.76
خوان کوادرادو 2 (0) 0 51 11 (6) 87 مدافع 6.72
رودریگو بنتانکور 0 (0) 1 27 4 (2) 25 هافبک 6.47
مویس کین 0 (0) 0 6 3 (0) 16 مهاجم 6.11
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 0 0 (0) 3 مدافع 0
آلبان لافونت 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.38
فدریکو چکرینی 0 (0) 3 41 6 (6) 90 مدافع 6.97
خرمن پچلا 2 (0) 5 38 9 (6) 90 مدافع 7.06
مارکو بناسی 0 (0) 2 21 8 (4) 73 هافبک 6.93
فدریکو کیه‌زا 3 (1) 0 11 8 (3) 66 مهاجم 6.71
دیوید هانکو 0 (0) 0 31 7 (3) 90 مدافع 6.72
نیکولا میلنکوویچ 1 (1) 0 48 8 (5) 90 مدافع 7.33
برایان دابو 2 (1) 0 48 9 (4) 90 هافبک 6.41
جردن ورتو 0 (0) 1 60 6 (3) 90 هافبک 6.36
جووانی سیمئونه 2 (0) 3 17 17 (7) 90 مهاجم 6.8
کوین میرالاس 1 (0) 0 29 5 (1) 80 مهاجم 6.35
ژرسون 0 (0) 0 10 3 (1) 17 هافبک 6.21
لوئیس موریل 2 (1) 1 14 7 (3) 24 مهاجم 6.61
ادمیلسون فرناندز 0 (0) 0 7 1 (0) 10 هافبک 6.28
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
وویژیک شزنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.19
دنیله روگانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
لئوناردو بونوچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
ژوآئو کانسلو 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مدافع 7.24
بلیز ماتویدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.85
فدریکو برناردسکی 3 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
کریستیانو رونالدو 6 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.12
امره جان 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.52
الکس ساندرو 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.8
میرالم پیانیچ 4 (2) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.76
خوان کوادرادو 2 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.72
رودریگو بنتانکور 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.47
مویس کین 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آلبان لافونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.38
فدریکو چکرینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
خرمن پچلا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.06
مارکو بناسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.93
فدریکو کیه‌زا 3 (1) 3 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.71
دیوید هانکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
نیکولا میلنکوویچ 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.33
برایان دابو 2 (1) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.41
جردن ورتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
جووانی سیمئونه 2 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
کوین میرالاس 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
ژرسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.21
لوئیس موریل 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
ادمیلسون فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
وویژیک شزنی 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.19
دنیله روگانی 5 2 0 2 0 مدافع 6.83
لئوناردو بونوچی 4 1 2 3 0 مدافع 7
ژوآئو کانسلو 1 0 0 2 0 مدافع 7.24
بلیز ماتویدی 2 1 3 1 0 هافبک 6.85
فدریکو برناردسکی 1 0 0 2 0 مهاجم 6.8
کریستیانو رونالدو 0 0 0 0 0 مهاجم 7.12
امره جان 3 1 5 0 0 هافبک 7.52
الکس ساندرو 1 1 3 1 0 مدافع 7.8
میرالم پیانیچ 0 0 0 0 0 هافبک 7.76
خوان کوادرادو 0 0 0 1 0 مدافع 6.72
رودریگو بنتانکور 0 1 1 0 0 هافبک 6.47
مویس کین 0 0 0 1 0 مهاجم 6.11
ماتیا دی‌شیلیو 0 0 0 0 0 مدافع 0
آلبان لافونت 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.38
فدریکو چکرینی 4 2 3 0 0 مدافع 6.97
خرمن پچلا 6 3 5 0 0 مدافع 7.06
مارکو بناسی 0 0 2 1 0 هافبک 6.93
فدریکو کیه‌زا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.71
دیوید هانکو 3 3 0 1 0 مدافع 6.72
نیکولا میلنکوویچ 5 0 0 0 0 مدافع 7.33
برایان دابو 1 1 0 0 0 هافبک 6.41
جردن ورتو 1 0 1 0 0 هافبک 6.36
جووانی سیمئونه 0 0 3 1 0 مهاجم 6.8
کوین میرالاس 1 1 0 1 0 مهاجم 6.35
ژرسون 0 0 0 2 0 هافبک 6.21
لوئیس موریل 0 0 1 1 0 مهاجم 6.61
ادمیلسون فرناندز 0 0 0 0 0 هافبک 6.28
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
وویژیک شزنی 26 (22) 84% 0 0 9 (5) 0 دروازه‌بان 7.19
دنیله روگانی 64 (59) 92% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.83
لئوناردو بونوچی 65 (60) 93% 1 0 8 (6) 0 مدافع 7
ژوآئو کانسلو 70 (62) 89% 3 4 2 (2) 0 مدافع 7.24
بلیز ماتویدی 54 (49) 90% 2 3 2 (1) 0 هافبک 6.85
فدریکو برناردسکی 25 (21) 84% 4 4 2 (2) 0 مهاجم 6.8
کریستیانو رونالدو 50 (42) 84% 0 2 6 (3) 0 مهاجم 7.12
امره جان 59 (58) 98% 1 2 6 (6) 0 هافبک 7.52
الکس ساندرو 66 (57) 86% 0 4 5 (3) 0 مدافع 7.8
میرالم پیانیچ 56 (54) 96% 4 6 5 (4) 0 هافبک 7.76
خوان کوادرادو 51 (41) 80% 0 3 7 (5) 0 مدافع 6.72
رودریگو بنتانکور 27 (25) 92% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.47
مویس کین 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
ماتیا دی‌شیلیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آلبان لافونت 27 (21) 77% 0 0 14 (10) 0 دروازه‌بان 6.38
فدریکو چکرینی 41 (39) 95% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.97
خرمن پچلا 38 (34) 89% 1 0 3 (2) 0 مدافع 7.06
مارکو بناسی 21 (18) 85% 3 0 2 (1) 1 هافبک 6.93
فدریکو کیه‌زا 11 (6) 54% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.71
دیوید هانکو 31 (25) 80% 2 3 5 (2) 0 مدافع 6.72
نیکولا میلنکوویچ 48 (41) 85% 0 1 7 (3) 0 مدافع 7.33
برایان دابو 48 (44) 91% 0 2 3 (2) 0 هافبک 6.41
جردن ورتو 60 (52) 86% 0 5 12 (6) 0 هافبک 6.36
جووانی سیمئونه 17 (15) 88% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.8
کوین میرالاس 29 (26) 89% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.35
ژرسون 10 (8) 80% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.21
لوئیس موریل 14 (9) 64% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 6.61
ادمیلسون فرناندز 7 (7) 100% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.28
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11