فوتبــال 11

یکشنبه، 11 فروردین 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رابین اولسن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.48
الکساندر کلاروف 1 (0) 4 41 6 (5) 90 مدافع 6.37
فدریکو فازیو 1 (0) 0 24 3 (2) 90 مدافع 6.28
برایان کریستانته 5 (2) 1 42 8 (4) 90 هافبک 6.71
استیون انزونزی 3 (0) 2 50 8 (5) 90 هافبک 6.51
پاتریک شیک 0 (0) 1 16 10 (3) 63 مهاجم 6.2
ادین ژکو 1 (0) 0 30 21 (11) 90 مهاجم 6.78
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 30 6 (5) 90 مدافع 6.38
داویده سانتون 0 (0) 1 33 5 (2) 90 مدافع 5.8
دنیله دروسی 1 (0) 3 42 5 (4) 82 هافبک 6.39
دیگو پروتی 2 (1) 3 31 14 (8) 82 هافبک 7.04
نیکولا زانیولو 0 (0) 1 11 5 (3) 27 هافبک 6.46
جاستین کلایورت 0 (0) 1 4 1 (1) 8 مهاجم 6.36
چنگیز اوندر 0 (0) 0 4 0 (0) 8 مهاجم 6.33
ماریو روی 0 (0) 1 63 5 (3) 90 مدافع 7.05
کالیدو کولیبالی 0 (0) 1 85 13 (4) 90 مدافع 6.89
نیکولا ماکسیمویچ 1 (1) 0 68 9 (4) 90 مدافع 6.72
سیمونه وردی 5 (3) 0 35 9 (5) 74 مهاجم 8.6
فابیان رویز 2 (1) 0 99 7 (4) 90 هافبک 8
آلان 2 (0) 0 84 8 (4) 90 هافبک 6.87
خوزه کایخون 2 (0) 3 53 8 (4) 90 هافبک 7.36
آرکادیوش میلیک 3 (2) 0 15 3 (0) 90 مهاجم 7.46
دریس مرتنز 2 (1) 1 16 5 (1) 58 مهاجم 7.75
الکس مرت 0 (0) 0 25 1 (0) 90 دروازه‌بان 5.69
السید هیساج 1 (0) 2 39 10 (6) 68 مدافع 6.73
کوین مالکوی 0 (0) 0 16 3 (0) 22 مدافع 6.12
آدم اوناس 0 (0) 0 13 8 (2) 32 مهاجم 6.25
Amin Younes 2 (2) 1 9 3 (2) 16 مهاجم 7.19
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رابین اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
الکساندر کلاروف 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
فدریکو فازیو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.28
برایان کریستانته 5 (2) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
استیون انزونزی 3 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.51
پاتریک شیک 0 (0) 0 (0) 0 0 1 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.78
کوستاس مانولاس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.38
داویده سانتون 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.8
دنیله دروسی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
دیگو پروتی 2 (1) 3 (3) 1 0 0 1 هافبک 7.04
نیکولا زانیولو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.46
جاستین کلایورت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
چنگیز اوندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
ماریو روی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
کالیدو کولیبالی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.89
نیکولا ماکسیمویچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
سیمونه وردی 5 (3) 4 (3) 1 1 0 1 مهاجم 8.6
فابیان رویز 2 (1) 3 (2) 0 1 0 0 هافبک 8
آلان 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.87
خوزه کایخون 2 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.36
آرکادیوش میلیک 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.46
دریس مرتنز 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.75
الکس مرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.69
السید هیساج 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.73
کوین مالکوی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.12
آدم اوناس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
Amin Younes 2 (2) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.19
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رابین اولسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.48
الکساندر کلاروف 0 1 4 1 0 مدافع 6.37
فدریکو فازیو 6 1 0 0 0 مدافع 6.28
برایان کریستانته 1 0 1 3 0 هافبک 6.71
استیون انزونزی 0 0 2 1 0 هافبک 6.51
پاتریک شیک 0 0 1 2 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 0 0 0 4 0 مهاجم 6.78
کوستاس مانولاس 4 2 1 0 0 مدافع 6.38
داویده سانتون 0 0 1 1 0 مدافع 5.8
دنیله دروسی 1 0 3 1 0 هافبک 6.39
دیگو پروتی 1 0 3 0 0 هافبک 7.04
نیکولا زانیولو 0 0 1 1 0 هافبک 6.46
جاستین کلایورت 0 0 1 0 0 مهاجم 6.36
چنگیز اوندر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
ماریو روی 3 2 1 1 0 مدافع 7.05
کالیدو کولیبالی 9 0 1 2 0 مدافع 6.89
نیکولا ماکسیمویچ 2 1 0 1 0 مدافع 6.72
سیمونه وردی 0 1 0 2 0 مهاجم 8.6
فابیان رویز 1 2 0 0 0 هافبک 8
آلان 4 0 0 1 0 هافبک 6.87
خوزه کایخون 1 1 3 0 0 هافبک 7.36
آرکادیوش میلیک 0 0 0 1 0 مهاجم 7.46
دریس مرتنز 0 0 1 2 0 مهاجم 7.75
الکس مرت 1 0 0 1 1 دروازه‌بان 5.69
السید هیساج 0 1 2 1 0 مدافع 6.73
کوین مالکوی 0 0 0 0 0 مدافع 6.12
آدم اوناس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.25
Amin Younes 0 0 1 0 0 مهاجم 7.19
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رابین اولسن 27 (18) 66% 0 0 20 (11) 0 دروازه‌بان 6.48
الکساندر کلاروف 41 (32) 78% 0 7 6 (2) 0 مدافع 6.37
فدریکو فازیو 24 (24) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.28
برایان کریستانته 42 (35) 83% 1 1 2 (2) 0 هافبک 6.71
استیون انزونزی 50 (44) 88% 0 1 4 (2) 0 هافبک 6.51
پاتریک شیک 16 (12) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.2
ادین ژکو 30 (24) 80% 3 2 1 (1) 1 مهاجم 6.78
کوستاس مانولاس 30 (27) 90% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.38
داویده سانتون 33 (26) 78% 1 3 2 (0) 0 مدافع 5.8
دنیله دروسی 42 (33) 78% 0 0 4 (3) 0 هافبک 6.39
دیگو پروتی 31 (21) 67% 0 5 3 (2) 0 هافبک 7.04
نیکولا زانیولو 11 (7) 63% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.46
جاستین کلایورت 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
چنگیز اوندر 4 (4) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
ماریو روی 63 (50) 80% 2 2 7 (2) 0 مدافع 7.05
کالیدو کولیبالی 85 (78) 92% 0 0 5 (2) 0 مدافع 6.89
نیکولا ماکسیمویچ 68 (65) 95% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.72
سیمونه وردی 35 (31) 88% 2 3 1 (1) 0 مهاجم 8.6
فابیان رویز 99 (93) 94% 3 0 12 (8) 1 هافبک 8
آلان 84 (79) 94% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.87
خوزه کایخون 53 (48) 90% 1 4 4 (3) 1 هافبک 7.36
آرکادیوش میلیک 15 (12) 80% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.46
دریس مرتنز 16 (12) 75% 4 3 2 (1) 1 مهاجم 7.75
الکس مرت 25 (17) 68% 0 0 11 (3) 0 دروازه‌بان 5.69
السید هیساج 39 (35) 89% 0 1 2 (1) 0 مدافع 6.73
کوین مالکوی 16 (16) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.12
آدم اوناس 13 (13) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.25
Amin Younes 9 (8) 88% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.19
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11